Regulering av fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen i 2010/2011

Melding fra fiskeridirektøren J-21-2011 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen i 2010/2011 Erstatter: J-8-2011 Gyldig fra: 24. 01. 2011 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 24. 01. 2011 Fiskeridirektoratet har den 24. januar 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevende marine ressursar (havressurslova) § 16, jf. Fiskeri- og kystdepartementets delegasjon av 16. oktober 2001, bestemt følgende: I forskrift om regulering av fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen av 11. januar 2011 gjøres følgende endring: I § 3 siste ledd (endret) skal lyde: Dersom det etter siste frist for utseiling gjenstår fartøy på trekningslisten, kan Norges Sildesalgslag gå videre på listen. Fartøy på trekningslisten som da får adgang til å delta, må melde utseiling innen fire døgn fra meldingen om deltakelse er mottatt. II Forskriften trer i kraft straks. Forskriften lyder etter dette: § 1 Virkeområde Det er forbudt for norske fartøy å fiske lodde i det nordøstlige Atlanterhav. Uten hensyn til forbudet i første ledd, kan norske fartøy med ringnottillatelse fiske inntil 38 611 tonn lodde i fiskerisonen ved Jan Mayen, i Grønlands fiskerisone nord for 64°30`N og i Islands økonomiske sone nord 64°30`N. Herav kan det fiskes inntil 27 171 tonn lodde i Islands økonomiske sone. Denne forskrifts § 10 gjelder også for utenlandske fartøy som driver fiske og fangst i fiskerisonen ved Jan Mayen. § 2 Åpningsdato Fisket åpnes den 11. januar 2011. § 3 Påmelding, loddtrekning og utseiling Deltakelse i fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen, skjer etter kunngjøring og skriftlig påmelding til Norges Sildesalgslag innen 6. januar 2011. Fiskeridirektoratet vil etter påmeldingsfristens utløp avgjøre utseilingsadgang og utseilingsrekkefølge ved loddtrekning. Norges Sildeslagslag administrerer utseiling og gir melding til de påmeldte fartøy om utseilingsrekkefølgen. Uttrukne fartøy som ikke ønsker å delta, skal straks melde fra til Norges Sildesalgslag. Ingen fartøy kan foreta utseiling uten på forhånd å ha meldt fra til Norges Sildesalgslag. Ved utseiling må fartøy være faktisk utlosset, ha loddenot om bord og ha forlatt land/kai. Fiskeridirektoratet kan fastsette siste frist for utseiling. Dersom det etter siste frist for utseiling gjenstår fartøy på trekningslisten, kan Norges Sildesalgslag gå videre på listen. Fartøy på trekningslisten som da får adgang til å delta, må melde utseiling innen fire døgn fra meldingen om deltakelse er mottatt. § 4 Rapportering Fartøy som har tatt utseiling skal melde fra til Norges Sildesalgslag ved inngang til Islands økonomiske sone. Fartøy som har meldt inngang til Islands økonomiske sone skal hver dag klokken 1200 UTC sende rapport til Norges Sildesalgslag om posisjon og fangst siden forrige melding. § 5 Utseilingsstopp Norges Sildesalgslag eller Fiskeridirektoratet kan fastsette hvor mange fartøy som kan ta utseiling og fastsette utseilingsstopp. § 6 Maksimalkvoter Fartøy med adgang til å delta kan fiske og lande inntil 900 tonn lodde. § 7 Lastekapasitet Det kan i fisket nyttes faktisk lastekapasitet tillatt for løsført fangst. § 8 Stopp i fisket Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når kvoten nevnt i § 1 er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket selv om det enkelte fartøy ikke har fisket sin maksimalkvote. § 9 Forbud mot overføring av fangst Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy. § 10 Stenging av fiskefelt For å begrense fisket av lodde under minstemål kan Fiskeridirektoratet forby loddefiske i visse områder i fiskerisonen ved Jan Mayen. § 11 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§60, 61, 62, 64 og 65, og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 31. § 12 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2011. ””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” Kategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann Nord for 62 pelagisk

Fortsæt med at læse Regulering av fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen i 2010/2011

Industrifisk til over 2,30 kr/kg.

  • Post category:Fiskeri

Faldende sydamerikansk produktion, kombineret med fortsat stærk efterspørgsel presser prisen opad. Fiskeolieprisen er baggrund for den umiddelbare prisstigning på industrifisk.

Fortsæt med at læse Industrifisk til over 2,30 kr/kg.

