Endring av forskrift om fartøykvoter og fordeling av områdekvoten i EU-sonen, efter makrell 2010

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-211-2010 Forskrift om endring av forskrift om fartøykvoter og fordeling av områdekvoten i EU-sonen i fisket etter makrell i 2010 Erstatter: J-206-2010 Gyldig fra: 06. 10. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2010 Bergen, 06. 10. 2010 Fiskeridirektoratet har 6. oktober 2010 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 §§ 11, 12 og 16, og forskrift av 22. desember 2009 nr. 1744 om regulering av fisket etter makrell i 2010 §§ 2, femte ledd, 6, 7 og 25, samt lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 12 og 20, jf. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, fastsatt følgende forskrift: I I Fiskeridirektoratets forskrift om fartøykvoter og fordeling av områdekvoten i EU-sonen i fisket etter makrell i 2010 gjøres følgende endring: § 2 første ledd (endret) skal lyde: Ved beregning av fartøykvoter for konsesjonspliktige ringnotfartøy, jf forskrift om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 4-1, skal faktoren 2,87 anvendes. Faktoren økes til 2,98 fra og med 6. oktober 2010. II Forskriften trer i kraft straks. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Forskrift om endring av forskrift om fartøykvoter og fordeling av områdekvoten i EU-sonen i fisket etter makrell i 2010 Fiskeridirektoratet har 4. oktober 2010 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 §§ 11, 12 og 16, og forskrift av 22. desember 2009 nr. 1744 om regulering av fisket etter makrell i 2010 §§ 2, femte ledd, 6, 7 og 25, samt lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 12 og 20, jf. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, fastsatt følgende forskrift: I I Fiskeridirektoratets forskrift om fartøykvoter og fordeling av områdekvoten i EU-sonen i fisket etter makrell i 2010 gjøres følgende endring: § 4 første ledd (endret) skal lyde: Norske fartøy med adgang til å delta i fisket etter makrell kan maksimalt fiske 55 % av fartøyets samlede kvote i EU-sonen i ICES statistikkområde IVa. Fisket i EU-sonen vil bli stoppet når områdekvotene er beregnet oppfisket. II Forskriften trer i kraft straks. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Forskriften lyder etter dette: Forskrift om fartøykvoter og fordeling av områdekvoten i EU-sonen i fisket etter makrell i 2010 Fiskeridirektoratet har 21. juni 2010 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 §§ 11, 12 og 16, og forskrift av 22. desember 2009 nr. 1744 om regulering av fisket etter makrell i 2010 §§ 2, femte ledd, 6, 7 og 24, samt lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 12 og 20, jf. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, fastsatt følgende forskrift: § 1 Fartøy med makrelltråltillatelse Ved beregning av fartøykvoter for fartøy med makrelltråltillatelse, jf forskrift om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 2-21, skal faktoren 0,64 anvendes. § 2 Konsesjonspliktige ringnotfartøy Ved beregning av fartøykvoter for konsesjonspliktige ringnotfartøy, jf forskrift om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 4-1, skal faktoren 2,87 anvendes. Faktoren økes til 2,98 fra og med 6. oktober 2010. § 3 Ringnotfartøy mellom 21,35 og 28 meter Ved beregning av fartøykvoter for ringnotfartøy mellom 21,35 og 28 meter største lengde, jf forskrift av om deltakelse i kystfartøygruppens fiske for 2010 (deltakelsesforskriften) § 17, skal faktoren 2,67 anvendes. § 4 Fordeling av områdekvoten i EU-sonen Norske fartøy med adgang til å delta i fisket etter makrell kan maksimalt fiske 55 % av fartøyets samlede kvote i EU-sonen i ICES statistikkområde IVa. Fisket i EU-sonen vil bli stoppet når områdekvotene er beregnet oppfisket. § 5 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2010. Kategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann

Fortsæt med at læseEndring av forskrift om fartøykvoter og fordeling av områdekvoten i EU-sonen, efter makrell 2010

