Bunnredskap i områder utenfor nasjonal jurisdiksjon i det nordøstlige Atlanterhav

  • Post Category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-20-2011 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fiske med bunnredskap i områder utenfor nasjonal jurisdiksjon i det nordøstlige Atlanterhav Erstatter: J-223-2009 Gyldig fra: 19. 01. 2011 Bergen, 24. 01. 2011 Fiskeri- og kystdepartementet har den 19. januar 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser §§ 16, 36 og 47 fastsatt følgende forskrift: I I forskrift av 9. februar 2009 nr. 153 om regulering av fiske med bunnredskap i områder utenfor nasjonal jurisdiksjon i det nordøstlige Atlanterhav gjøres følgende endringer: Overskriften endres til: Forskrift om endring av forskrift om regulering av fiske med bunnredskap i områder utenfor nasjonal jurisdiksjon i det nordøstlige Atlanterhav (NEAFC) § 1 (Formål og virkeområde) endret skal lyde: Formålet med denne forskrift er å beskytte sårbare marine økosystemer, og gjelder ved fiske med bunnredskap med norske fartøy i områder utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt farvann) i det nordøstlige Atlanterhav nord for 36° N og mellom 42° V og 51° Ø. § 3 (Fiske i eksisterende fiskeområder) endret skal lyde: Fartøy skal for hver fangst beregne kvantum indikatorer på sårbare marine økosystem, som levende koraller og levende svamp. Dersom beregningen viser et sammenstøt, skal fartøyet uten ugrunnet opphold gjennomføre følgende prosedyre: a) rapportere hendelsen til Fiskeridirektoratet, hvor beliggenhet og type berørt økosystem fremgår, og b) stoppe fisket og flytte minst 2 nautiske mil fra den posisjon som, basert på all tilgjengelig informasjon, mest sannsynlig er nærmest det identifiserte sårbare marine økosystem. § 4 (Fiske i nye fiskeområder) endret skal lyde: I tillegg til den tillatelse som eventuelt er gitt i medhold av forskrift 4. mars 1998 nr. 173 om regulering av fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon, må fartøy ha en spesialtillatelse fra Fiskeridirektoratet for prøvefiske i nye fiskeområder. Slik spesialtillatelse kan bare gis dersom fartøyet har forelagt for direktoratet til godkjennelse: a) en detaljert protokoll som inkluderer en fangstplan om fiskeredskap, fiskeslag, bifangst, tidspunkt og områder, og b) en plan for å unngå skade på sårbare marine økosystem, og c) en plan for dagbokføring og rapportering, og d) en plan for innsamling av data om sårbare marine økosystem. Fiske i nye områder er forbudt uten observatør om bord, godkjent av Fiskeridirektoratet. Kostnadene ved å ha observatør om bord, herunder utgifter til lønn, inklusive renter ved forsinket betaling, transport til og fra fartøy, kost og losji til havs skal dekkes av fartøyet. Fartøy skal for hver fangst beregne kvantum indikatorer på sårbare marine økosystem, som levende koraller og levende svamp. Dersom beregningen viser et sammenstøt, skal fartøyet uten ugrunnet opphold gjennomføre følgende prosedyre: a) rapportere hendelsen til Fiskeridirektoratet, hvor beliggenhet og type berørt økosystem fremgår, og b) stoppe fisket og flytte minst 2 nautiske mil fra den posisjon som, basert på all tilgjengelig informasjon, mest sannsynlig er nærmest det identifiserte sårbare marine økosystem. II Denne forskrift trer i kraft straks. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Forskriften lyder etter dette: Forskrift om endring av forskrift om regulering av fiske med bunnredskap i områder utenfor nasjonal jurisdiksjon i det nordøstlige Atlanterhav (NEAFC) Fiskeri- og kystdepartementet har den 9. februar 2009 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser §§ 16, 36 og 47 fastsatt følgende forskrift: § 1 Formål og virkeområde Formålet med denne forskrift er å beskytte sårbare marine økosystemer, og gjelder ved fiske med bunnredskap med norske fartøy i områder utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt farvann) i det nordøstlige Atlanterhav nord for 36° N og mellom 42° V og 51° Ø. § 2 Definisjoner I denne forskrift forstås med: a) bunnredskap, redskap som ved normalt fiske sannsynligvis vil komme i kontakt med havbunnen. b) eksisterende fiskeområder, områder som er identifisert av den nordøstatlantiske fiskerikommisjon (NEAFC) til å være eksisterende fiskeområder. Koordinatene for disse områdene finnes på hjemmesidene til kommisjonen; www.neafc.org. c) nye fiskeområder, områder som ligger utenfor eksisterende fiskeområder. d) sammenstøt, tilfeller når mengden per fangst (trålhal, line- eller garnsetting) overstiger 60 kilogram levende koraller og/eller 800 kilogram levende svamp. § 3 Fiske i eksisterende fiskeområder Fartøy skal for hver fangst beregne kvantum indikatorer på sårbare marine økosystem, som levende koraller og levende svamp. Dersom beregningen viser et sammenstøt, skal fartøyet uten ugrunnet opphold gjennomføre følgende prosedyre: a) rapportere hendelsen til Fiskeridirektoratet, hvor beliggenhet og type berørt økosystem fremgår, og b) stoppe fisket og flytte minst 2 nautiske mil fra den posisjon som, basert på all tilgjengelig informasjon, mest sannsynlig er nærmest det identifiserte sårbare marine økosystem. § 4 Fiske i nye fiskeområder I tillegg til den tillatelse som eventuelt er gitt i medhold av forskrift 4. mars 1998 nr. 173 om regulering av fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon, må fartøy ha en spesialtillatelse fra Fiskeridirektoratet for prøvefiske i nye fiskeområder. Slik spesialtillatelse kan bare gis dersom fartøyet har forelagt for direktoratet til godkjennelse: a) en detaljert protokoll som inkluderer en fangstplan om fiskeredskap, fiskeslag, bifangst, tidspunkt og områder, og b) en plan for å unngå skade på sårbare marine økosystem, og c) en plan for dagbokføring og rapportering, og d) en plan for innsamling av data om sårbare marine økosystem. Fiske i nye områder er forbudt uten observatør om bord, godkjent av Fiskeridirektoratet. Kostnadene ved å ha observatør om bord, herunder utgifter til lønn, inklusive renter ved forsinket betaling, transport til og fra fartøy, kost og losji til havs skal dekkes av fartøyet. Fartøy skal for hver fangst beregne kvantum indikatorer på sårbare marine økosystem, som levende koraller og levende svamp. Dersom beregningen viser et sammenstøt, skal fartøyet uten ugrunnet opphold gjennomføre følgende prosedyre: a) rapportere hendelsen til Fiskeridirektoratet, hvor beliggenhet og type berørt økosystem fremgår, og b) stoppe fisket og flytte minst 2 nautiske mil fra den posisjon som, basert på all tilgjengelig informasjon, mest sannsynlig er nærmest det identifiserte sårbare marine økosystem. § 5 Straffeansvar Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene i denne forskrift straffes etter kapittel 12 i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser. § 6 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft straks. Kategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann

Fortsæt med at læse Bunnredskap i områder utenfor nasjonal jurisdiksjon i det nordøstlige Atlanterhav

Bunnredskap i områder utenfor nasjonal jurisdiksjon i det nordvestlige Atlanterhav

  • Post Category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-16-2011 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fiske med bunnredskap i områder utenfor nasjonal jurisdiksjon i det nordvestlige Atlanterhav Erstatter: J-222-2009 Gyldig fra: 21. 01. 2011 Bergen, 21. 01. 2011 Fiskeri- og kystdepartementet har den 19. januar 2011 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16, § 36 og § 47, fastsatt følgende forskrift: I I forskrift av 9. februar 2011 nr 154 om regulering av fiske med bunnredskap i områder utenfor nasjonal jurisdiksjon i det nordvestlige Atlanterhav gjøres følgende endring: Overskriften endres til: Forskrift om endring av forskrift om regulering av fiske med bunnredskap i områder utenfor nasjonal jurisdiksjon i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO) § 1 (Formål og virkeområde) endret skal lyde: Formålet med denne forskrift er å beskytte sårbare marine økosystemer, og gjelder ved fiske med bunnredskap med norske fartøy i områder utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt farvann) i det nordvestlige Atlanterhav nord for 35° N og vest for en linje trukket langs meridianen 42° V til posisjonen 59° N 42° V og derfra langs meridianen 44° V til Grønlands kyst. § 3 (Fiske i eksisterende fiskeområder) endret skal lyde: Fartøy skal for hver fangst beregne kvantum indikatorer på sårbare marine økosystem, som levende koraller og levende svamp. Dersom beregningen viser et sammenstøt, skal fartøyet uten ugrunnet opphold gjennomføre følgende prosedyre: a) rapportere hendelsen til Fiskeridirektoratet, hvor beliggenhet og type berørt økosystem fremgår, og b) stoppe fisket og flytte minst 2 nautiske mil fra den posisjon som, basert på all tilgjengelig informasjon, mest sannsynlig er nærmest det identifiserte sårbare marine økosystem. § 4 (Fiske i nye fiskeområder) endret skal lyde: I tillegg til den tillatelse som eventuelt er gitt i medhold av forskrift 4. mars 1998 nr. 173 om regulering av fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon, må fartøy ha en spesialtillatelse fra Fiskeridirektoratet for prøvefiske i nye fiskeområder. Slik spesialtillatelse kan bare gis dersom fartøyet har forelagt for Fiskeridirektoratet til godkjennelse: a) en detaljert protokoll for prøvefiske som inkluderer en fangstplan om fiskeredskaper, fiskeslag, bifangst, tidspunkt og områder, og b) en plan for å unngå skade på sårbare marine økosystem, og c) en plan for dagbokføring og rapportering, og d) en plan for innsamling av data om sårbare marine økosystem. Fiske i nye områder er forbudt uten observatør om bord, godkjent av Fiskeridirektoratet. Kostnadene ved å ha observatør om bord, herunder utgifter til lønn, inklusive renter ved forsinket betaling, transport til og fra fartøy, kost og losji til havs skal dekkes av fartøyet. Fartøy skal for hver fangst beregne kvantum indikatorer på sårbare marine økosystem, som levende koraller og levende svamp. Dersom beregningen viser et sammenstøt, skal fartøyet uten ugrunnet opphold gjennomføre følgende prosedyre: a) rapportere hendelsen til Fiskeridirektoratet, hvor beliggenhet og type berørt økosystem fremgår, og b) stoppe fisket og flytte minst 2 nautiske mil fra den posisjon som, basert på all tilgjengelig informasjon, mest sannsynlig er nærmest det identifiserte sårbare marine økosystem. II Denne forskrift trer i kraft straks. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Forskriften lyder etter dette: Forskrift om regulering av fiske med bunnredskap i områder utenfor nasjonal jurisdiksjon i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO) Fiskeri- og kystdepartementet har den 9. februar 2009 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser §§ 16, 36 og 47 fastsatt følgende forskrift: § 1 Formål og virkeområde Formålet med denne forskrift er å beskytte sårbare marine økosystemer, og gjelder ved fiske med bunnredskap med norske fartøy i områder utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt farvann) i det nordvestlige Atlanterhav nord for 35° N og vest for en linje trukket langs meridianen 42° V til posisjonen 59° N 42° V og derfra langs meridianen 44° V til Grønlands kyst. § 2 Definisjoner I denne forskrift forstås med: a) bunnredskap, redskap som ved normalt fiske sannsynligvis vil komme i kontakt med havbunnen. b) eksisterende fiskeområder, områder som er identifisert av den nordvestatlantiske fiskeriorganisasjon (NAFO) til å være eksisterende fiskeområder. Koordinatene for disse områdene finnes på hjemmesidene til organisasjonen; http://www.nafo.int/fisheries/regulations/nafo-footprint.pdf. c) nye fiskeområder, områder som ligger utenfor eksisterende fiskeområder. d) sammenstøt, tilfeller når mengden per fangst (trålhal, line- eller garnsetting) overstiger 60 kilogram levende koraller og/eller 800 kilogram levende svamp. § 3 Fiske i eksisterende fiskeområder Fartøy skal for hver fangst beregne kvantum indikatorer på sårbare marine økosystem, som levende koraller og levende svamp. Dersom beregningen viser et sammenstøt, skal fartøyet uten ugrunnet opphold gjennomføre følgende prosedyre: a) rapportere hendelsen til Fiskeridirektoratet, hvor beliggenhet og type berørt økosystem fremgår, og b) stoppe fisket og flytte minst 2 nautiske mil fra den posisjon som, basert på all tilgjengelig informasjon, mest sannsynlig er nærmest det identifiserte sårbare marine økosystem. § 4 Fiske i nye fiskeområder I tillegg til den tillatelse som eventuelt er gitt i medhold av forskrift 4. mars 1998 nr. 173 om regulering av fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon, må fartøy ha en spesialtillatelse fra Fiskeridirektoratet for prøvefiske i nye fiskeområder. Slik spesialtillatelse kan bare gis dersom fartøyet har forelagt for Fiskeridirektoratet til godkjennelse: a) en detaljert protokoll for prøvefiske som inkluderer en fangstplan om fiskeredskaper, fiskeslag, bifangst, tidspunkt og områder, og b) en plan for å unngå skade på sårbare marine økosystem, og c) en plan for dagbokføring og rapportering, og d) en plan for innsamling av data om sårbare marine økosystem. Fiske i nye områder er forbudt uten observatør om bord, godkjent av Fiskeridirektoratet. Kostnadene ved å ha observatør om bord, herunder utgifter til lønn, inklusive renter ved forsinket betaling, transport til og fra fartøy, kost og losji til havs skal dekkes av fartøyet. Fartøy skal for hver fangst beregne kvantum indikatorer på sårbare marine økosystem, som levende koraller og levende svamp. Dersom beregningen viser et sammenstøt, skal fartøyet uten ugrunnet opphold gjennomføre følgende prosedyre: a) rapportere hendelsen til Fiskeridirektoratet, hvor beliggenhet og type berørt økosystem fremgår, og b) stoppe fisket og flytte minst 2 nautiske mil fra den posisjon som, basert på all tilgjengelig informasjon, mest sannsynlig er nærmest det identifiserte sårbare marine økosystem. § 5 Straffeansvar Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene i denne forskrift straffes etter kapittel 12 i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser. § 6 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft straks. Kategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann

