Bilag 6 – Vedr.: Mulighed for bytte af årsmængder af rødspætte i Nordsøen med torsk i Nordsøen.

  • Post category:Nyheder

Vedr.: Mulighed for bytte af årsmængder af rødspætte i Nordsøen med torsk i Nordsøen. Der er mellem Storbritannien og Danmark indgået aftale om et kvotebytte, der vil kunne gennemføres, såfremt danske fiskere stiller de nødvendige mængder af rødspætte i Nordsøen til rådighed. Byttet indebærer, at Danmark afgiver 225 tons rødspætte i Nordsøen i bytte for 90 tons torsk i Nordsøen fra Storbritannien. Meddelelse om, at ejere af fartøjer, der indenfor ovennævnte mængder og i forholdet 2,5:1 ønsker at bytte rødspætte i Nordsøen til torsk i Nordsøen, skal være Fiskeridirektoratet i hænde senest tirsdag den 30. november 2010 kl. 12.00. Såfremt mængden af rødspætte i Nordsøen, der stilles til rådighed for bytte overstiger den mængde, der er aftalt med Storbritannien, stiller Fiskeridirektoratet byttede mængder til rådighed, svarende til den forholdsmæssige andel som den enkelte ejer har ønsket at bytte. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 26. november 2010

Fortsæt med at læseBilag 6 – Vedr.: Mulighed for bytte af årsmængder af rødspætte i Nordsøen med torsk i Nordsøen.

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2010

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-232-2010 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2010 Erstatter: J-169-2010 Gyldig fra: 19. 11. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2010 Bergen, 19. 11. 2010 Fiskeridirektoratet har 19. november 2010 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 § 12 og Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 21. desember 2009 om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2010 § 10 tredje ledd fastsatt følgende forskrift: I I forskrift av 21. desember 2009 nr. 1742 om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2010 gjøres følgende endringer: § 5 tredje ledd (nytt) skal lyde: Maksimalkvotene angitt i første og andre ledd oppheves fra og med 19. november 2010. § 6 andre ledd (nytt) skal lyde: Maksimalkvotene angitt i første ledd oppheves fra og med 19. november 2010. II Denne forskrift trer i kraft straks. Forskriften lyder etter dette: Forskrift om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2010 Fiskeri- og kystdepartementet har den 21. desember 2009 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 § 11, 12, 13 og 16 og lov om retten til å delta i fiske og fangst av 26. mars 1999 nr. 15 § 21, jf kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, fastsatt følgende forskrift: § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande sei sør for 62°N i 2010. § 2 Totalkvote Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske og lande inntil 56 563 tonn sei sør for 62°N i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone og i EU-sonen i ICES statistikkområdene IV og IIIa. Av dette kvantum avsettes 250 tonn til forsknings- og undervisningsformål. Norske fartøy kan fiske 101 tonn i Færøyenes fiskerisone. Alle kvanta i denne forskrift angis i rund vekt. § 3 Gruppekvoter Fartøy som fisker med not kan fiske og lande inntil 5500 tonn. Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske og lande inntil 8000 tonn. Fartøy som fisker med trål kan fiske og lande inntil 42 813 tonn, herunder kan: a) fartøy med torsketråltillatelse fiske og lande inntil 27 603 tonn. b) fartøy med pelagisk tråltillatelse, nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse kan fiske og lande inntil 8 025 tonn, hvorav 3000 tonn avsettes til dekning av bifangst av sei som går til oppmaling i industritrålfisket. c) fartøy med seitråltillatelse kan fiske og lande inntil 7 184 tonn. § 4 Maksimalkvote for fartøy som fisker med konvensjonelle redskap Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan maksimalt fiske og lande inntil 600 tonn. Maksimalkvoten angitt i første setning oppheves fra og med 16. juni 2010. Fisket stoppes når gruppekvoten er oppfisket. § 5 Maksimalkvote for fartøy med torsketråltillatelse Fartøy med torsketråltillatelse og som er registrert som fabrikktrålere kan maksimalt fiske og lande inntil 1680 tonn. Fartøy med torsketråltillatelse som er registrert som ferskfisk- og rundfrystrålere eller småtrålere kan maksimalt fiske og lande inntil 1200 tonn. Maksimalkvotene angitt i første og andre ledd oppheves fra og med 19. november 2010. § 6 Maksimalkvote for fartøy med seitråltillatelse Fartøy med seitråltillatelse med kvotefaktor 1,00 kan maksimalt fiske og lande inntil 1200 tonn. Maksimalkvotene angitt i første ledd oppheves fra og med 19. november 2010. § 7 Maksimalkvote for fartøy med pelagisk tråltillatelse, nordsjøtråltillatelse og avgrenset nordsjøtråltillatelse Fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse kan maksimalt fiske og lande inntil 500 tonn, faktor 1,0. Fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse som har fisket 325 tonn sei eller mer i ett av årene 2006, 2007 eller 2008 kan maksimalt fiske og lande inntil 500 tonn, faktor 1,0. Fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse som har fisket mindre enn 325 tonn sei i ett av årene 2006, 2007 eller 2008 kan maksimalt fiske og lande inntil 250 tonn, faktor 0,5. Maksimalkvotene skal også dekke bifangst av sei i fartøyenes pelagiske trålfiske. Maksimalkvotene angitt i første, andre og tredje ledd oppheves fra og med 20. august 2010. § 8 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging Ved utskiftning eller forlengelse av fartøy med seitråltillatelse til større fartøy etter 31. desember 2001 skal erstatningsfartøyets kvote beregnes etter utskiftningsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato. § 9 Bifangst Når fisket er stoppet, kan det ved konsumfiske etter andre fiskeslag tas inntil 10 % bifangst av sei rund vekt i de enkelte fangster og av landet fangst. § 10 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten, gruppekvotene eller periodekvotene er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket for konvensjonelle havfiskefartøy når det gjenstår 1400 tonn sei av gruppekvoten. Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. § 11 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter §§ 60, 61, 64 og 65 i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 eller § 31 i lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) av 26. mars 1999. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 12 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2010 og gjelder til og med 31. desember 2010. TM/EW Kategoriene Sør for 62 bunnfisk