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-208-2010 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010 Erstatter: J-201-2010 Gyldig fra: 28. 09. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2010 Bergen, 04. 10. 2010 Fiskeridirektoratet har den 28. september 2010 med hjemmel i forskrift av 22. desember 2009 om regulering av fisket etter makrell i 2010 § 25 fastsatt følgende forskrift: I I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2009 nr 1744 om regulering av fisket etter makrell i 2010 gjøres følgende endring: § 11 andre ledd (endret) skal lyde: Kvoteenheten er 40,249 tonn. Kvoteenheten økes til 53,323 fra og med 17. september 2010. Maksimalkvotene angitt i første ledd oppheves fra og med 28. september 2010 ved fiske i norske farvann. Fartøyene kan likevel ikke fiske mer enn den prosenten som er angitt i forskrift av 21. juni 2010 om fartøykvoter og fordeling av områdekvoten i EU-sonen i fisket etter makrell i 2010 § 4 av maksimalkvoten som har vært gjeldende i perioden 17.–28. September 2010. II Forskriften trer i kraft straks. Forskriften lyder etter dette: Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet den 22. desember 2009 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 §§ 11, 12, 16, 36 andre ledd og 37, og lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) av 26. mars 1999 nr. 15 §§ 20 og 21, jf. delegeringsforskrift av 11. februar 2000 nr. 99: KAPITTEL I. FISKEFORBUD OG KVOTER § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande makrell i 2010. § 2 Totalkvote og områdekvoter Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy som har adgang til å delta, fiske og lande 180 424 tonn makrell i Norges indre farvann, sjøterritorium, økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann. Av dette kvantum avsettes 3150 tonn til forsknings- og undervisningsformål, samt 1000 tonn til agn. Av totalkvoten kan inntil 115 000 tonn fiskes i EU-sonen i ICES statistikkområde IVa. Av dette kvantum kan 11 626 tonn fiskes i EU-sonen i ICES statistikkområde IIa, VIa (nord for 56º30’N) og VII d, e, f og h. Av totalkvoten kan inntil 2 000 tonn fiskes i Færøyenes fiskerisone. Av totalkvoten kan inntil 3 000 tonn fiskes i ICES statistikkområde IIIa. Fiskeridirektoratet kan differensiere kvoter fastsatt i denne forskrift for fiske i EU-sonen i ICES statistikkområde IIa, IVa, VIa (nord for 56º30’N) og VII d, e, f og h. § 3 Gruppekvoter og områdekvote for ringnotfartøy Fartøy med ringnottillatelse, jf § 4-1 i forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften), kan fiske og lande inntil 124 285 tonn makrell. Ringnotfartøy uten konsesjon (SUK) med adgang til å delta, jf § 17 i forskrift av 27. november 2009 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2010 (deltakerforskriften), kan fiske og lande inntil 11 228 tonn makrell. I tillegg til gruppekvoten kommer ufisket kvantum i 2009 som kan overføres til 2010 på fartøynivå. § 4 Gruppekvote og områdekvote for trålfartøy Fartøy med makrelltråltillatelse, jf konsesjonsforskriften § 2-21 kan fiske og lande inntil 7051 tonn makrell til konsum i ICES statistikkområde IVa og i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone nord for 62°N. I tillegg til gruppekvoten kommer ufisket kvantum i 2009 som kan overføres til 2010 på fartøynivå. § 5 Gruppekvoter og områdekvote for fartøy i kystfartøygruppen Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen, jf deltakerforskriften §§ 16 og 18, kan fiske og lande