Fortsæt med at læse Bunnredskap i områder utenfor nasjonal jurisdiksjon i det nordvestlige Atlanterhav

En bestand uden historie

  • Post Category:Nyheder

Gastronomer sætter pris på sej, især i Tyskland og Frankrig. Men dens grålige kød forhindrer den i at nå samme salgssucces som torsk og kuller.

Fortsæt med at læse En bestand uden historie

Forskrift om regulering av fisket etter bunnfisk i Grønlands økonomiske sone i 2011

  • Post Category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-288-2010 Forskrift om regulering av fisket etter bunnfisk i Grønlands økonomiske sone i 2011 Erstatter: J-272-2010 Gyldig fra: 16. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 21. 12. 2010 På grunn av skrivefeil utgis forskriften på nytt: Fiskeridirektoratet har 16. desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av levande marine ressursar §§ 11, 12, 16 og 36 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 20 og 21, jfr. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, jfr. Fiskeridepartementets delegasjon av 16. oktober 2000, fastsatt følgende forskrift: § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å drive fiske i Grønlands økonomiske sone i (ICES-områdene Va, XII og XIV og NAFO-underområde 1) i 2011. § 2 Totalkvoter Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske følgende kvanta: 1 700 tonn blåkveite ved Vest-Grønland 1 099 tonn blåkveite ved Øst-Grønland 75 tonn kveite ved Vest-Grønland 310 tonn kveite ved Øst-Grønland 400 tonn bunnlevende uer ved Øst-Grønland 300 tonn pelagisk uer[1] 750 tonn torsk ved Øst- og Vest-Grønland[2] 120 tonn skolest ved Øst- og Vest-Grønland 150 tonn bifangst av andre arter § 3 Gruppekvoter Trålfartøy kan fiske inntil 1.630 tonn blåkveite ved Vest-Grønland og 869,5 tonn blåkveite ved Øst-Grønland. Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske inntil 70 tonn blåkveite ved Vest-Grønland og 229,5 tonn blåkveite ved Øst-Grønland. Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske inntil 75 tonn kveite ved Vest-Grønland og 310 tonn kveite ved Øst-Grønland. Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske inntil 750 tonn torsk ved Øst- og Vest-Grønland Trålfartøy og fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske inntil 400 tonn bunnlevende uer ved Øst-Grønland. Bare fartøy som har adgang til å delta i fisket i henhold til forskrift av 12. november 2010 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2011 (deltakerforskriften) i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy kan fiske på kvoten som er avsatt i første ledd nummer 2, 3 og 4 § 4 Påmelding og tillatelse Fartøy som ønsker å delta i fisket med trål må være skriftlig påmeldt til Fiskeridirektoratet. Dersom det er påmeldt flere fartøy enn antall lisenser gir rom for, vil deltakelsen bli begrenset på grunnlag av loddtrekning. Ingen fartøy må delta i fisket uten tillatelse fra Fiskeridirektoratet. Det kan stilles vilkår om at fartøy som deltar i fisket skal samle biologiske data etter nærmere angitte retningslinjer. § 5 Fartøykvoter Fartøy som fisker blåkveite med trål på Vest-Grønland, tildeles fartøykvoter. § 6 Utseilingsfrist Fartøy som får tillatelse til å delta i fisket etter blåkveite med trål ved Vest-Grønland, må ha tatt utseiling innen 15. september. § 7 Refordeling Fiskeridirektoratet kan endre eller oppheve fartøykvotene dersom en rasjonell utøvelse av fisket tilsier det. § 8 Stopp i fisket Fisket vil bli stoppet når totalkvotene er beregnet oppfisket. § 9 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av levande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 10 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. HY/EW [1] Kvoten på 300 tonn pelagisk uer er betinget av at det oppnås enighet om regulering av dette fisket i NEAFCs reguleringsområde (Irminger havet) i 2011. [2] Begrenset til forsøksfiske etter nærmere fastsatte vilkår Kategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann

