Fortsat gode vinde for dansk fiskeri

Dansk fiskeri forventes i 2011 at få et økonomisk fornuftigt år, om end ikke på højde med 2010, som var begunstiget af særdeles positive vinde. Bruttooverskuddet var i 2010 rekordhøjt, ikke mindst grundet et meget indbringende industri- og makrelfiskeri. Faldende fangster i 2011 kombineret med stigende brændstofpriser medvirker til, at 2011 ikke bliver ligeså godt som 2010, men året forventes stadigvæk at blive det næstbedste år målt på bruttooverskuddet i det seneste tiår, fremgår det af rapporten Fiskeriets Økonomi 2011.

Fortsæt med at læseFortsat gode vinde for dansk fiskeri

Forskrift om regulering av fisket etter brosme, lange og blålange i Islands økonomiske sone i 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-41-2011 Forskrift om regulering av fisket etter brosme, lange og blålange i Islands økonomiske sone i 2011 Erstatter: J-41-2010 Gyldig fra: 03. 03. 2011 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 03. 03. 2011 Fiskeridirektoratet har den 03. mars 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 11, 12, 16 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 20 og 21, jf. kgl.res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12, tredje ledd, jf. Fiskeridepartementets delegasjon av 16. oktober 2001, fastsatt følgende forskrift: § 1 Forbud Det er forbudt for norske fartøy å drive fiske i Islands økonomiske sone i 2011. § 2 Totalkvote Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske inntil 500 tonn brosme, lange og blålange med line i Islands økonomiske sone sør for 64° N utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene. Kun fartøy med adgang til å delta i fisket i henhold til forskrift 12. november 2010 nr. 1420 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2011 (deltakerforskriften) i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy kan delta i fisket i henhold til første ledd. § 3 Bifangst Ved fiske etter brosme, lange og blålange er det adgang til å ha bifangst av andre arter. Det totale kvantum av andre arter kan ikke overstige 25 % regnet av kvoten nevnt i § 2. Som bifangst er det tillatt å ha inntil: 1. 5 % bifangst av kveite 2. 10 % bifangst av blåkveite 3. 10 % bifangst av snabeluer Bifangsten i andre ledd skal regnes i vekt av de enkelte fangster og av landet fangst. § 4 Beregning av fangstkvanta Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt. § 5 Antall deltakere og påmelding Inntil 2 fartøy har adgang til å delta i fisket etter bunnfisk i Islands økonomiske sone i 2011. Kun fartøy som er påmeldt innen 21. februar 2011 og utpekt ved loddtrekning kan delta. § 6 Fartøykvote Den norske totalkvoten fordeles likt mellom de deltakende fartøyene. § 7 Utseilingsfrist Siste frist for utseiling er 7. august. Fartøy som ikke overholder fristen, mister adgangen til å delta i fisket. § 8 Forbud mot fiske i internasjonalt farvann. Norske fartøy som fisker i Islands økonomiske sone kan ikke fiske i internasjonalt farvann på samme tur. § 9 Refordeling For å sikre at totalkvoten blir tatt kan fartøykvotene oppheves. § 10 Stopp i fisket Fisket vil bli stoppet når totalkvoten er beregnet oppfisket. § 11 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 64 og 65 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 12 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2011. Kategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann

Fortsæt med at læseForskrift om regulering av fisket etter brosme, lange og blålange i Islands økonomiske sone i 2011

Forskrift om regulering av fisket etter bunnfisk i Grønlands økonomiske sone i 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-272-2010 Forskrift om regulering av fisket etter bunnfisk i Grønlands økonomiske sone i 2011 Erstatter: J-147-2010 Gyldig fra: 16. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 17. 12. 2010 Fiskeridirektoratet har 16. desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av levande marine ressursar §§ 11, 12, 16 og 36 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 20 og 21, jfr. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, jfr. Fiskeridepartementets delegasjon av 16. oktober 2000, fastsatt følgende forskrift: § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å drive fiske i Grønlands økonomiske sone i (ICES-områdene Va, XII og XIV og NAFO-underområde 1) i 2011. § 2 Totalkvoter Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske følgende kvanta: 1. 1 700 tonn blåkveite ved Vest-Grønland1 099 tonn blåkveite ved Øst-Grønland 2. 75 tonn kveite ved Vest-Grønland 3. 310 tonn kveite ved Øst-Grønland 4. 400 tonn bunnlevende uer ved Øst-Grønland 5. 300 tonn pelagisk uer[1] 6. 750 tonn torsk ved Øst- og Vest-Grønland[2] 7. 120 tonn skolest ved Øst- og Vest-Grønland 8. 150 tonn bifangst av andre arter § 3 Gruppekvoter 1. Trålfartøy kan fiske inntil 1.630 tonn blåkveite ved Vest-Grønland og 869,5 tonn blåkveite ved Øst-Grønland. 2. Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske inntil 70 tonn blåkveite ved Vest-Grønland og 229,5 tonn blåkveite ved Øst-Grønland. 3. Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske inntil 75 tonn kveite ved Vest-Grønland og 310 tonn kveite ved Øst-Grønland. 4. Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske inntil 750 tonn torsk ved Øst- og Vest-Grønland 5. Trålfartøy og fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske inntil 400 tonn uer ved Øst-Grønland. Bare fartøy som har adgang til å delta i fisket i henhold til forskrift av 3. desember 2010 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2011 (deltakerforskriften) i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy kan fiske på kvoten som er avsatt i første ledd nummer 2, 3 og 4. § 4 Påmelding og tillatelse Fartøy som ønsker å delta i fisket med trål må være skriftlig påmeldt til Fiskeridirektoratet. Dersom det er påmeldt flere fartøy enn antall lisenser gir rom for, vil deltakelsen bli begrenset på grunnlag av loddtrekning. Ingen fartøy må delta i fisket uten tillatelse fra Fiskeridirektoratet. Det kan stilles vilkår om at fartøy som deltar i fisket skal samle biologiske data etter nærmere angitte retningslinjer. § 5 Fartøykvoter Fartøy som fisker blåkveite med trål på Vest-Grønland, tildeles fartøykvoter. § 6 Utseilingsfrist Fartøy som får tillatelse til å delta i fisket etter blåkveite med trål ved Vest-Grønland, må ha tatt utseiling innen 15. september. § 7 Refordeling Fiskeridirektoratet kan endre eller oppheve fartøykvotene dersom en rasjonell utøvelse av fisket tilsier det. § 8 Stopp i fisket Fisket vil bli stoppet når totalkvotene er beregnet oppfisket. § 9 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av levande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 10 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. HY/EW [1] Kvoten på 300 tonn pelagisk uer er betinget av at det oppnås enighet om regulering av dette fisket i NEAFCs reguleringsområde (Irminger havet) i 2011. [2] Begrenset til forsøksfiske etter nærmere fastsatte vilkår Kategoriene * Andre lands soner og internasjonalt farvann

Fortsæt med at læseForskrift om regulering av fisket etter bunnfisk i Grønlands økonomiske sone i 2011