totalt 33 711 tonn makrell, hvorav: a) fartøy med adgang til å delta i fisket med not under 13 meter største lengde, og fartøy med største lengde mellom 13 og 14,99 meter med hjemmelslengde mellom 10 og 12,99 meter, kan fiske og lande inntil 5 517 tonn. b) fartøy med adgang til å delta i fisket med not med største lengde på eller over 13 meter kan fiske og lande inntil 16 420 tonn. c) fartøy med adgang til å delta i fisket med garn eller snøre kan fiske og lande inntil 11 274 tonn. d) fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe kan fiske og lande innenfor en avsetning på 400 tonn. e) ikke-manntallsførte fiskere som fisker med landnot kan fiske og lande inntil 100 tonn. I tillegg til gruppekvoten kommer ufisket kvantum i 2009 som kan overføres til 2010 på fartøynivå for fartøy med adgang til å delta med not med største lengde på eller over 13 meter, og på gruppenivå for fartøy med adgang til å delta med not med største lengde under 13 meter og fartøy med adgang til å delta med garn og snøre. KAPITTEL 2. FISKE I RINGNOTGRUPPEN § 6 Fartøykvoter Fartøy i ringnotgruppen tildeles fartøykvoter på grunnlag av følgende basiskvoter: 1500 hl + 40 % av konsesjonskapasiteten fra 0- 4000 hl 30 % av konsesjonskapasiteten fra 4000- 6000 hl 20 % av konsesjonskapasiteten fra 6000- 10 000 hl 10 % av konsesjonskapasiteten over 10 000 hl Basiskvoten blir omregnet til tonn ved at 1 hektoliter = 0,1 tonn (100 kilo). Kvotene til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å dividere de respektive gruppekvotene med summen av basiskvotene. Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne. For ringnotfartøy uten konsesjon (SUK) legges fastsatt basiskvote per 19. november 2006 til grunn for utregning av fartøykvoten. KAPITTEL 3. FISKE I TRÅLGRUPPEN § 7 Fartøykvoter Fartøy med tillatelse til å fiske med trål, tildeles fartøykvoter på grunnlag av følgende basiskvoter: 50 tonn + 50 % av bruttotonnasje fra 0 – 100 40 % av bruttotonnasje fra 101 – 200 30 % av bruttotonnasje fra 201 – 300 20 % av bruttotonnasje fra 301 – 400 10 % av bruttotonnasje fra 401 – 600 Kvotene til det enkelte fartøyet fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å dividere de respektive gruppekvotene med summen av basiskvotene. Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne. Ved beregning av fartøyets basiskvote gjelder tonnasje i henhold til Skipskontrollens målebrev eller identitetsbevis utstedt senest 31. desember 2001, eventuelt fartøyets tonnasje i henhold til Skipskontrollens målebrev eller identitetsbevis etter foretatt utskifting eller ombygging i overensstemmelse med utskifting- eller ombyggingstillatelse gitt senest samme dato. Ved eierskifte nyttes bruttotonnasje per nevnte tidspunkt for det fartøy reder hadde konsesjon på ved årets begynnelse eller tidligere. Fartøy med makrelltråltillatelse som deltar som ringnotfartøy eller som kystfartøy, kan ikke delta i trålgruppens fiske etter makrell. § 8 Partråling Uten hinder av forbudet i § 17 kan fartøy som partråler på følgende vilkår fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten: a) Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslag før fisket tar til. b) Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling. c) Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten. d) Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag. e) Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn tre andre fartøy i løpet av 2010. Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning. Før oppstart av fisket med partrål skal det sendes melding til Fiskeridirektoratets regionkontor i den region hvor fisket skal pågå. Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratet er klageinstans. KAPITTEL 4. FISKE I KYSTFARTØYGRUPPEN § 9 Kvote for fartøy med adgang til å delta med not med største lengde under 13 meter Fartøy med største lengde under 13 meter og fartøy med største lengde mellom 13 og 14,99 meter med hjemmelslengde mellom 10 og 12,99 meter, med adgang til å delta i fisket med not, kan fra og med 1. januar fiske og lande følgende kvanta makrell: Fartøyets hjemmelslengde Kvotefaktor Maksimal kvote (tonn) Herav garantert (tonn) 0 - 9,99 1,2145 Fritt fiske 43 10 - 12,99 1,5303 Fritt fiske 54 13 - 14,99 4,4617 Fritt fiske 157 Kvoteenheten for fartøy under 13 meter største lengde er 67,701 tonn. Kvoteenheten økes til 101,552 tonn fra og med 8. September 2010. Maksimalkvotene oppheves fra og med 17. september 2010. § 10 Kvote for fartøy med adgang til å delta med not med største lengde på eller over 13 meter Fartøy med største lengde på eller over 13 meter med adgang til å delta i fisket med not, kan fra og med 1. januar fiske og lande følgende kvanta makrell: Fartøyets hjemmelslengde Kvotefaktor Fartøykvote (tonn) 0 - 9,99 1,2145 24,46 10 - 12,99 1,5303 30,83 13 - 14,99 4,4617 89,89 15 - 17,99 6,5555 132,07 18 - 21,35 10,5897 213,34 Kvoteenheten for fartøy på eller over 13 meter største lengde er 20,146 tonn. § 11 Kvote for fartøy med adgang til å delta med garn eller snøre Fartøy med adgang til å delta med garn eller snøre, kan fra og med 1. januar fiske og lande følgende kvanta makrell: Fartøyets hjemmelslengde Kvotefaktor Maksimal kvote (tonn) Herav garantert (tonn) 0 – 9,99 1,00 53,32 32 10 - 10,99 1,75 93,32 56 11 - 14,99 1,75 93,32 56 15 - 21,35 2,13 113,58 69 Kvoteenheten er 40,249 tonn. Kvoteenheten økes til 53,323 fra og med 17. september 2010. Maksimalkvotene angitt i første ledd oppheves fra og med 28. september 2010 ved fiske i norske farvann. Fartøyene kan likevel ikke fiske mer enn den prosenten som er angitt i forskrift av 21. juni 2010 om fartøykvoter og fordeling av områdekvoten i EU-sonen i fisket etter makrell i 2010 § 4 av maksimalkvoten som har vært gjeldende i perioden 17.–28. September 2010. § 12 Kvote for fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe kan fiske og lande inntil 5 tonn makrell. § 13 Kvote for ikke-manntallsførte fiskere som fisker makrell med landnot Ikke-manntallsførte fiskere som fisker makrell med landnot kan fiske og lande inntil 15 tonn makrell. Garantert kvantum er 5 tonn. § 14 Kvoteskjæringsdato og refordeling Fiskeridirektoratet kan tidligst endre og oppheve kvotene for kystfartøygruppen 16. september 2010, med mindre særlige forhold tilsier en tidligere dato. Uten hinder av første ledd kan Fiskeridirektoratet tidligst endre og oppheve kvotene for fartøy under 13 meter største lengde i kystnotgruppen 1. september 2010, med mindre særlige forhold tilsier en tidligere dato. § 15 Redskapsfleksibilitet Fartøy med adgang til å delta i fisket etter makrell med not kan også fiske notkvoten med garn eller snøre. § 16 Samfiske i forbindelse med låssetting To kystfartøy med største lengde under 13 meter eller kystfartøy med største lengde mellom 13 og 14,99 meter med hjemmelslengde mellom 10 og 12,99 meter, med adgang til å delta i fisket med not, og som er utrustet og bemannet for samfiske kan gå sammen om kast og fiske for låssetting inntil