Orientering om udviklingen i tobisfiskeriet


Fiskeridirektoratet har udsendt en opdateret orientering omkring indsats, landinger og aktuel fiskerisituation.

Fiskeridirektoratet følger nøje tobisfiskeriet i forsøgsperioden frem til 6. maj 2008. Direktoratet orienterer løbende om situationen via nyhedsbreve, der indeholder oplysninger om:

1. Indsatsforbrug
2. Tobislandinger
3. Aktuel aktivitet i fiskeriet
4. Andre landes tobisfiskeri.

Onsdag d. 30. april er der udsendt flg. meddelelse:

1. Indsatsforbrug.
Danmark er i forsøgsfiskeriperioden fra den 1. april – 6. maj 2008 tildelt et maksimalt indsatsloft på 1.370.375 kilowatt-dage. Loftet gælder for samtlige fangstrejser, hvor der i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat medbringes og fiskes med trawl, vod eller lignende trukne redskaber med en maskestørrelse under 16 mm.
Der er den 30. april registreret et indsatsforbrug i tobisfiskeriet i 2008 på 524.259 kW-dage, svarende til 38,3 % af det maksimale indsatsloft. Bemærk dog at dette tal kun dækker indsatsforbruget på de 113 fangstrejser, der er afsluttet og hvor logbogen for den pågældende fangstrejse er tastet.

Ved udgangen af uge 17 lå det registrerede indsatsforbrug i 2008 væsentlig under forbruget i den tilsvarende periode i 2007, men lidt over forbruget i 2006. De 113 registrerede fangstrejser er foretaget af 48 forskellige fartøjer, hvilket indebærer, at antallet af fartøjer der er aktive i tobisfiskeriet i 2008 ligger under tallet for den tilsvarende periode i 2006 og 2007.

2. Tobislandinger.
Der er den 30. april 2008 registreret samlede danske landinger af tobis på i alt 30.502 tons, heraf 2.420 tons fra norsk zone i Nordsøen. De hidtil største danske enkeltlandinger af tobis er på omkring 1.400 tons.

Der er i perioden fra 1-30. april 2008 forudanmeldt i alt 133 danske tobislandinger med en samlet mængde på knap 35.000 tons tobis. Det tilsvarende tal for perioden 1-30. april 2007 var på ca. 48.500 tons.

3. Aktuel dansk aktivitet i tobisfiskeriet.
Hovedparten af det danske tobisfiskeri i 2008 er indtil videre foregået i EU-delen af Nordsøen, særligt i den britiske del. I alt har omkring 50 fartøjer deltaget i tobisfiskeriet i perioden frem til den 30. april. Hovedparten af disse er ude på tobisfelterne i disse dage.

Helt aktuelt er der pæn aktivitet i tobisfiskeriet i EU-delen af Nordsøen, særligt i den britiske del af Nordsøen, hvor 20-25 danske fartøjer er aktive. En håndfuld danske fartøjer er aktive i den tyske (og nederlandske) del af Nordsøen. Der er kun enkelte danske fartøjer, der er aktive i den norske del af Nordsøen. Endelig foregår der fortsat et mere kystnært tobisfiskeri i Skagerrak.

Der er omkring 80 danske fartøjer, der har fået tilladelse til at deltage i forsøgsfiskeriet efter tobis, men en del af disse er endnu ikke aktive i fiskeriet.

4. Andre landes tobisfiskeri.
Tobisfiskeriet for norske fartøjer blev åbnet den 1. april 2008. Der er dags dato registreret 21 norske tobislandinger på i alt 9.385 tons. Det norske tobisfiskeri er hidtil foregået i den norske del af Nordsøen og alle landinger på nær en enkelt er foretaget i Norge. Der er for norske fartøjer fastsat et indsatsloft på i alt 4.013 timer i forsøgsperioden, og er der pr. 29. april forbrugt 3.036 timer, svarende til 75,7 % af loftet.

I henhold til fiskeriaftalen mellem EU og Færøerne har 2 færøske fartøjer fået mulighed for at deltage i forsøgsfiskeriet. De vil skulle fiske inden for et samlet indsatsloft på ca. 29.000 kilowatt-dage.

De svenske myndigheder har så vidt vides endnu ikke meldt ud hvilke svenske fartøjer, der deltager i forsøgsfiskeriet, men de vil skulle fiske inden for et samlet indsatsloft på 50.321 kW-dage.

Tyske fartøjer har beskedne 2.097 kilowatt-dage til rådighed i forsøgsperioden.

Britiske fartøjer kan deltage i forsøgsfiskeriet inden for et samlet indsatsloft på 29.954 kilowatt-dage, og den første britiske tobislast i 2008 er nu landet i Danmark.

Kilde: Fiskeridirektoratet