Fiskeri: Kommissionen har skitseret nogle nødforanstaltninger for at imødegå brændstofkrisen


Kommissionen er d. 17. juni nået til principiel enighed om en nødpakke af foranstaltninger for at takle de umiddelbare sociale og økonomiske trængsler, som de drastiske olieprisstigninger har forårsaget, og samtidig gøre noget ved EU-flådens bagvedliggende strukturproblemer.

De vigtigste foranstaltninger består i midlertidigt at fravige Den Europæiske Fiskerifonds regler for at støtte en hurtigere tilpasning af EU-flåden til den aktuelle situation og yde midlertidig bistand i overgangsfasen. Blandt de vigtigste foranstaltninger er flådetilpasningsordninger, der indebærer større og mere fleksibel oplægningsstøtte til flåder, der accepterer omfattende strukturomlægninger, men også støtte til indførelse af mere energieffektive og miljøvenlige fangstmetoder, særlig støtte til midlertidigt ophør med fiskerivirksomhed samt markedsforanstaltninger, der kan øge fangsternes værdi. Kommissæren med ansvar for maritime anliggender og fiskeri, Joe Borg, forelægger pakken for fiskeriministrene på Rådets møde i Luxembourg den 24. juni, og Kommissionen planlægger at vedtage et officielt forslag herom i begyndelsen af juli.

Joe Borg sagde: “EU-flåden har i mange år været inde i en ond cirkel med overkapacitet, overfiskning og faldende lønsomhed. Samtidig har fiskerne ikke kunnet drage fordel af det faldende udbud og de stigende detailpriser på fiskevarer. Som følge heraf er avancerne i mange fartøjskategorier minimale, hvilket gør sektoren meget mere sårbar end andre over for voldsomt stigende udgifter, som vi har set det med oliepriserne. Kommissionen er klar over, at der er behov for en koordineret EU-indsats for at afvende en alvorlig krise for erhvervet og for at sikre, at problemet ikke bare flyttes, men virkelig bliver løst. Det betyder, at der ikke blot skal kunne ydes nødhjælp, men at der også bliver sat ind på virkelig at løse det bagvedliggende overkapacitetsproblem, som undergraver alle vores forsøg på at gøre erhvervet bæredygtigt og rentabelt igen. Den Europæiske Fiskerifond har de værktøjer, vi har brug for til at støtte fiskerne i overgangsfasen, og vi fortsætter høringen af de interesserede parter og ministrene, så den pakke, vi foreslår næste uge, kommer til at virke efter hensigten.”

Kommissionen er overbevist om, at det er altafgørende at koncentrere støtten om de flåder, der er mest brændstofafhængige og dermed hårdest ramt af den aktuelle overkapacitet. Den vil derfor foreslå, at medlemsstaterne kan udarbejde flådetilpasningsordninger, hvor alle begrænsninger i adgangen til præmier for endeligt ophør er (ophugningspræmier) fjernet. Der skal kunne ydes støtte til midlertidigt ophør for fartøjer, der er omfattet af flådetilpasningsordninger, og delvis oplægningsstøtte til virksomheder, der skifter store gamle fartøjer ud med nogle, der er mindre og mere energieffektive. Der bliver også givet mulighed for midlertidig nedsættelse af arbejdstagernes indbetalinger til socialsikringsordninger.

Mere præcist kan der gives støtte til midlertidigt ophør for alle fartøjer i op til tre måneder i resten af 2008, forudsat at de pågældende fartøjer er omfattet af en strukturomlægningsplan. Støtten skal indrettes sådan, at den så vidt muligt understøtter genopretning af bestande og/eller vilkårene for afsætning. Det overvejes også at ændre de minimis-ordningen for fiskeriet, således at loftet på 30 000 EUR over tre år kommer til at gælde pr. fartøj og ikke pr. virksomhed (dog med en samlet overgrænse på 100 000 pr. virksomhed).

Der er også tanker fremme om nogle specifikke initiativer, der kan øge fiskenes værdi ved første salgssted, og Kommissionen planlægger, at der ud over de midler, der er til rådighed fra fiskerifonden, bliver sat yderligere 20-25 mio. EUR af fra den fælles fiskeripolitiks budget til ad hoc-projekter på det område. Der er også planer om andre foranstaltninger, der skal fremme overgangen til mere energibesparende teknologier, afbøde krisens samfundsøkonomiske følgevirkninger og gøre omprogrammering og udbetaling af midler fra fiskerifonden lettere.

FiskerForum – 20. juni 2008