Internasjonale retningslinjer mot utkast av fisk

FN sin matvareorganisasjon (FAO) har på møtet i FAO sin fiskerikomité denne veka vedteke internasjonale retningslinjer mot utkast av fisk. - Vedtaket er eit viktig steg i den globale kampen for å vinne bukt med problema knytt til denne uforsvarlege ressurssløsinga, seier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Fortsæt med at læse

Regulering av fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen i 2010/2011

Melding fra fiskeridirektøren J-21-2011 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen i 2010/2011 Erstatter: J-8-2011 Gyldig fra: 24. 01. 2011 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 24. 01. 2011 Fiskeridirektoratet har den 24. januar 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevende marine ressursar (havressurslova) § 16, jf. Fiskeri- og kystdepartementets delegasjon av 16. oktober 2001, bestemt følgende:I forskrift om regulering av fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen av 11. januar 2011 gjøres følgende endring:I§ 3 siste ledd (endret) skal lyde: Dersom det etter siste frist for utseiling gjenstår fartøy på trekningslisten, kan Norges Sildesalgslag gå videre på listen. Fartøy på trekningslisten som da får adgang til å delta, må melde utseiling innen fire døgn fra meldingen om deltakelse er mottatt.IIForskriften trer i kraft straks.Forskriften lyder etter dette:§ 1 Virkeområde Det er forbudt for norske fartøy å fiske lodde i det nordøstlige Atlanterhav.Uten hensyn til forbudet i første ledd, kan norske fartøy med ringnottillatelse fiske inntil 38 611 tonn lodde i fiskerisonen ved Jan Mayen, i Grønlands fiskerisone nord for 64°30`N og i Islands økonomiske sone nord 64°30`N. Herav kan det fiskes inntil 27 171 tonn lodde i Islands økonomiske sone.Denne forskrifts § 10 gjelder også for utenlandske fartøy som driver fiske og fangst i fiskerisonen ved Jan Mayen.§ 2 Åpningsdato Fisket åpnes den 11. januar 2011.§ 3 Påmelding, loddtrekning og utseiling Deltakelse i fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen, skjer etter kunngjøring og skriftlig påmelding til Norges Sildesalgslag innen 6. januar 2011. Fiskeridirektoratet vil etter påmeldingsfristens utløp avgjøre utseilingsadgang og utseilingsrekkefølge ved loddtrekning.Norges Sildeslagslag administrerer utseiling og gir melding til de påmeldte fartøy om utseilingsrekkefølgen. Uttrukne fartøy som ikke ønsker å delta, skal straks melde fra til Norges Sildesalgslag.Ingen fartøy kan foreta utseiling uten på forhånd å ha meldt fra til Norges Sildesalgslag. Ved utseiling må fartøy være faktisk utlosset, ha loddenot om bord og ha forlatt land/kai.Fiskeridirektoratet kan fastsette siste frist for utseiling.Dersom det etter siste frist for utseiling gjenstår fartøy på trekningslisten, kan Norges Sildesalgslag gå videre på listen. Fartøy på trekningslisten som da får adgang til å delta, må melde utseiling innen fire døgn fra meldingen om deltakelse er mottatt.§ 4 Rapportering Fartøy som har tatt utseiling skal melde fra til Norges Sildesalgslag ved inngang til Islands økonomiske sone.Fartøy som har meldt inngang til Islands økonomiske sone skal hver dag klokken 1200 UTC sende rapport til Norges Sildesalgslag om posisjon og fangst siden forrige melding.§ 5 Utseilingsstopp Norges Sildesalgslag eller Fiskeridirektoratet kan fastsette hvor mange fartøy som kan ta utseiling og fastsette utseilingsstopp.§ 6 Maksimalkvoter Fartøy med adgang til å delta kan fiske og lande inntil 900 tonn lodde.§ 7 Lastekapasitet Det kan i fisket nyttes faktisk lastekapasitet tillatt for løsført fangst.§ 8 Stopp i fisket Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når kvoten nevnt i § 1 er beregnet oppfisket.Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket selv om det enkelte fartøy ikke har fisket sin maksimalkvote.§ 9 Forbud mot overføring av fangst Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.§ 10 Stenging av fiskefelt For å begrense fisket av lodde under minstemål kan Fiskeridirektoratet forby loddefiske i visse områder i fiskerisonen ved Jan Mayen.§ 11 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§60, 61, 62, 64 og 65, og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 31.§ 12 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2011.”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””Kategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann Nord for 62 pelagisk

