Forskrift om fangst av ål i 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-48-2011 Forskrift om fangst av ål i 2011 Erstatter: J-242-2009 Gyldig fra: 11. 02. 2011 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 21. 03. 2011 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 11. februar 2011 med hjemmel i lov 6. Juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 7, 16, 22 og 36: § 1 Generelt forbud Det er forbudt å fange, oppbevare og lande ål. Forbudet gjelder også fritidsfiske. § 2 Overvåkingsfiske Fiskeridirektoratet kan iverksette et overvåkningsfiske og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av et slikt fiske. § 3 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 61, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 4 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2011. IB/EW Kategoriene Nord for 62 bunnfisk Sør for 62 bunnfisk

Fortsæt med at læseForskrift om fangst av ål i 2011

DNA-analyser afslører bunkebryllup hos ål

  • Post category:Forskning

Genetiske analyser afgør årtiers tvivl: Alle europæiske ål fra Island over Danmark til Marokko tilhører samme bestand, som parrer sig på kryds og tværs, når de mødes for at gyde i Sargassohavet. Overfiskeri eller dårlige miljøforhold i ét europæisk land har derfor konsekvenser for antallet af af denne gådefulde og stærkt truede fisk i hele Europa.

Fortsæt med at læseDNA-analyser afslører bunkebryllup hos ål