Påmelding blåkveitefiske ved Grønland

  • Post category:Nyheder

Fartøy som ønsker å delta i trålfisket etter blåkveite ved Vest-Grønland i 2011 må sende påmelding til Fiskeridirektoratet innen 7. mars. Påmeldingen av fartøy skal inneholde følgende opplysninger: - navn på fartøy - registeringsmerke - internasjonalt kjennemerke - navn på eiere - Påmelding per e-post til paamelding@fiskeridir.no innen 7.mars 2011. Informasjon Guro Gjelsvik, tlf 941 41 529 Hild Ynnesdal, tlf 480 45 390

Fortsæt med at læsePåmelding blåkveitefiske ved Grønland

Forskrift om regulering av fiske etter blåkveite nord for 62I0;N i 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-267-2010 Forskrift om regulering av fiske etter blåkveite nord for 62I0;N i 2011 Erstatter: J-121-2010 Gyldig fra: 14. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2010 Bergen, 15. 12. 2010 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet den 14. desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressursar §§ 11, 12, 16, 36 og 37. § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande blåkveite nord for 62I0;N i 2011. Unntatt fra forbudet i første ledd er fiske i fiskerisonen ved Jan Mayen. § 2 Totalkvote og periodekvoter Uten hinder av forbudet i § 1 første ledd kan norske fartøy med adgang til å fiske blåkveite fiske og lande inntil 7650 tonn blåkveite. Av dette kvantumet i første ledd avsettes 750 tonn blåkveite til forskningsformål. Av kvantumet i første ledd kan fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap, og som har adgang til å delta i direkte fiske etter blåkveite jf. forskrift av 12. november 2010 om deltakelse i kystfartøygruppens fiske for 2011, fiske og lande til sammen inntil 2160 tonn fra mandag 30. mai kl. 0000 til Fiskeridirektoratet vedtar å stoppe fisket, og inntil 1440 tonn fra mandag 1. august kl. 0000 til Fiskeridirektoratet vedtar å stoppe fisket. § 3 Maksimalkvoter for fartøy under 28 meter største lengde Fartøy som kan delta i fisket etter § 2 tredje ledd kan maksimalt fiske og lande følgende kvanta blåkveite rund vekt: Lengde Maksimalkvote 0 – 13,99 meter største lengde 10 tonn 14 – 19,99 meter største lengde 12 tonn 20 – 27,99 meter største lengde 14 tonn § 4 Daglig fangstrapportering Fartøy som deltar i fisket etter § 2 tredje ledd skal sende daglig rapport om fangstkvantum blåkveite til Norges Råfisklag eller Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag. § 5 Bifangst for konvensjonelle kystfartøy For fartøy som ikke har adgang til å delta i direktefisket etter blåkveite, eller når dette fisket ikke er tillatt, er det ved fiske etter andre fiskeslag nord for 62I0;N tillatt å ha blåkveite som bifangst. Mengden blåkveite om bord til enhver tid, ved avslutning av fisket og av landet fangst kan ikke overskride 7 %. Fartøy som leverer flere ganger per uke, kan likevel ha en større bifangst dersom mengden blåkveite som til sammen leveres per uke, ikke overstiger innblandingsprosenten etter første ledd. Innblandingsprosenten avregnes basert på summen av alle sluttsedler/landingssedler undertegnet i tidsrommet fra mandag klokken 0000 til søndag klokken 2359. Fartøy over 28 meter største lengde kan, uavhengig av første og annet ledd, ikke ha mer enn 14 tonn blåkveite som bifangst. Blåkveite tatt som bifangst før fartøyet deltar i det direkte fisket går til fradrag i det enkelte fartøys maksimalkvote i det direkte fisket. § 6 Kvote for konvensjonelle havfiskefartøy på eller over 28 meter og trålere Uten hinder av forbudet i § 1 første ledd kan konvensjonelle havfiskefartøy på eller over 28 meter største lengde og trålere fiske og lande en kvote på 40 tonn blåkveite rund vekt. Denne kvoten må også dekke eventuell bifangst i andre fiskerier. § 7 Kvoteutnyttelse Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger. Ved kjøp av fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum kjøper har fisket og levert innenfor reguleringsåret med annet fartøy. Ved kjøp av fartøy som i reguleringsåret har fisket og levert hele eller deler av selgers kvotegrunnlag i det aktuelle fiskeriet, skal det gjøres fradrag for dette kvantumet i kjøpers kvotegrunnlag inneværende reguleringsår. Når det ved kjøp gjøres fradrag etter både andre og tredje ledd, skal bare det kvantum som er størst, trekkes fra. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i første ledd og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. § 8 Overføring av fangst Det kvantum som kan fiskes av det enkelte fartøy kan ikke overføres til et annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande fangst fisket av annet fartøy. § 9 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når det er beregnet at totalkvote eller periodekvoter, herunder tatt hensyn til bifangst, blir oppfisket. Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. § 10 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 11 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. IB/EW Kategoriene Nord for 62 bunnfisk

Fortsæt med at læseForskrift om regulering av fiske etter blåkveite nord for 62I0;N i 2011