Endring av forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2011-samfiske

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-29-2011 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2011 - samfiske Erstatter: J-293-2010 Gyldig fra: 10. 02. 2011 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 10. 02. 2011 Fiskeri- og kystdepartementet har den 10. februar 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 22, 27, 36, 37 og 39, og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 21 jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 fastsatt følgende: I I forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N i 2011, gjøres følgende endring: § 27 Samfiske (endret) skal lyde: Uten hinder av forbudet i §§ 25 og 26 kan to fartøy med hjemmelslengde under 11 meter på følgende vilkår drive samfiske: a) Fiskeridirektoratet må ha mottatt skriftlig melding om samfiske før fisket tar til. Ved påmelding plikter en å oppgi alle nødvendige opplysninger om deltakende fartøyer, registreringsmerke, organisasjonsnummer og eiere. Det må også gis melding når samfisket opphører. Pliktige meldinger skal gis per telefaks på nr. 55 23 82 76. b) Fartøyene har samme adgang til å delta i lukket gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N. c) Ved samfiske med ulike eiere, må begge eierne ha hatt adgang til å delta i fisket med et fartøy i 2009 eller 2010, og levert følgende minimumskvantum av torsk i ett av årene: Hjemmelslengde Minimumsfangst for ett av årene 2009 eller 2010 Under 7 meter 4 tonn 7-7,9 meter 5 tonn 8-8,9 meter 6 tonn 9-9,9 meter 7 tonn 10-10,9 meter 8 tonn Ved samfiske med egne fartøy, må eieren ha hatt adgang til å delta i fisket med to fartøy i 2009 eller 2010, og levert minimumskvantum av torsk i henhold til tabellen ovenfor med to fartøy i ett av årene. Adgangen til samfiske for fartøy med samme eier gjelder bare for fartøy med samme eier før 1. januar 2011. Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra aktivitetskravet. d) Fartøyeier må stå om bord under fisket og underskrive landings- eller sluttseddel. Dersom fartøyene har to ulike eiere må begge fartøyeierne stå om bord under fisket og begge fartøyeierne må underskrive landings- eller sluttseddel. Det skal fylles ut en seddel for hvert av fartøyene med angivelse av hvilket fartøy som har utøvet fiske og hvilket fartøy i samfiskelaget som skal kvotebelastes. Innenfor hvert enkelt fartøys kvote bestemmer fartøyeierne hvor mye av fangsten av torsk, hyse og sei som skal føres på det enkelte fartøy i samfiskelaget. e) Det andre fartøyet i samfiskelaget kan ikke drive fiske eller lande fangst i den tiden samfisket pågår. f) Fartøy kan bare delta i ett samfiskelag i løpet av 2011. g) Fartøy solgt for videre drift og som Fiskeridirektoratet har mottatt søknad om ervervstillatelse for etter 20. desember 2010, kan ikke delta i samfiske i 2011. II Denne forskrift trer i kraft straks. Forskriften lyder etter dette: Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2011 Fiskeri- og kystdepartementet har den 20. desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 11, 12, 16, 22, 27, 36, 37 og 39, og lov av 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99, fastsatt følgende forskrift: KAPITTEL 1. FISKEFORBUD OG KVOTER § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande torsk, hyse og sei nord for 62°N. § 2 Totalkvote Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy som har adgang til å delta i fisket etter torsk, hyse og sei fiske og lande inntil: 1) 310 253 tonn torsk i området nord for 62°N, 2) 146 750 tonn hyse i området nord for 62°N, og 3) 150 000 tonn sei i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone nord for 62°N. I tillegg er det avsatt 7000 tonn torsk, 2000 tonn hyse og 800 tonn sei til forsknings- og undervisningsformål, 7000 tonn torsk og 800 tonn sei til dekning av fangst