Fortsæt med at læseForskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2010

Bilag 6 – Vedr.: Mulighed for bytte af årsmængder af rødspætte i Nordsøen med torsk i Nordsøen.

Bilag 6 - Vedr.: Mulighed for bytte af årsmængder af rødspætte i Nordsøen med torsk i Nordsøen. Der er mellem Nederlandene og Danmark indgået aftale om et kvotebytte, der vil kunne gennemføres, såfremt danske fiskere stiller de nødvendige mængder af rødspætte i Nordsøen til rådighed. Byttet indebærer, at Danmark afgiver 475 tons rødspætte i Nordsøen i bytte for 190 tons torsk i Nordsøen fra Nederlandene. Meddelelse om, at ejere af fartøjer, der indenfor ovennævnte mængder og i forholdet 2,5:1 ønsker at bytte rødspætte i Nordsøen til torsk i Nordsøen, skal være Fiskeridirektoratet i hænde senest tirsdag den 16. november 2010 kl. 12.00. Såfremt mængden af rødspætte i Nordsøen, der stilles til rådighed for bytte overstiger den mængde, der er aftalt med Nederlandene, stiller Fiskeridirektoratet byttede mængder til rådighed, svarende til den forholdsmæssige andel som den enkelte ejer har ønsket at bytte. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 12. november 2010

Fortsæt med at læseBilag 6 – Vedr.: Mulighed for bytte af årsmængder af rødspætte i Nordsøen med torsk i Nordsøen.

Forskrift om stopp av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak for ringnotfartøy uten konsesjon.

Melding fra fiskeridirektøren J-218-2010 Forskrift om stopp av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak for ringnotfartøy uten konsesjon (suk) Gyldig fra: 18. 10. 2010 Bergen, 21. 10. 2010 Fiskeridirektoratet har den 18. oktober 2010 med hjemmel i forskrift om regulering av fisket etter sild sør for 62°N i 2010 § 26 fastsatt følgende forskrift: § 1 Stopp i fisket Alt fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak for ringnotfartøy uten konsesjon (SUK-gruppen) stoppes med virkning fra 18. oktober 2010 kl 16.00. Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er 18. oktober 2010 kl 18.00. § 2 Straff Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer bestemmelsen gitt i denne forskrift, straffes etter lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 60 og 64. § 3 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft straks. IB/EW Kategoriene Sør for 62 pelagisk

Fortsæt med at læseForskrift om stopp av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak for ringnotfartøy uten konsesjon.