en kvote tilsvarende summen av 2 x 67,701 kvoteenheter, jf § 9. Kvantum utover dette må det enkelte fartøy fiske og lande alene. For øvrig gjelder følgende vilkår: a) Ingen kan gå sammen om kast uten på forhånd å være skriftlig påmeldt til Norges Sildesalgslag for samfiske til låssetting. Ved påmelding må samfiskerne utpeke en av deltakerne som ansvarshavende. Fiskere som har gått sammen om kast plikter å oppgi alle nødvendige opplysninger om deltakende fartøyer, eiere, registreringsmerke, ansvarshavende, nøyaktig fangststed osv. til salgslaget. Kopi av påmeldingen sendes samtidig til FMC Norge (telefaks 55 23 82 76 eller fmc@fiskeridir.no). b) Fartøy kan bare delta i ett samfiskelag i 2010. Et fartøy kan likevel delta i ett nytt samfiskelag dersom tidligere fartøy i samfiskelaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning. c) Fartøy som har deltatt i direktehåvingsfiske kan ikke delta i samfiske i samme kalenderår, med mindre fartøyet har minst 20 % igjen av egen kvote. d) Låssettingen skal skje innenfor grunnlinjen, og samfiskere plikter å føre daglig tilsyn med låset frem til fangsten er levert. Bruket skal merkes på forsvarlig måte med minimum en blåse fra hver enkelt deltaker. e) Landing av fangst som er låssatt kan bare skje ved opptak fra lås/pose i sjøen til godkjent førings-/kjøperfarøy. Låset/posen skal være oppankret/fortøyd til land før overføring til førings-/kjøperfartøy finner sted. Adgangen til å gå sammen om kast gjelder ikke i sperrede områder med puljevis innseiling. Fiskeridirektoratets regionkontor avgjør om samfiske kan utøves og hvordan samfiske kan utøves i sperrede områder med puljevis innseiling. Fiskeridirektoratet er klageinstans. § 17 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging Fartøy under 13 meter største lengde som ved utskifting eller ombygging får endret sin faktiske lengde, får sin kvote beregnet etter lengde ført i merkeregisteret senest 31. desember 2001, eller godkjent målebrev datert senest samme dato. Fartøy på eller over 13 meter største lengde som ved utskiftning eller ombygging får endret sin faktiske lengde, får sin kvote beregnet etter lengde ført i merkeregisteret senest 9. juli 1998, eller godkjent målebrev datert senest samme dato. § 18 Endring av hjemmelslengde Fartøy som 15. mars 2007 var registrert i Fiskeridirektoratets fartøyregister med største lengde på eller over 11 meter og kvote med hjemmelslengde fra og med 10 til og med 10,99 meter, kan få hjemmelslengden endret til 11 meter. Det er et vilkår at eieren av fartøyet samtykker. Dersom fartøyet er skiftet ut, kan endringen i stedet fastsettes for erstatningsfartøyet. Tilsvarende gjelder for erstatningsfartøy med største lengde på eller over 11 meter som erstatter fartøy som før 15. mars 2007 hadde kvote med hjemmelslengde fra og med 10 til og med 10,99 meter. Det er et vilkår at erstatningsfartøyet ble kjøpt eller kontrahert før 16. mars 2007. Det er videre et vilkår at Fiskeridirektoratet mottok søknad om ervervstillatelse for dette fartøyet før samme dato. Det kan gjøres unntak for sist nevnte vilkår dersom det er åpenbart at øvrige vilkår er oppfylt. Dersom deltakeradgangen til fartøy som ellers kunne fått endret hjemmelslengde etter denne paragrafen er oppgitt som følge av tildeling av strukturkvote, kan det eller de fartøy som er tildelt strukturkvote få endret kvotefaktoren forholdsmessig. Det er et vilkår at eieren av mottakende fartøy samtykker. Vedtak om endring av hjemmelslengde og kvotefaktor treffes av Fiskeridirektoratet. KAPITTEL 5. FELLESBESTEMMELSER § 19 Kvoteutnyttelse Hvert fartøy kan bare fiske og lande en kvote. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger. Ved salg og utskifting av fartøy innenfor reguleringsåret skal kvoten beregnes etter bestemmelsene i tredje til sjette ledd. Ved kjøp av fartøy kan ny eier ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som fartøyet totalt har fisket og levert i reguleringsåret. Dette gjelder også når fartøyet erverves til utskiftning av et annet fartøy. Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak for fartøy som erverves til utskifting av fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd som oppfyller vilkårene for bruk av leiefartøy. Ved utskifting av fartøy kan erstatningsfartøyet heller ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som han selv har fisket og landet med annet fartøy i vedkommendes eie i reguleringsåret. Når det ved utskifting gjøres fradrag etter tredje ledd eller fjerde ledd, skal det fangstkvantum som er størst av de to alternativene trekkes fra. Det kvantum som eier av fartøy i åpen gruppe har fisket og landet kommer til fradrag på fartøykvoten ved en eventuell deltakelse i lukket gruppe. § 20 Særskilt turkvoteordning Ringnotfartøy uten konsesjon (SUK) og fartøy i kystfartøygruppen som fører egen fangst er begrenset av en kvote på 250 tonn losset kvantum per tur. Leveringer over 250 tonn losset kvantum per tur vil bli inndratt og belastet fartøyets eventuelt gjenstående kvote. § 21 Overføring av fangst Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy. Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom notfartøy for å unngå neddreping. Et vilkår for slik overføring er at fartøyene er utrustet og bemannet for fiske. Dette gjelder ikke for fartøy i åpen gruppe. § 22 Bifangst Makrellfangster kan inneholde bifangst av sild med inntil 10 % i vekt i de enkelte fangster, av hele fangsten om bord og ved landing. Sildefangster kan inneholde bifangst av makrell med inntil 10 % i vekt i de enkelte fangster, av hele fangsten om bord og ved landing. Hestmakrellfangster kan inneholde bifangst av makrell med inntil 10 % i vekt i de enkelte fangster, av hele fangsten om bord og ved landing. Hestmakrellfangster kan inneholde bifangst av sild med inntil 10 % i vekt i de enkelte fangster, av hele fangsten om bord og ved landing. § 23 Avkortning av kvote ved dumping eller neddreping Er makrell forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten. Fiskeridirektoratet er klageinstans. § 24 Meldeplikt ved sprenging av not Fartøy med ringnottillatelse og kystnotfartøy med deltakeradgang i fisket etter makrell skal melde fra til Fiskeridirektoratet Region Møre og Romsdal (telefaks 70 12 35 21 eller postmottak.alesund@fiskeridir.no) på vedlagte skjema ved notsprenging. § 25 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvotene, gruppekvotene, områdekvotene eller periodekvotene er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. KAPITTEL 6. STRAFF OG IKRAFTTREDELSE § 26 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter §§ 60, 61, 62, 64 og 65 i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 og § 31 i lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) av 26. mars 1999. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 27 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2010 og gjelder til og med 31. desember 2010. Kategoriene Nord for 62 pelagisk Sør for 62 pelagisk