innenfor ungdomsfiskeordningen og rekreasjonsfiske (fritids- og turistfiske), 3000 tonn torsk til oppfølging av kystfiskeutvalget for Finnmark og 350 tonn sei til agnformål. Av torskekvantumet i første ledd nr. 1 er det avsatt 300 tonn torsk til dekning av kvotebonus ved levendefangst for levendelagring. Alle kvanta i denne forskrift angis i rund vekt. § 3 Gruppekvoter for trålfartøy Fartøy som har tråltillatelse kan fiske og lande inntil 100 735 tonn torsk, 55 765 tonn hyse og 55 500 tonn sei, hvorav 1000 tonn sei avsettes til dekning av bifangst i industritrålfisket. Av disse kvanta kan: 1) fartøy med torsketråltillatelse fiske og lande inntil 99 985 tonn torsk, samt 55 015 tonn hyse og 44 400 tonn sei, og 2) fartøy med seitråltillatelse fiske og lande inntil 10 100 tonn sei. Fartøy med seitråltillatelse kan i tillegg fiske og lande inntil 750 tonn torsk og 750 tonn hyse som bifangst. § 4 Gruppekvote for notfartøy Notfartøy kan fiske og lande inntil 37 500 tonn sei. § 5 Gruppekvoter for fartøy som fisker med konvensjonelle redskap Fartøy som har adgang til å delta i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy kan fiske og lande inntil 26 801 tonn torsk, 16 377 tonn hyse og 6 270 tonn sei, hvorav 750 tonn sei avsettes til bifangst. Fartøy som har adgang til å delta i lukket gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy som har mindre enn 500 m3 lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske og lande inntil 162 534 tonn torsk, 67 329 tonn hyse og 42 750 tonn sei. Av gruppekvotene av torsk for konvensjonelle fartøy under 21 meter hjemmelslengde avsettes 6 000 tonn til bifangstordning. For fartøy med hjemmelslengde på 21 meter og over er den relative bifangstandelen gitt som fartøykvoter. Av gruppekvoten til fartøy i åpen gruppe avsettes 500 tonn til bifangstordning. Utover avsetninger til bifangst fordeles kvantumet av torsk på gruppene som følger: 1) Fartøy med hjemmelslengde under 11 meter kan fiske og lande inntil 42 972 tonn torsk. 2) Fartøy med hjemmelslengde fra og med 11 meter til og med 14,99 meter kan fiske og lande inntil 41 405 tonn torsk. 3) Fartøy med hjemmelslengde fra og med 15 meter til og med 20,99 meter kan fiske og lande inntil 42 429 tonn torsk. 4) Fartøy med hjemmelslengde fra og med 21 meter og med mindre enn 500 m3 lasteromsvolum kan fiske og lande inntil 29 727 tonn torsk. Fartøy som har adgang til å delta i åpen gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy som har mindre enn 500 m3 lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske og lande 19 383 tonn torsk, 7 279 tonn hyse og 7 980 tonn sei. KAPITTEL 2. FISKE MED TRÅL § 6 Kvoter i trålfisket etter torsk og hyse Fartøy med torsketråltillatelse og med kvotefaktor 1,00 kan fiske og lande en fartøykvote på inntil 1 137 tonn torsk og en maksimalkvote på 813 tonn hyse hvorav hvert fartøy har en garantert hysekvote på 626 tonn. Fiskeridirektoratet kan gi tillatelse til at kvote som ellers ville blitt tildelt trålfartøy etter denne paragrafen, i stedet fiskes med fartøy som fisker med konvensjonelle redskap i henhold til retningslinjer fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet. § 7 Kvoter i fisket etter sei for fartøy med torsketråltillatelse Fartøy med torsketråltillatelse kan fiske og lande følgende kvoter av sei: Trålgruppe Faktor Maksimalkvote Herav garantert kvote Småtrålere 0,58 318 248 Ferskfisk-/rundfrystrålere 1,00 549 428 Fabrikktrålere 1,32 725 565 Fiskeridirektoratet kan gi tillatelse til at kvote som ellers ville blitt tildelt trålfartøy etter denne paragrafen, i stedet fiskes med fartøy som fisker med konvensjonelle redskap i henhold til retningslinjer fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet. § 8 Kvoter i fisket etter sei for fartøy med seitråltillatelse Fartøy med seitråltillatelse kan fiske og lande følgende kvoter av sei: Kvotefaktor Maksimalkvote