Forskrift om regulering av fisket etter brosme, lange og blålange i Islands økonomiske sone i 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-41-2011 Forskrift om regulering av fisket etter brosme, lange og blålange i Islands økonomiske sone i 2011 Erstatter: J-41-2010 Gyldig fra: 03. 03. 2011 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 03. 03. 2011 Fiskeridirektoratet har den 03. mars 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 11, 12, 16 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 20 og 21, jf. kgl.res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12, tredje ledd, jf. Fiskeridepartementets delegasjon av 16. oktober 2001, fastsatt følgende forskrift: § 1 Forbud Det er forbudt for norske fartøy å drive fiske i Islands økonomiske sone i 2011. § 2 Totalkvote Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske inntil 500 tonn brosme, lange og blålange med line i Islands økonomiske sone sør for 64° N utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene. Kun fartøy med adgang til å delta i fisket i henhold til forskrift 12. november 2010 nr. 1420 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2011 (deltakerforskriften) i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy kan delta i fisket i henhold til første ledd. § 3 Bifangst Ved fiske etter brosme, lange og blålange er det adgang til å ha bifangst av andre arter. Det totale kvantum av andre arter kan ikke overstige 25 % regnet av kvoten nevnt i § 2. Som bifangst er det tillatt å ha inntil: 1. 5 % bifangst av kveite 2. 10 % bifangst av blåkveite 3. 10 % bifangst av snabeluer Bifangsten i andre ledd skal regnes i vekt av de enkelte fangster og av landet fangst. § 4 Beregning av fangstkvanta Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt. § 5 Antall deltakere og påmelding Inntil 2 fartøy har adgang til å delta i fisket etter bunnfisk i Islands økonomiske sone i 2011. Kun fartøy som er påmeldt innen 21. februar 2011 og utpekt ved loddtrekning kan delta. § 6 Fartøykvote Den norske totalkvoten fordeles likt mellom de deltakende fartøyene. § 7 Utseilingsfrist Siste frist for utseiling er 7. august. Fartøy som ikke overholder fristen, mister adgangen til å delta i fisket. § 8 Forbud mot fiske i internasjonalt farvann. Norske fartøy som fisker i Islands økonomiske sone kan ikke fiske i internasjonalt farvann på samme tur. § 9 Refordeling For å sikre at totalkvoten blir tatt kan fartøykvotene oppheves. § 10 Stopp i fisket Fisket vil bli stoppet når totalkvoten er beregnet oppfisket. § 11 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 64 og 65 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 12 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2011. Kategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann

Fortsæt med at læseForskrift om regulering av fisket etter brosme, lange og blålange i Islands økonomiske sone i 2011

Forskrift om endring av forskrift om blålange

  • Post category:Nyheder

J-240-2010 Forskrift om endring av forskrift om blålange Erstatter: J-232-2009 Gyldig fra: 02. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 02. 12. 2010 Fiskeridirektoratet har 02 desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 11og 16, og forskrift om regulering av fisket etter blålange § 3 fastsatt følgende forskrift: I forskrift av 07.desember 2009, forskrift om regulering av fiske etter blålange, gjøres det følgende endringer: I § 1 (endret) skal lyde: Det er forbudt å fiske og lande blålange i Norges økonomiske sone og territorialfarvann. § 2 Bifangst Uten hensyn til forbudet i § 1 kan det fiskes og landes inntil 10 % blålange som bifangst i annet fiske. II Denne forskrift trer i kraft fra 01.01.2011 Forskriften lyder etter dette: Forskrift om regulering av fiske etter blålange Fiskeridirektoratet har 02 desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 11og 16. § 1 Generelt forbud Det er forbudt å fiske og lande blålange i Norges økonomiske sone og territorialfarvann. § 2 Bifangst Uten hensyn til forbudet i § 1 kan det fiskes og landes inntil 10 % blålange som bifangst i annet fiske. § 3 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. § 4 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning. § 5 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder inntil 31. desember 2011. mkb/ew Kategoriene Nord for 62 bunnfisk Sør for 62 bunnfisk

Fortsæt med at læseForskrift om endring av forskrift om blålange