Fortsæt med at læse Forskrift om regulering av fisket etter bunnfisk i Grønlands økonomiske sone i 2011

Forskrift om regulering av fisket etter bunnfisk i Grønlands økonomiske sone i 2011

  • Post Category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-272-2010 Forskrift om regulering av fisket etter bunnfisk i Grønlands økonomiske sone i 2011 Erstatter: J-147-2010 Gyldig fra: 16. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 17. 12. 2010 Fiskeridirektoratet har 16. desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av levande marine ressursar §§ 11, 12, 16 og 36 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 20 og 21, jfr. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, jfr. Fiskeridepartementets delegasjon av 16. oktober 2000, fastsatt følgende forskrift: § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å drive fiske i Grønlands økonomiske sone i (ICES-områdene Va, XII og XIV og NAFO-underområde 1) i 2011. § 2 Totalkvoter Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske følgende kvanta: 1. 1 700 tonn blåkveite ved Vest-Grønland1 099 tonn blåkveite ved Øst-Grønland 2. 75 tonn kveite ved Vest-Grønland 3. 310 tonn kveite ved Øst-Grønland 4. 400 tonn bunnlevende uer ved Øst-Grønland 5. 300 tonn pelagisk uer[1] 6. 750 tonn torsk ved Øst- og Vest-Grønland[2] 7. 120 tonn skolest ved Øst- og Vest-Grønland 8. 150 tonn bifangst av andre arter § 3 Gruppekvoter 1. Trålfartøy kan fiske inntil 1.630 tonn blåkveite ved Vest-Grønland og 869,5 tonn blåkveite ved Øst-Grønland. 2. Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske inntil 70 tonn blåkveite ved Vest-Grønland og 229,5 tonn blåkveite ved Øst-Grønland. 3. Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske inntil 75 tonn kveite ved Vest-Grønland og 310 tonn kveite ved Øst-Grønland. 4. Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske inntil 750 tonn torsk ved Øst- og Vest-Grønland 5. Trålfartøy og fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske inntil 400 tonn uer ved Øst-Grønland. Bare fartøy som har adgang til å delta i fisket i henhold til forskrift av 3. desember 2010 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2011 (deltakerforskriften) i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy kan fiske på kvoten som er avsatt i første ledd nummer 2, 3 og 4. § 4 Påmelding og tillatelse Fartøy som ønsker å delta i fisket med trål må være skriftlig påmeldt til Fiskeridirektoratet. Dersom det er påmeldt flere fartøy enn antall lisenser gir rom for, vil deltakelsen bli begrenset på grunnlag av loddtrekning. Ingen fartøy må delta i fisket uten tillatelse fra Fiskeridirektoratet. Det kan stilles vilkår om at fartøy som deltar i fisket skal samle biologiske data etter nærmere angitte retningslinjer. § 5 Fartøykvoter Fartøy som fisker blåkveite med trål på Vest-Grønland, tildeles fartøykvoter. § 6 Utseilingsfrist Fartøy som får tillatelse til å delta i fisket etter blåkveite med trål ved Vest-Grønland, må ha tatt utseiling innen 15. september. § 7 Refordeling Fiskeridirektoratet kan endre eller oppheve fartøykvotene dersom en rasjonell utøvelse av fisket tilsier det. § 8 Stopp i fisket Fisket vil bli stoppet når totalkvotene er beregnet oppfisket. § 9 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av levande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 10 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. HY/EW [1] Kvoten på 300 tonn pelagisk uer er betinget av at det oppnås enighet om regulering av dette fisket i NEAFCs reguleringsområde (Irminger havet) i 2011. [2] Begrenset til forsøksfiske etter nærmere fastsatte vilkår Kategoriene * Andre lands soner og internasjonalt farvann

Fortsæt med at læse Forskrift om regulering av fisket etter bunnfisk i Grønlands økonomiske sone i 2011

Dobbelt op på udsætning skal hjælpe ålen

  • Post Category:Nyheder

Den danske ålehandlingssplan giver mulighed for tilskud fra EU til udsætning af ål, og der er dermed dobbelt så mange penge til udsætning af ål i danske farvande i 2010 og 2011. Fødevareministeren deltog fredag i en privat finansieret udsætning af 4000 ål ved Juelsminde Havn.

Fortsæt med at læse Dobbelt op på udsætning skal hjælpe ålen