Herav garantert kvote 0,35 401 282 0,75 875 605 0,85 991 686 1,00 1 166 807 Fiskeridirektoratet bestemmer faktoren for det enkelte fartøy med seitråltillatelse. Ved avgjørelsen skal fartøyets størrelse i henhold til merkeregisteret pr. 1. januar 1998 legges til grunn. Ved utskiftning eller forlengelse til større fartøy etter 1. januar 1998 skal erstatningsfartøyets kvote beregnes etter utskiftningsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato. § 9 Bifangst for fartøy med seitråltillatelse Fartøy med seitråltillatelse kan ved hver enkelt landing til sammen ha en innblanding av inntil 15 % torsk og hyse regnet i rund vekt av landet fangst. § 10 Bifangst i industritrålfisket> Fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse kan maksimalt fiske 150 tonn sei som bifangst. KAPITTEL 3. FISKE MED NOT § 11 Maksimalkvoter Fartøy som har adgang til å delta kan fiske og lande følgende kvanta sei med not: Hjemmelslengde Faktor Maksimalkvote Herav garantert kvote Under 15 1,00 295 88 15-20,99 1,50 443 132 21-22,99 2,03 599 179 23-25,99 2,43 717 214 26 meter og over 2,82 832 248 Seinotkonsesjon 5,64 1664 496 Fartøy som har adgang til å fiske sei med not kan også fiske seinotkvoten med konvensjonelle redskaper. § 12 Beregning av kvote ved utskiftning og ombygging av fartøy som fyller vilkårene for å delta i fisket med not Ved utskiftning eller forlengelse til større fartøy etter 28. april 1999 skal erstatningsfartøyets kvote beregnes etter utskiftningsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato. Ved avgjørelsen legges tidspunktet for innføring i merkeregisteret til grunn. Tidspunktet for utstedelse av identitetsbevis eller målebrev utstedt av Sjøfartsdirektoratet sentralt likestilles med tidspunktet for innføring i merkeregisteret. Ved utskiftning eller ombygging til mindre fartøy etter 18. desember 2002, skal kvoten beregnes etter utskiftningsfartøyets hjemmelslengde. KAPITTEL 4. KONVENSJONELLE HAVFISKEFARTØY MED ADGANG TIL Å DELTA § 13 Kvoter Konvensjonelle havfiskefartøy som har kvotefaktor 1,0 kan fiske og lande en fartøykvote på 288 tonn torsk. Konvensjonelle havfiskefartøy som har kvotefaktor 1,0 kan fiske og lande 257 tonn hyse, hvorav 183 tonn er garantert. Konvensjonelle havfiskefartøy som har adgang til å delta i fisket etter sei med garn og som har kvotefaktor 1,0 kan fiske og lande en maksimalkvote på 500 tonn sei. Kvotene til det enkelte fartøy fastsettes forholdsmessig ut fra fartøyets kvotefaktor. § 14 Bifangst Konvensjonelle havfiskefartøy som ikke fyller vilkårene for å delta i det direkte fisket etter sei med garn, kan ved fiske etter andre fiskeslag ha inntil 50 % bifangst av sei i de enkelte fangstene og av landet fangst i den tid det direkte fisket med konvensjonelle redskaper er åpent. Når det direkte fisket etter sei med konvensjonelle redskaper er stoppet, eller når det enkelte fartøy har fisket sin maksimalkvote, kan konvensjonelle havfiskefartøy ha inntil 25 % bifangst av sei i de enkelte fangster og av landet fangst. Det er ikke adgang til å fiske bifangst av torsk eller hyse ut over fartøykvoten. § 15 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging av fartøy på 28 meter største lengde og over Ved forlengelse eller utskifting til lengre fartøy på eller over 28 meter største lengde etter 9. desember 1994 skal erstatningsfartøyets kvote i fisket etter torsk beregnes etter utskiftingsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato. Ved forlengelse eller utskifting av fartøy under 28 meter største lengde til fartøy på eller over 28 meter største lengde i perioden fra 9. desember 1994 til 18. desember 1998 skal erstatningsfartøyets kvote i fisket etter torsk beregnes etter utskiftingsfartøyets lengde. KAPITTEL 5. FISKE MED KONVENSJONELLE REDSKAP MED FARTØY MINDRE ENN 500 M3 LASTEROMSVOLUM SOM HAR ADGANG TIL Å DELTA I LUKKET GRUPPE § 16 Fiske