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-7-2011 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2011 Erstatter: J-274-2010 Gyldig fra: 10. 01. 2011 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 10. 01. 2011 Fiskeridirektoratet har den 10. januar 2011 med hjemmel i forskrift av 17. desember 2010 om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2011 § 19 fastsatt følgende forskrift: I I forskrift av 17. desember 2010 om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2011 gjøres følgende endringer: § 2 første ledd (endret) skal lyde: Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy, i perioden 20. januar 2011 og frem til fisket stoppes av Fiskeridirektoratet, fiske totalt 275 000 tonn lodde i området sør for 74°N og vest for 32°Ø, med unntak av fiskevernsonen rundt Svalbard, og med de begrensninger som følger av § 16. § 2 tredje ledd (nytt) skal lyde: Fartøy som ønsker å lete etter lodde øst for 32°Ø må ha observatør fra Fiskeridirektoratets overvåkningstjeneste ombord. § 11 første ledd (endret) skal lyde: Fartøy i trål- og kystgruppen som ønsker å delta i loddefisket må være skriftlig påmeldt til Norges Sildesalgslag, innen 13. januar 2011 kl 0000. II Denne forskriften trer i kraft straks. Forskriften lyder etter dette: Forskrift om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2011 Fiskeri- og kystdepartementet har den 17. desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevende marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 36, 37, 42 og 47 , og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 20 og 21, jf. delegeringsvedtak av 11. februar 2000 nr. 99 fastsatt følgende: KAPITTEL 1 FISKEFORBUD OG KVOTER § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande lodde i det nordøstlige Atlanterhav og i Barentshavet (ICES statistikkområder I og II) i 2011. § 2 Totalkvote og åpningsdato Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy, i perioden 20. januar 2011 og frem til fisket stoppes av Fiskeridirektoratet, fiske totalt 275 000 tonn lodde i området sør for 74°N og vest for 32°Ø, med unntak av fiskevernsonen rundt Svalbard, og med de begrensninger som følger av § 16. Av kvantumet nevnt i første ledd avsettes 5 000 tonn til forsknings- og undervisningskvoter. Fartøy som ønsker å lete etter lodde øst for 32°Ø må ha observatør fra Fiskeridirektoratets overvåkningstjeneste ombord. § 3 Gruppekvote for ringnotfartøy Fartøy med ringnottillatelse, jf. forskrift av 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 4-1, kan fiske og lande inntil 199 613 tonn. § 4 Gruppekvote for trålfartøy Fartøy med loddetråltillatelse, jf forskrift av 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 2-22, kan fiske og lande inntil 34 867 tonn. § 5 Gruppekvote for fartøy i kystfartøygruppen Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen, jf. forskrift av 12. november 2010 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2011 (deltakerforskriften) § 37, kan fiske og lande inntil 35 520 tonn. KAPITTEL 2 FISKET I RINGNOTGRUPPEN § 6 Fartøykvote Fartøy med ringnottillatelse tildeles fartøykvoter på grunnlag av følgende basiskvoter: 1.500 hl +40 % av konsesjonskapasiteten fra 0 - 4.000 hl +30 % av konsesjonskapasiteten fra 4.000 - 6.000 hl +20 % av konsesjonskapasiteten fra 6.000 - 10.000 hl +10 % av konsesjonskapasiteten over 10.000 hl Kvoten til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å dividere gruppekvoten med summen av basiskvotene. Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne. Basiskvoten blir omregnet slik at 1 hektoliter = 0,1 tonn (100 kilogram) KAPITTEL 3 FISKET I TRÅLGRUPPEN § 7 Maksimalkvote Fartøy med loddetråltillatelse tildeles maksimalkvoter på grunnlag av følgende basiskvoter: 50 tonn +50 % av bruttotonnasje fra 0 - 99 tonn +40 % av bruttotonnasje fra 100 - 199 tonn +30 % av bruttotonnasje fra 200 - 299 tonn +20 % av bruttotonnasje fra 300 - 399 tonn +10 % av bruttotonnasje fra 400 - 600 tonn Maksimalkvoten til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for vedkommende fartøy med den faktoren en får ved å dividere gruppekvoten med summen av basiskvotene. Ved beregning av basiskvote gjelder tonnasje i henhold til Skipskontrollens målebrev/identitetsbevis utstedt senest 31. desember 1998. Øket bruttotonnasje som følge av ombygging eller utskifting etter denne dato skal ikke legges til grunn som beregningsgrunnlag. Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne. KAPITTEL 4 FISKET I KYSTFARTØYGRUPPEN § 8 Maksimalkvoter Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen tildeles like maksimalkvoter uavhengig av fartøystørrelse. Maksimalkvote vil bli fastsatt etter at fristen for påmelding er gått ut. KAPITTEL 5 FELLESBESTEMMELSER § 9 Kvoteutnyttelse Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger. Ved kjøp av fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum kjøper har fisket og levert innenfor reguleringsåret med annet fartøy. Ved kjøp av fartøy som i reguleringsåret har fisket og levert hele eller deler av selgers kvotegrunnlag i det aktuelle fiskeriet, skal det gjøres fradrag for dette kvantumet i kjøpers kvotegrunnlag inneværende reguleringsår. Når det ved kjøp gjøres fradrag etter både andre og tredje ledd, skal bare det kvantum som er størst, trekkes fra. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i første ledd og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra bestemmelsen i første og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt. § 10 Overføring av fangst Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy. Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom fartøy som fisker med not og trål for å unngå neddreping. Et vilkår for slik overføring er at fartøyene er utrustet og bemannet for fiske. Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord. Det er ikke tillatt for fartøy i åpen gruppe å overføre fangst. § 11 Påmelding Fartøy i trål- og kystgruppen som ønsker å delta i loddefisket må være skriftlig påmeldt til Norges Sildesalgslag, innen 13. januar 2011 kl 0000. Ingen fartøy kan være påmeldt eller delta i mer enn én gruppe. § 12 Bruk av føringsfartøy Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi tillatelse til at fartøy nyttes som føringsfartøy i fisket etter norsk vårgytende sild. Fartøy som nyttes som føringsfartøy kan ikke samtidig drive fiske på egen kvote. Redskap og eventuelt produksjonsutstyr skal være plombert av Fiskeridirektoratets regionkontor. Fiskeridirektoratet er klageinstans for vedtak fattet av Fiskeridirektoratets regionkontor. § 13 Utseilingsdato Fiskeridirektoratet kan fastsette siste utseilingsdato for trål- og kystgruppen. Melding om utseiling skal sendes Norges Sildesalgslag. Fartøy som siste utseilingsdato ikke allerede har fisket og levert lodde, må ha avsluttet annet fiske, eventuelt levert annen fangst og være på feltet eller ha kurs mot feltet siste utseilingsdato. Det er dessuten en forutsetning at fartøyet har nødvendig redskap for loddefiske om bord. Fiskeridirektoratets regionkontor kan ved forlis og havari som medfører vesentlig driftsavbrudd, dispensere fra kravet om siste utseilingsdato. Fiskeridirektoratet er klageinstans. § 14 Omregningsfaktorer Ved loddeproduksjon er omregningsfaktoren 2,0 slik at 1 tonn rognlodde blir avregnet med 2 tonn fersk lodde på kvoten. Ved lodderognproduksjon er omregningsfaktoren 7,58 slik at 1 tonn lodderogn avregnes med 7,58 tonn fersk lodde på kvoten. Summen av alle leverte produkter, inklusive kapp og faks, skal ikke overstige den fastsatte kvote for det enkelte fartøy. § 15 Inspektør om bord Fiskeridirektoratet kan plassere inspektører om bord i det enkelte fartøy for inspeksjonsoppdrag og observatører kan plasseres om bord for observasjon og registrering av fisket. § 16 Stengte områder Det er forbudt å fiske lodde innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene, med mindre Fiskeridirektoratets regionkontor bestemmer noe annet. Fartøy som ønsker å fiske innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjen må søke Fiskeridirektoratets regionkontor om dispensasjon. Hvis det gis tillatelse til et slikt fiske må det plasseres inspektør/kontrollør om bord i fartøyene. Fiskeridirektoratets regionkontor kan forby fiske av lodde ved fare for neddreping, eller dersom fangst ikke tilfredsstiller krav om mindre enn 35 kg torsk over minstemål per 100 tonn lodde, eller dersom innblanding av fisk under minstemål overskrider det som fremgår av forskrift av 22. desember 2004 nr 1878 om utøvelse av fiske i sjøen (utøvelsesforskriften) § 46 nr 13 og 14. § 17 Avkortning av kvote ved dumping og neddreping Er lodde forsettlig eller uaktsomt dumpet eller er det på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor treffe vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten. Fiskeridirektoratet er klageinstans. § 18 Meldeplikt ved sprenging av not Fartøy med ringnottillatelse og kystnotfartøy med deltakeradgang i fisket lodde skal melde fra til Fiskeridirektoratet ved notsprenging. Melding sendes til Fiskeridirektoratet region Troms på eget skjema. Meldeplikt etter første ledd gjelder ikke for fartøy som er underlagt krav til elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata, jf. forskrift av 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy. § 19 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten eller gruppekvoten er beregnet oppfisket, samt innføre konsumpåbud. Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. KAPITTEL 6 STRAFF OG IKRAFTTREDELSE § 20 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtreder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 om forvaltning av viltlevande ressursar (havressurslova) §§ 60, 61, 62, 64 og 65, og lov av 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 21 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. IB/EW Kategoriene Nord for 62 pelagisk

