forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2011

Melding fra fiskeridirektøren J-65-2011 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2011 Erstatter: J-277-2010 Gyldig fra: 05. 04. 2011 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 06. 04. 2011 Fiskeridirektoratet har 5. april 2011 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets delegeringsvedtak av 16. oktober 2000 og Fiskeri- og kystdepartementet forskrift av 16. desember 2010 om regulering av fisket etter kolmule i 2011 § 12 fastsatt følgende forskrift: I I forskrift av 16. desember 2010 om regulering av fisket etter kolmule i 2011 gjøres følgende endring: § 6 fjerde ledd (nytt) skal lyde: Deltakelse i fisket etter kolmule i EU-sonen avgjøres ved loddtrekning. Fartøy som får delta i 2011 vil kunne utelukkes fra deltakelse i EU-sonen i 2012 dersom dette blir avgjort ved loddtrekning. Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere vilkår for gjennomføring av fisket. II Denne forskrift trer i kraft straks. Forskriften lyder etter dette: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2011 Fiskeri- og kystdepartementet har den 16. desember 2010 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 §§ 11, 12, 14, 16 og 46, og lov om retten til å delta i fiske og fangst av 26. mars 1999 nr. 15 § 21, jf delegeringsvedtak av 11. februar 2000 nr 99, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, fastsatt følgende forskrift: § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande kolmule i 2011. § 2 Totalkvote Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta fiske og lande 22 033 tonn kolmule i Norges territorialfarvann og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann. Av dette kvantum avsettes 1 000 tonn til dekning av bifangst i 2011, samt 2 000 tonn til forsknings- og undervisningskvoter. Av totalkvoten kan inntil 6587 tonn fiskes i EU-sonen i ICES statistikkområdene II, IVa, VIa nord for 56°30’ N, VIb og VII vest av 12°V. Av dette kvantum kan 1646 tonn fiskes i EU-sonen i ICES statistikkområde IVa. Av totalkvoten kan inntil 1672 tonn fiskes i Færøyenes fiskerisone. § 3 Gruppekvote for fartøy med kolmuletråltillatelse Fartøy med kolmuletråltillatelse, jf. § 2-23 i forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften), kan fiske og lande inntil 6289 tonn kolmule i Norges territorialfarvann og, økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann. Av gruppekvoten for fartøy med kolmuletråltillatelse kan inntil 6289 tonn fiskes i EU-sonen. § 4 Gruppekvote for fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse Fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse, jf. §§ 2-6 og 2-10 i konsesjonsforskriften, kan fiske og lande inntil 12 743 tonn kolmule i Norges territorialfarvann og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann. I Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone kan fartøy med nordsjøstråltillatelse bare fiske og lande kolmule sør for 64°N. Av gruppekvoten for fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse kan inntil 298 tonn fiskes i EU-sonen. § 5 Deltakelse for fartøy med kolmuletråltillatelse For fartøy med kolmuletråltillatelse avgjøres deltakelsen i fisket etter kolmule i 2011 etter kunngjøring og skriftlig påmelding til Fiskeridirektoratet. Etter påmeldingsfristens utløp kan Fiskeridirektoratet avgjøre deltakelsen ved loddtrekning. Fartøy som får delta i fisket etter kolmule i 2011 vil ikke ha mulighet til å delta i en eventuell loddtrekning om deltakelse i fisket etter kolmule i 2012. Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere kriterier for gjennomføringen av dette fisket. § 6 Maksimalkvoter for fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse For fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse kan Fiskeridirektoratet fastsette maksimalkvoter på grunnlag av basiskvote (100 % av konsesjonskapasitet). Kvotene til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å dividere de respektive gruppekvotene med summen av basiskvotene. Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne. For fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse nyttes fastsatt konsesjonskapasitet, jf §§ 2-8 annet ledd og 2-12 annet ledd i konsesjonsforskriften. Fiskeridirektoratet kan differensiere kvoter fastsatt etter denne bestemmelse for forskjellige områder. Deltakelse i fisket etter kolmule i EU-sonen avgjøres ved loddtrekning. Fartøy som får delta i 2011 vil kunne utelukkes fra deltakelse i EU-sonen i 2012 dersom dette blir avgjort ved loddtrekning. Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere vilkår for gjennomføring av fisket. § 7 Kvotefleksibilitet over årsskiftet Ved overfiske eller underfiske i 2011 kan Fiskeridirektoratet belaste eller godskrive gruppekvotene med et tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2012. § 8 Partråling Uten hinder av forbudet i § 9 kan fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse som partråler på følgende vilkår fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten: a) Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslag før fisket tar til. b) Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling. c) Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten. d) Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag. e) Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn to andre fartøy i løpet av 2011. f) Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning. Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratet er klageinstans. § 9 Kvoteutnyttelse Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger. Ved kjøp av fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum kjøper har fisket og levert innenfor reguleringsåret med annet fartøy. Ved kjøp av fartøy som i reguleringsåret har fisket og levert hele eller deler av selgers kvotegrunnlag i det aktuelle fiskeriet, skal det gjøres fradrag for dette kvantumet i kjøpers kvotegrunnlag inneværende reguleringsår. Når det ved kjøp gjøres fradrag etter både andre og tredje ledd, skal bare det kvantum som er størst, trekkes fra. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i første ledd og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra bestemmelsen i første og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt. § 10 Overføring av fangst Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy. Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom fartøy som fisker med not og trål for å unngå neddreping. Et vilkår for slik overføring er at fartøyene er utrustet og bemannet for fiske. Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord. § 11 Avkortning av kvote ved dumping eller neddreping Er kolmule forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten. Fiskeridirektoratet er klageinstans. § 12 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvotene, gruppekvotene, områdekvotene eller periodekvotene er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. § 13 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressursloven) §§ 60, 61, 63, 64 og 65, eller lov av 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 31. På samme måte straffes forsøk og medvirkning. § 14 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. TO/EW Kategoriene Nord for 62 pelagisk Sør for 62 pelagisk