Fortsæt med at læse

Forskrift om regulering av fisket etter sjøtunge i EU-sonen i 2011

Melding fra fiskeridirektøren J-251-2010 Forskrift om regulering av fisket etter sjøtunge i EU-sonen i 2011 Erstatter: J-30-2010 Gyldig fra: 06. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 07. 12. 2010 Fiskeridirektoratet har den 6. desember 2010 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 § 11 og 16, jf. forskrift om delegering av kompetanse til Fiskeridirektoratet til å fastsette årlige reguleringsforskrifter for fiske av 16. oktober 2001 nr. 4686, fastsatt følgende forskrift:§ 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande sjøtunge i EU-sonen i 2011.§ 2 Totalkvote Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy som fisker med konvensjonelle redskap totalt fiske og lande 50 tonn sjøtunge i EU-sonen i ICES statistikkområde IV.§ 3 Bifangst for trålfartøy Fartøy som ikke har adgang til å drive et direkte fiske etter sjøtunge i medhold av § 2 kan innenfor totalkvoten fiske og lande sjøtunge som bifangst.§ 4 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten er beregnet oppfisket.§ 5 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter §§ 60, 61, 62, 64 og 65 i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.§ 6 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011.IB/EWKategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann Sør for 62 bunnfisk

Fortsæt med at læse

Bilag 6 – Vedr.: Mulighed for bytte af årsmængder af rødspætte i Nordsøen med torsk i Nordsøen.

Bilag 6 - Vedr.: Mulighed for bytte af årsmængder af rødspætte i Nordsøen med torsk i Nordsøen. Der er mellem Nederlandene og Danmark indgået aftale om et kvotebytte, der vil kunne gennemføres, såfremt danske fiskere stiller de nødvendige mængder af rødspætte i Nordsøen til rådighed.Byttet indebærer, at Danmark afgiver 475 tons rødspætte i Nordsøen i bytte for 190 tons torsk i Nordsøen fra Nederlandene.Meddelelse om, at ejere af fartøjer, der indenfor ovennævnte mængder og i forholdet 2,5:1 ønsker at bytte rødspætte i Nordsøen til torsk i Nordsøen, skal være Fiskeridirektoratet i hænde senest tirsdag den 16. november 2010 kl. 12.00.Såfremt mængden af rødspætte i Nordsøen, der stilles til rådighed for bytte overstiger den mængde, der er aftalt med Nederlandene, stiller Fiskeridirektoratet byttede mængder til rådighed, svarende til den forholdsmæssige andel som den enkelte ejer har ønsket at bytte.Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 12. november 2010

Fortsæt med at læse

17..18..19..20..STOP!

Forbud imod at forbruge mere end 20 dage pr. kalendermåned med bundtrawl og vod med en maskestørrelse på 70-99 mm (TR2) i Kattegat (3AS). Forbuddet er gældende for fartøjer på 10 m og derover.I medfør af § 174 i bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009 er det med virkning fra fredag den 1. oktober 2010 og indtil videre i Kattegat forbudt med et fartøj at forbruge mere end 20 dage pr. kalendermåned med bundtrawl og vod med en maskestørrelse på 70-99 mm.

Fortsæt med at læse

Bilag 6: FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Skagerrak

Meddelelse fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fiskeridirektoratet:”FKA-rationsfiskeri af rødspætter i SkagerrakDen til FKA-rationsfiskeri af rødspætte i Skagerrak afsatte mængde er opfisket, og der indføres derfor forbud mod FKA-rationsfiskeri af rødspætte i Skagerrak fra og med tirsdag den 21. september 2010. Forbud mod at medbringe og lande rødspætter fra Skagerrak fisket under FKA-rationsordingen træder i kraft fra og med torsdag den 23. september 2010.Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 21. september 2010”

Fortsæt med at læse