Fortsæt med at læse Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2011

Regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2011

  • Post category:Nyheder

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsett regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2011. I samsvar med tilrådinga frå Det internasjonale råd for havforsking (ICES) vart totalkvoten for lodde i Barentshavet i 2011 tidlegare i haust fastsett til 380 000 tonn. Etter overføring av 48 000 tonn lodde frå den russiske kvoten, i byte mot norsk vårgytande sild, er den norske kvoten på totalt 275 000 tonn. Den opphavlege norske kvoten er som tidlegare fordelt med 72 % til fartøya i ringnotgruppa, 12 % til fartøya i trålgruppa og 16 % til kystfartøya, medan bytekvantumet mellom Noreg og Russland er handtert på gruppenivå for ringnot- og trålgruppa. Dette gir 199 613 tonn samla til fartøya i ringnotgruppa, 34 867 tonn til fartøya i trålgruppa og 35 520 tonn til kystfartøygruppa. Loddefisket vert opna 20. januar 2011, ettersom det då er sannsynleg at den vaksne lodda har skilt seg frå umoden lodde. Området innanfor 4 nautiske mil frå grunnlinja vert stengt for loddefiske, men vil verte opna dersom ein vurderer det som forsvarleg. Fiskeridirektoratet region Troms kan gi dispensasjon for å fiske i stengt område, mot at fartøya har inspektørar om bord som kan kontrollere mellom anna bifangst i fisket. Det gjeld ikkje lenger noka turkvoteavgrensing i loddefisket. Det vert opna for at også fartøy i trålgruppa, på same måte som andre fartøy, på visse vilkår kan overføre fangst mellom fartøy på feltet. Dette for å unngå neddreping når det vert tatt store fangstar. Elles vert fisket gjennomført med tilsvarande reguleringar som i 2010. Fartøy i trål- og kystgruppa som ønskjer å delta i loddefisket må vere skriftleg påmelde til Norges Sildesalgslag innan 13. januar 2011. Det vert ikkje innført noka påmeldingsavgift for å delta i loddefisket i 2011. Fiskeri- og kystdepartementet tek likevel sikte på å etablere ei ordning for å kunne krevje påmeldingsavgift, i form av eit depositum, i fiskeri kor det vert fleire påmelde fartøy enn dei som faktisk deltar. Dette for å få ei påliteleg oversikt over kor mange som skal delta, slik at dei enkelte fartøya kan tildelast meir garanterte kvotar med låg overregulering. Ei slik ordning vil bli vurdert i løpet av 2011, med sikte på eventuell innføring frå 2012. Kontaktpersonar: Ekspedisjonssjef Johán H. Williams, 22 24 64 40 Avdelingsdirektør Sverre Johansen, 22 24 64 47

Fortsæt med at læse Regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2011

Forskrift om forbud mot å fiske lodde i Svalbards territorialfarvann i 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-244-2010 Forskrift om forbud mot å fiske lodde i Svalbards territorialfarvann i 2011 Erstatter: J-259-2009 Gyldig fra: 02. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 03. 12. 2010 Fiskeri- og kystdepartementet har den 2. desember 2010 med hjemmel i lov av 17. Juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, jf. forskrift av 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 og lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) § 16, jf. lov av 27. juni 2003 nr. 57 om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone (territorialfarvannsloven) § 5, fastsatt følgende forskrift: § 1 Virkeområde Denne forskrift gjelder for fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann med norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete - og forsøksfartøy. § 2 Generelt forbud Det er forbudt å fiske lodde. § 3 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift straffes etter lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4 og lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser §§ 61, 64 og 65. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte. § 4 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. HØ/EW Kategoriene Nord for 62 pelagisk

Fortsæt med at læse Forskrift om forbud mot å fiske lodde i Svalbards territorialfarvann i 2011