Fortsæt med at læse

Forskrift om maksimalkvoter ved fiske etter kolmule i 2011

Melding fra fiskeridirektøren J-28-2011 Forskrift om maksimalkvoter ved fiske etter kolmule i 2011 Erstatter: J-82-2010 Gyldig fra: 07. 02. 2011 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 09. 02. 2011 Fiskeridirektoratet har 7. februar 2011 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift 16. desember 2010 nr. 1700 om regulering av fisket etter kolmule i 2011 §§ 6 og 12 og forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) §§ 2-8 og 2-12 fastsatt følgende forskrift: § 1 Maksimalkvoter for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse Ved beregning av maksimalkvote i fisket etter kolmule i Norges territorialfarvann og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse brukes faktoren 0,48. § 2 Faktisk lastekapasitet Fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse kan i fisket etter kolmule ta om bord og levere fangst per tur lik fartøyets faktiske lastekapasitet, dog ikke utover størrelsesbegrensning angitt i §§ 2-7 og 2-11 i forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften). § 3 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2011. TM/EW Kategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann Nord for 62 pelagisk Sør for 62 pelagisk

Fortsæt med at læse

Regulering av fisket etter kolmule i 2011

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsett forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2011. Den norske totalkvoten er på 22 731 tonn. Det er sett av eit kvantum på 2000 tonn kolmule til forskings- og undervisningskvotar og 1000 tonn kolmule til dekning av bifangst i andre fiskeri før fordelinga på fartøygruppene. Fartøy med kolmuletrålløyve kan fiske og lande inntil 6289 tonn kolmule. Heile dette kvantumet kan fiskast i EU-sona. For fartøy med kolmuletrålløyve blir deltakinga i fisket etter kolmule i 2011 avgjort etter kunngjering og skriftleg påmelding til Fiskeridirektoratet. For å sikre eit lønnsamt fiske kan Fiskeridirektoratet på grunnlag av påmeldingane avgjere deltakinga ved loddtrekking. Fartøy som får delta i fisket etter kolmule i 2011 vil ikkje kunne delta i ei eventuell loddtrekking om deltaking i fisket etter kolmule i 2012. Pelagiske trålarar og nordsjøtrålarar kan fiske og lande inntil 12 743 tonn kolmule. 298 tonn av dette kan fiskast i EU-sona. Noreg har også tilgang til å fiske 1672 tonn i Færøyane si fiskerisone. Fiskeridirektoratet får løyve til å fastsetje fartøykvotar/maksimalkvotar. Krav om sorteringsrist i fisket etter kolmule gjeld framleis i 2011. Fiskeridirektoratet kan dispensere frå dette kravet for fartøy som ikkje har høve til å nytte rist og kan dokumentere at konsumfisk vert tatt vare på. Kontaktpersonar: Ekspedisjonssjef Johán H. Williams, 22 24 64 40 Avdelingsdirektør Sverre Johansen, 22 24 64 47

Fortsæt med at læse

Bilag 6 – Vedr. MAF-fiskeri af rødspætter i Skagerrak og MAF-fiskeri af kulmule i Nordsøen

Bilag 6 - Vedr. MAF-fiskeri af rødspætter i Skagerrak og MAF-fiskeri af kulmule i Nordsøen MAF-fiskeri af rødspætter i Skagerrak Den til MAF-fartøjer disponible mængde rødspætter i Skagerrak er opfisket, og der indføres derfor forbud mod fiskeri af rødspætter i Skagerrak med MAF-fartøjer med virkning fra og med søndag den 3. oktober 2010. Forbud mod at medbringe og lande rødspætter fra Skagerrak fisket under MAF-ordningen træder i kraft fra og med tirsdag den 5. oktober 2010. MAF-fartøjer med status af MAF-ekstra fartøj og optaget på licensliste nr. 1312 med årsmængde af rødspætter i Skagerrak er undtaget fra forbud mod fiskeri af rødspætter i Skagerrak. MAF-fiskeri af kulmule i Nordsøen Den til MAF-fartøjer disponible mængde kulmule i Nordsøen er opfisket, og der indføres derfor forbud mod fiskeri af kulmule i Nordsøen med MAF-fartøjer med virkning fra og med søndag den 3. oktober 2010. Forbud mod at medbringe og lande kulmule fra Nordsøen fisket under MAF-ordningen træder i kraft fra og med tirsdag den 5. oktober 2010. MAF-fartøjer med status af MAF-ekstra fartøj og optaget på licensliste nr. 1323 med årsmængde af kulmule i Nordsøen er undtaget fra forbud mod fiskeri af kulmule i Nordsøen. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 3. oktober 2010.

Fortsæt med at læse

Bilag 6 – FKA-rationsfisekri af kulmule i Nordsøen

Meddelelse fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fiskeridirektoratet: ”FKA-rationsfiskeri af kulmule i Nordsøen Den til FKA-rationsfiskeri af kulmule i Nordsøen disponible mængde er opfisket, og der indføres derfor forbud mod FKA-rationsfiskeri af kulmule i Nordsøen fra og med onsdag den 29. september 2010. Forbud mod at medbringe og lande kulmule fra Nordsøen fisket under FKA-rationsordingen træder i kraft fra og med fredag den 1. oktober 2010. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 29. september 2010” Med venlig hilsen Mik Jensen

Fortsæt med at læse