etter torsk Kvoteenhet etter hjemmelslengde og faktisk lengde er som følger: Hjemmels- lengde Faktisk lengde Kvoteenhet Under 11 m Under 11 m 22,4006 Over 11 m 19,8159 11 - 14,9 m Under 11 m 18,9568 Over 11 m 18,0951 15 - 20,9 m Under 11 m 18,0908 Over 11 m 17,6601 21 - 27,9 m Under 11 m 18,2242 Over 11 m 18,1340 Fartøy med adgang til å delta kan fiske følgende kvanta torsk (tonn): Hjemmels- lengde Kvotefaktor Fartøykvote faktisk lengde under 11 m Fartøykvote faktisk lengde over 11 m under 7 m 1,21 27,1 24,0 7 - 7,9 1,43 32,0 28,3 8 - 8,9 1,70 38,1 33,7 9 - 9,9 2,08 46,6 41,2 10 - 10,9 2,25 50,4 44,6 11 - 11,9 3,02 57,2 54,6 12 - 12,9 3,59 68,1 65,0 13 - 13,9 4,34 82,3 78,5 14 - 14,9 4,95 93,8 89,6 15 - 15,9 5,85 105,8 103,3 16 - 16,9 6,51 117,8 115,0 17 - 17,9 7,19 130,1 127,0 18 - 18,9 7,94 143,6 140,2 19 - 19,9 8,61 155,8 152,1 20 - 20,9 9,21 166,6 162,6 21 - 21,9 8,85 161,3 160,5 22 - 22,9 9,23 168,2 167,4 23 - 23,9 9,60 175,0 174,1 24 - 24,9 9,97 181,7 180,8 25 - 25,9 10,27 187,2 186,2 26 - 26,9 10,65 194,1 193,1 27 - 27,9 10,94 199,4 198,4 Det er ikke adgang til å fiske bifangst av torsk utover de fastsatte kvoter. Fra og med 1. september 2011 er det likevel adgang for fartøy med hjemmelslengde under 21 meter å ha inntil 30 % bifangst av torsk ved landing i fisket etter andre arter såfremt all fangst leveres fersk. Bifangsten regnes i rund vekt per uke basert på summen av alle sluttsedler/landingssedler undertegnet i tidsrommet fra mandag kl 00.00 til søndag kl 23.59. Fartøy som har torskekvote igjen skal kun kvotebelastes for den delen av torskefangsten som overstiger 30 % på ukebasis. Uavhengig av bifangstberegningen på ukebasis, kan andelen torsk ikke overstige 49 % ved landing med mindre overskytende kvantum kan belastes fartøyets egen kvote. Ved brudd på sistnevnte vilkår inndras hele torskefangsten. Torskefangst som belastes fartøyets egen kvote inngår ikke i beregningsgrunnlaget for bifangsten. Fiskeridirektoratet kan stoppe adgangen til bifangst av torsk ut over de fastsatte kvoter når det kvantum som er avsatt til bifangstordningen er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan også endre tidsrom og bifangstprosent. Når et fartøy gis tillatelse til å fiske flere kvoter av torsk i medhold av strukturkvoteordningen, skal overførte kvoter beregnes ved bruk av samme kvoteenhet som ved beregning av mottakende fartøys grunnkvote. § 17 Fiske etter hyse Fartøy med deltakeradgang kan fiske hyse uten kvotebegrensning. Følgende kvanta hyse er garanterte (tonn): Hjemmels lengde Kvotefaktor Garantert kvote Under 7 meter 1,12 9 7 - 7,99 m 1,31 10 8 - 8,99 m 1,56 12 9 - 9,99 m 1,93 15 10 - 10,99 m 2,06 16 11 - 11,99 m 2,85 22 12 - 12,99 m 3,38 26 13 - 13,99 m 4,10 31 14 - 14,99 m 4,67 36 15 - 27,99 m 7,83 60 Dersom fisket blir stoppet, kan det enkelte fartøy fortsette fisket innenfor de garanterte kvotene. Fartøy som har fisket den garanterte kvoten kan ha inntil 25 % bifangst av hyse ved landing i fisket etter andre arter. Bifangsten regnes i rund vekt per uke basert på summen av alle sluttsedler/landingssedler undertegnet i tidsrommet fra mandag klokken 00.00 til søndag klokken 23.59. § 18 Fiske etter sei Fartøy med deltakeradgang kan fiske sei uten kvotebegrensning. Følgende kvanta sei er garanterte (tonn): Hjemmelslengde Kvotefaktor Garantert kvote Under 7 meter 1,12 10 7 - 7,9 1,31 12 8 - 8,9 1,56 14 9 - 9,9 1,93 17 10 - 10,9 2,06 18 11 - 11,9 2,82 25 12 - 12,9 3,35 30 13 - 13,9 4,05 36 14 - 14,9 4,61 41 15 - 15,9 5,65 50 16 - 16,9 6,3 56 17 - 17,9 6,95 62 18 - 18,9 7,67 68 19 - 19,9 8,31 74 21 - 21,9 8,54 76 20 - 20,9 8,89 79 22 - 22,9 8,9 79 23 - 23,9 9,26 83 24 - 24,9 9,62 86 25 - 25,9 9,9 88 26 - 26,9 10,26 92 27 - 27,9 10,55 94 Dersom fisket blir stoppet, kan det enkelte fartøy fortsette fisket innenfor de garanterte kvotene. Fartøy som har fisket den garanterte kvoten kan ha inntil 25 % bifangst av sei ved landing i fisket etter andre arter. Bifangsten regnes i rund vekt per uke basert på summen av alle sluttsedler/landingssedler undertegnet i tidsrommet fra mandag klokken 00.00 til søndag klokken 23.59. § 19 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging av fartøy mindre enn 500 m3 største lasteromsvolum. Ved forlengelse eller utskifting til lengre fartøy etter 21. desember 1998 for fartøy som hadde adgang til å delta i lukket gruppe (gruppe I) i 2002, skal erstatningsfartøyets kvote i fisket etter torsk beregnes etter utskiftingsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato. For øvrige fartøy i lukket gruppe er skjæringsdatoen 1. november 2002. Ved avgjørelsen legges tidspunktet for innføring i merkeregisteret til grunn. Ved forlengelse eller utskifting til lengre fartøy etter 1. november 2002, skal erstatningsfartøyets kvote i fisket etter hyse og sei beregnes etter utskiftingsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato. Ved avgjørelsen legges tidspunktet for innføring i merkeregisteret til grunn. Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra kravet om at utskiftingen eller forlengelsen må være innført i merkeregisteret innen skjæringsdatoen dersom manglende registrering skyldes forhold på myndighetenes hånd. Fiskeridirektoratet er klageinstans. Tidspunktet for utstedelse av identitetsbevis eller målebrev utstedt av Sjøfartsdirektoratet sentralt likestilles med tidspunktet for innføring i merkeregisteret. Ved utskifting eller ombygging til mindre fartøy etter 31. desember 2001 skal kvoten i fisket etter torsk beregnes etter utskiftingsfartøyets lengde. For fisket etter sei og hyse er skjæringsdatoen 1. november 2002. KAPITTEL 6. FISKE MED KONVENSJONELLE REDSKAP MED FARTØY SOM HAR ADGANG TIL Å DELTA I ÅPEN GRUPPE § 20 Fiske etter torsk Fartøy som har adgang til å delta i fisket etter torsk i åpen gruppe, kan fiske følgende fartøykvoter (tonn): Fartøylengde Maksimalkvoter Herav garantert Under 8 m 20 14 8 – 9,99 m 28 20 10 m og over 32 22 Det er ikke adgang til å fiske bifangst av torsk utover de fastsatte kvoter. Fra og med 1. september 2011 er det likevel adgang til å ha inntil 30 % bifangst av torsk ved landing i fisket etter andre arter såfremt all fangst leveres fersk. Bifangsten regnes i rund vekt per uke basert på summen av alle sluttsedler/landingssedler undertegnet i tidsrommet fra mandag kl 00.00 til søndag kl 23.59. Fartøy som har torskekvote igjen skal kun kvotebelastes for den delen av torskefangsten som overstiger 30 % på ukebasis. Uavhengig av bifangstberegningen på ukebasis, kan andelen torsk ikke overstige 49 % ved landing med mindre overskytende kvantum kan belastes fartøyets egen kvote. Ved brudd på sistnevnte vilkår inndras hele torskefangsten. Torskefangst som belastes fartøyets egen kvote inngår ikke i beregningsgrunnlaget for bifangsten. Fiskeridirektoratet kan stoppe adgangen til bifangst av torsk ut over de fastsatte kvoter når det kvantum som er avsatt til bifangstordningen er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan også endre tidsrom og bifangstprosent. § 21 Fiske etter hyse Fartøy som har adgang til å delta i fisket etter hyse i åpen gruppe, kan fiske hyse uten kvotebegrensning. Hvert fartøy har en garantert kvote på 6 tonn. Dersom fisket blir stoppet, kan det enkelte fartøy ha inntil 25 % bifangst av hyse ved landing i fisket etter andre arter. Bifangsten regnes i rund vekt per uke basert på summen av alle sluttsedler/landingssedler undertegnet i tidsrommet fra mandag klokken 00.00 til søndag klokken 23.59. § 22 Fiske etter sei Fartøy som har adgang til å delta i fisket etter sei i åpen gruppe, kan fiske sei uten kvotebegrensning. Hvert fartøy har en garantert kvote på 8 tonn. Dersom fisket blir stoppet, kan det enkelte fartøy ha inntil 25 % bifangst av sei ved landing i fisket etter andre