Fortsæt med at læseForskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010

Endr:forskrift om fartøykvoter og fordeling av områdekvoten i EU-sonen i fisket etter makrell i 2010

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-206-2010 Forskrift om endring av forskrift om fartøykvoter og fordeling av områdekvoten i EU-sonen i fisket etter makrell i 2010 Erstatter: J-141-2010 Gyldig fra: 24. 09. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2010 Bergen, 24. 09. 2010 Fiskeridirektoratet har 23. september 2010 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 §§ 11, 12 og 16, og forskrift av 22. desember 2009 nr. 1744 om regulering av fisket etter makrell i 2010 §§ 2, femte ledd, 6, 7 og 24, samt lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 12 og 20, jf. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, fastsatt følgende forskrift: I I Fiskeridirektoratets forskrift om fartøykvoter og fordeling av områdekvoten i EU-sonen i fisket etter makrell i 2010 gjøres følgende endring: § 4 første ledd (endret) skal lyde: Norske fartøy med adgang til å delta i fisket etter makrell kan maksimalt fiske 51 % av fartøyets samlede kvote i EU-sonen i ICES statistikkområde IVa. Fisket i EU-sonen vil bli stoppet når områdekvotene er beregnet oppfisket. II Forskriften trer i kraft straks. Forskriften lyder etter dette: Forskrift om fartøykvoter og fordeling av områdekvoten i EU-sonen i fisket etter makrell i 2010 Fiskeridirektoratet har 21. juni 2010 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 §§ 11, 12 og 16, og forskrift av 22. desember 2009 nr. 1744 om regulering av fisket etter makrell i 2010 §§ 2, femte ledd, 6, 7 og 24, samt lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 12 og 20, jf. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, fastsatt følgende forskrift: § 1 Fartøy med makrelltråltillatelse Ved beregning av fartøykvoter for fartøy med makrelltråltillatelse, jf forskrift om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 2-21, skal faktoren 0,64 anvendes. § 2 Konsesjonspliktige ringnotfartøy Ved beregning av fartøykvoter for konsesjonspliktige ringnotfartøy, jf forskrift om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 4-1, skal faktoren 2,87 anvendes. § 3 Ringnotfartøy mellom 21,35 og 28 meter Ved beregning av fartøykvoter for ringnotfartøy mellom 21,35 og 28 meter største lengde, jf forskrift av om deltakelse i kystfartøygruppens fiske for 2010 (deltakelsesforskriften) § 17, skal faktoren 2,67 anvendes. § 4 Fordeling av områdekvoten i EU-sonen Norske fartøy med adgang til å delta i fisket etter makrell kan maksimalt fiske 51 % av fartøyets samlede kvote i EU-sonen i ICES statistikkområde IVa. Fisket i EU-sonen vil bli stoppet når områdekvotene er beregnet oppfisket. § 5 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2010. TM/EW Kategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann Nord for 62 pelagisk Sør for 62 pelagisk

Fortsæt med at læseEndr:forskrift om fartøykvoter og fordeling av områdekvoten i EU-sonen i fisket etter makrell i 2010

Regulering av fisket etter sei med not nord for 62°N

  • Post category:Nyheder

Fiskeridirektoratet har gjort en vurdering av situasjonen i årets seinotfiske og finner foreløpig ikke grunnlag for å øke kvotene til fartøy i denne gruppen. Gruppekvoten for not er beregnet oppfisket, men Fiskeridirektoratet vil likevel la dette fisket fortsette innenfor gjeldende regulering. Bakgrunnen for dette er det beregnede restkvantumet og forventet fiske framover i den konvensjonelle gruppen. Det er også sett hen til adgangen til å overføre inntil 10 % av den konvensjonelle gruppekvoten til 2011. Seinotkvotene er overregulert med ca 230 % og med en fortsettelse av siste tids fisketakt vil det kunne tas et betydelig kvantum innenfor gjeldende maksimalkvoter.

Fortsæt med at læseRegulering av fisket etter sei med not nord for 62°N

Færøerne tvunget til at sætte egen makrel kvote

  • Post category:Politik

Som følge af de fejlslagne kvoteforhandlinger om den nordøst atlantiske makrel, var Færøerne tvunget til at sætte egen kvote, forklarer den Færøske Rederiforening i en kommentar til den øjeblikkelige strid. Som en konsekvens af, at det tidligere på året ikke lykkedes at lave fælles aftale vedrørende makrelfiskeriet i Nordøstatlanten, rammes Færøske makrelfiskere af hårde sanktioner. Norge har udstedt et direkte landingsforbud for færøske makrelfangster i norske havne, og EU`s fiskeriorganisationer har bedt EU kommissionen indlede tilsvarende drastiske skridt.

Fortsæt med at læseFærøerne tvunget til at sætte egen makrel kvote

Værdi af tobis kvoten 2010: 462 mio.kr.

Fiskerne har i gennemsnit fået 1,60 kr. pr. kg. fanget fisk. Med udgangen af indeværende uge lukker tobisfiskeriet 2010. Og dermed kan der gøres status for sæsonen I alt har danske fartøjer fisket 290,097 tons tobis til en samlet værdi af ikke mindre end 462,346 mio.kr., hvilket svarer til en gennemsnitlig afregningspris på ca. 1,60 kr./kg.

Fortsæt med at læseVærdi af tobis kvoten 2010: 462 mio.kr.