arter. Bifangsten regnes i rund vekt per uke basert på summen av alle sluttsedler/landingssedler undertegnet i tidsrommet fra mandag klokken 00.00 til søndag klokken 23.59. KAPITTEL 7. FELLESBESTEMMELSER M.V. § 23 Trålere med kombinasjonsdrift Fartøy som har tillatelse til å drive trålfiske etter torsk og hyse og som driver slikt fiske i kombinasjon med konvensjonelle redskap, kan ikke fiske mer enn kvoten for vedkommende størrelsesgruppe med mindre fartøyet er tildelt større kvote i medhold av § 7. § 24 Kombinasjonsdrift i fisket etter sei Fartøy som fisker med flere redskap kan samlet ikke fiske utover den høyeste maksimalkvoten som gjelder for en av gruppene fartøyet deltar i. § 25 Kvoteutnyttelse Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger. Bestemmelsen i første punktum gjelder ikke for fiske etter sei for fartøy som i løpet av året har hatt tildelt både torsketråltillatelse og seitråltillatelse. Ved kjøp av fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum kjøper har fisket og levert innenfor reguleringsåret med annet fartøy. Ved kjøp av fartøy som i reguleringsåret har fisket og levert hele eller deler av selgers kvotegrunnlag i det aktuelle fiskeriet, skal det gjøres fradrag for dette kvantumet i kjøpers kvotegrunnlag inneværende reguleringsår. Når det ved kjøp gjøres fradrag etter både andre og tredje ledd, skal bare det kvantum som er størst, trekkes fra. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i første ledd og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra bestemmelsen i første og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt. § 26 Overføring av fangst Det kvantum som kan fiskes av det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande fangst som er fisket av annet fartøy. Når vedkommende salgslag, i medhold av lov av 14. desember 1951 om omsetning av råfisk § 6, jf. § 5, har iverksatt tvungen fangstdirigering i seinotfisket, kan salgslaget gi tillatelse til overføring av fangst mellom fartøyer som er påmeldt og deltar i fisket. Salgslaget fører egen oversikt over gitte tillatelser. Oversikten gjøres tilgjengelig for Fiskeridirektoratet. § 27 Samfiske Uten hinder av forbudet i §§ 25 og 26 kan to fartøy med hjemmelslengde under 11 meter på følgende vilkår drive samfiske: a) Fiskeridirektoratet må ha mottatt skriftlig melding om samfiske før fisket tar til. Ved påmelding plikter en å oppgi alle nødvendige opplysninger om deltakende fartøyer, registreringsmerke, organisasjonsnummer og eiere. Det må også gis melding når samfisket opphører. Pliktige meldinger skal gis per telefaks på nr. 55 23 82 76. b) Fartøyene har samme adgang til å delta i lukket gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N. c) Ved samfiske med ulike eiere, må begge eierne ha hatt adgang til å delta i fisket med et fartøy i 2009 eller 2010, og levert følgende minimumskvantum av torsk i ett av årene: Hjemmelslengde Minimumsfangst for ett av årene 2009 eller 2010 Under 7 meter 4 tonn 7-7,9 meter 5 tonn 8-8,9 meter 6 tonn 9-9,9 meter 7 tonn 10-10,9 meter 8 tonn Ved samfiske med egne fartøy, må eieren ha hatt adgang til å delta i fisket med to fartøy i 2009 eller 2010, og levert minimumskvantum av torsk i henhold til tabellen ovenfor med to fartøy i ett av årene. Adgangen til samfiske for fartøy med samme eier gjelder bare for fartøy med samme eier før 1. januar 2011. Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra aktivitetskravet. d) Fartøyeier må stå om bord under fisket og underskrive landings- eller sluttseddel. Dersom fartøyene har to ulike eiere må begge fartøyeierne stå om bord under fisket og begge fartøyeierne må underskrive landings- eller sluttseddel. Det skal fylles ut en seddel for hvert av fartøyene med angivelse av hvilket fartøy som har utøvet fiske og hvilket fartøy i samfiskelaget som skal kvotebelastes. Innenfor hvert enkelt fartøys kvote bestemmer fartøyeierne hvor mye av fangsten av torsk, hyse og sei som skal føres på det enkelte fartøy i samfiskelaget. e) Det andre fartøyet i samfiskelaget kan ikke drive fiske eller lande fangst i den tiden samfisket pågår. f) Fartøy kan bare delta i ett samfiskelag i løpet av 2011. g) Fartøy solgt for videre drift og som Fiskeridirektoratet har mottatt søknad om ervervstillatelse for etter 20. desember 2010, kan ikke delta i samfiske i 2011. § 28 Tiltak for vern av kysttorsk Det er forbudt for fartøy på 15 meter største lengde eller mer å fiske etter torsk med konvensjonelle redskap innenfor fjordlinjer som er angitt i vedlegg til denne forskriften. Det er forbudt å fiske torsk, hyse og sei med flytegarn innenfor fjordlinjene fra og med 1. februar til og med 30. juni. Alt fiske med snurrevad er forbudt innenfor fjordlinjene, også etter andre arter enn torsk, hyse og sei. Fartøy med største lengde under 11 meter kan likevel fiske etter flyndre og lysing fra og med 1. juni til og med 31. desember. Det er forbudt å ha mer enn 5 % innblanding av torsk i vekt i de enkelte fangster og ved landing. Ved fiske etter flyndre skal maskevidden i fiskeposen være minst 170 mm. Det er forbudt for fartøy over 21 meter største lengde å fiske torsk med konvensjonelle redskap innenfor grunnlinjen nord for 62°N. Fra og med 1. januar til og med 30. juni er det likevel tillatt å fiske inn til fjordlinjene i statistikkområde 03 og 04. Fra og med 1. januar til og med 10. april er det tillatt å fiske inn til fjordlinjene i statistikkområde 00, 05, 06 og 07. Det er videre tillatt å fiske inn til fjordlinjene i Lofoten oppsynsdistrikt i den perioden og i de områdene Lofotoppsynet er satt. Fra og med 1. januar til og med 30. juni er alt fiske forbudt i et område i Vestfjorden som er angitt i vedlegg til denne forskrift, også etter andre arter enn torsk, hyse og sei. Forbudet gjelder likevel ikke fiske med håndsnøre eller fiskestang. Fiskeridirektoratet kan justere områdets utstrekning dersom dette er nødvendig for å verne kysttorsk utenfor grensen. Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra forbudet for fartøy som fisker med andre konvensjonelle redskap enn snurrevad eller flytegarn, dersom det anses å være vesentlige konsentrasjoner av skrei i området. Fiskeridirektoratet kan bestemme at et slikt unntak kun skal gjelde fartøy med største lengde under 15 meter. Områdets ytre grenser skal være fjordlinjer fra og med 1. juli til og med 31. desember. Fiskeridirektoratet kan begrense eller forby alt fiske, også etter andre arter enn torsk, hyse og sei, i et område innenfor strekningen Henningsvær – Stamsund dersom dette er nødvendig for å verne kysttorsk. Et slikt forbud skal ikke være til hinder for fiske med håndsnøre eller fiskestang. Fiskeridirektoratet kan ytterligere begrense eller forby fisket etter torsk innenfor fjordlinje på Valbergfeltet ved Henningsvær ved dominerende forekomster av kysttorsk. Videre kan Fiskeridirektoratet i det samme området tillate fiske også for fartøy større enn 15 meter dersom det er store konsentrasjoner av skrei. Fra og med 1. mars til og med 30. april er alt fiske forbudt i et område i Borgundfjorden som er angitt i vedlegg til denne forskrift, også etter andre arter enn torsk, hyse og sei. Forbudet gjelder likevel ikke fiske med håndsnøre eller fiskestang. Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra forbudet for fartøy som fisker med andre konvensjonelle redskap enn snurrevad eller flytegarn, dersom det anses å være vesentlige konsentrasjoner av skrei i området. Fra og med 1. mars til og med 30. april er det videre forbudt å fiske med stolpesatte garn i et område øst for en linje trukket mellom følgende posisjoner (Heissafjorden): N 62º 28,18’ Ø 06º 05,42’ Tuneset N 62º 28,16’ Ø 06º 03,91’ Erkneflua N 62º 26,21’ Ø 06º 03,35’ Eltraneset Det er likevel tillatt med stolpesatte garn når høyde på strukket maske i garn og stolper totalt er mindre enn 23 meter. Fartøy som kan fiske etter andre arter enn torsk innenfor fjordlinjene med konvensjonelle redskap, kan i dette området maksimalt ha 5 % bifangst av torsk i vekt i de enkelte fangster og ved landing. Fartøy under 15 meter kan ha inntil 20 % bifangst av torsk. Fartøy som har forbud mot å fiske torsk med konvensjonelle redskap innenfor grunnlinjen, kan ved fiske etter andre arter i området mellom grunnlinjen og fjordlinjene maksimalt ha 20 % bifangst av torsk i vekt i de enkelte fangster og ved landing dersom ikke annet er bestemt. All fangst av torsk avregnes fartøyets kvote. § 29 Levendelagring av torsk i fisket med konvensjonelle redskaper - kvoteavregning og plikter ved rømming Før fartøyet skal starte fiske etter torsk som skal føres levende om bord skal det sendes skriftlig påmelding til Fiskeridirektoratets regionkontor i den regionen fartøyet er hjemmehørende. Ved landing uten at omsetning skjer samtidig, skal landingsseddel fylles ut. Kvantumet belastes kvote på vanlig måte, hvis ikke unntak i femte eller sjette ledd kommer til anvendelse. Levende fisk skal røktes minst en gang hvert døgn. Ved rømming skal fisker straks gi Fiskeridirektoratets regionkontor og vedkommende salgsorganisasjon skriftlig melding. Henvisning til landingsseddel, antatt årsak og omfang skal oppgis. Ved førstehåndsomsetning skal sluttseddel fylles ut. Kvantumet belastes kvote dersom det ikke er skrevet landingsseddel for fisken tidligere. Dersom det tidligere er skrevet landingsseddel for fisken, skal kvantumet på sluttseddelen representere kvotebelastning i følgende tilfeller: W22; Når avviket mellom kvanta på landingsseddel og sluttseddel ikke er større enn det som følger av naturlige sesongmessige variasjoner i fiskens kondisjon, og/eller W22; Når avviket skyldes rømming, som er en følge av en hendelse utenfor fiskers kontroll eller noen som handler på hans vegne. Kvantumet på sluttseddelen gjelder bare dersom fisker sannsynliggjør hva som er årsaken, omfanget og at hendelsen ligger utenfor fiskers kontroll eller noen som handler på hans vegne. Endelig kvotebelastning skal utgjøre 80 % av kvantumet på sluttseddelen for torsk som har vært eller skal settes i mellomlagringsmerd. Vedkommende salgsorganisasjon treffer beslutninger etter femte og sjette ledd. § 30 Kvotefaktorer Fiskeridirektoratet fastsetter kvotene på grunnlag av det enkelte fartøys kvotefaktor. § 31 Bifangst for fartøy som er avskåret fra å fiske i åpen gruppe i henhold til deltakerforskriftens § 12 Merkeregistrerte kystfartøy som ikke har adgang til å delta i åpen og lukket gruppe, kan ved fiske etter andre arter ha inntil 10 % bifangst til sammen av torsk, hyse og sei ved landing. Samlet bifangst av torsk kan ikke overstige 2 tonn i løpet av kalenderåret. § 32 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten, gruppekvotene eller periodekvotene er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. KAPITTEL 8. STRAFF OG IKRAFTTREDELSE. § 33 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 34 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. MKB/EW (126,55 kB) (2,00 MB) Kategoriene Nord for 62 bunnfisk

Fortsæt med at læseEndring av forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2011-samfiske

Hirtshals vil vende nedgangen i fiskeriet

  • Post category:Havne

Efter Hirtshals Fiskeriforenings årlige generalforsamling er der kommet et udtrykt ønske om et sejskæreri i Hirtshals og flere virksomheder har allerede tilkendegivet deres opbakning. Ligeledes har flere fiskefartøjer givet udtryk for, at de gerne vil lande flere fisk i Hirtshals såfremt havnen får et sejskæreri. Der mangler en virksomhed til forædling af sej i Hirtshals, hvilket gør det sværere for fiskerne at komme af med sejen til en god pris.

Fortsæt med at læseHirtshals vil vende nedgangen i fiskeriet