Fiskemelsfabrikkerne importerer råstof

  • Post Category:Fiskeri

Fiskemelsfabrikkerne har i årets to første måneder købt 11.000 tons lodde fra udenlandske fartøjer. Andelshaverne ved TripleNine i Thyborøn, har endnu en gang fået ekstrabetaling for leveret fisk.

Fortsæt med at læse Fiskemelsfabrikkerne importerer råstof

Regulering av fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen i 2010/2011

Melding fra fiskeridirektøren J-21-2011 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen i 2010/2011 Erstatter: J-8-2011 Gyldig fra: 24. 01. 2011 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 24. 01. 2011 Fiskeridirektoratet har den 24. januar 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevende marine ressursar (havressurslova) § 16, jf. Fiskeri- og kystdepartementets delegasjon av 16. oktober 2001, bestemt følgende: I forskrift om regulering av fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen av 11. januar 2011 gjøres følgende endring: I § 3 siste ledd (endret) skal lyde: Dersom det etter siste frist for utseiling gjenstår fartøy på trekningslisten, kan Norges Sildesalgslag gå videre på listen. Fartøy på trekningslisten som da får adgang til å delta, må melde utseiling innen fire døgn fra meldingen om deltakelse er mottatt. II Forskriften trer i kraft straks. Forskriften lyder etter dette: § 1 Virkeområde Det er forbudt for norske fartøy å fiske lodde i det nordøstlige Atlanterhav. Uten hensyn til forbudet i første ledd, kan norske fartøy med ringnottillatelse fiske inntil 38 611 tonn lodde i fiskerisonen ved Jan Mayen, i Grønlands fiskerisone nord for 64°30`N og i Islands økonomiske sone nord 64°30`N. Herav kan det fiskes inntil 27 171 tonn lodde i Islands økonomiske sone. Denne forskrifts § 10 gjelder også for utenlandske fartøy som driver fiske og fangst i fiskerisonen ved Jan Mayen. § 2 Åpningsdato Fisket åpnes den 11. januar 2011. § 3 Påmelding, loddtrekning og utseiling Deltakelse i fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen, skjer etter kunngjøring og skriftlig påmelding til Norges Sildesalgslag innen 6. januar 2011. Fiskeridirektoratet vil etter påmeldingsfristens utløp avgjøre utseilingsadgang og utseilingsrekkefølge ved loddtrekning. Norges Sildeslagslag administrerer utseiling og gir melding til de påmeldte fartøy om utseilingsrekkefølgen. Uttrukne fartøy som ikke ønsker å delta, skal straks melde fra til Norges Sildesalgslag. Ingen fartøy kan foreta utseiling uten på forhånd å ha meldt fra til Norges Sildesalgslag. Ved utseiling må fartøy være faktisk utlosset, ha loddenot om bord og ha forlatt land/kai. Fiskeridirektoratet kan fastsette siste frist for utseiling. Dersom det etter siste frist for utseiling gjenstår fartøy på trekningslisten, kan Norges Sildesalgslag gå videre på listen. Fartøy på trekningslisten som da får adgang til å delta, må melde utseiling innen fire døgn fra meldingen om deltakelse er mottatt. § 4 Rapportering Fartøy som har tatt utseiling skal melde fra til Norges Sildesalgslag ved inngang til Islands økonomiske sone. Fartøy som har meldt inngang til Islands økonomiske sone skal hver dag klokken 1200 UTC sende rapport til Norges Sildesalgslag om posisjon og fangst siden forrige melding. § 5 Utseilingsstopp Norges Sildesalgslag eller Fiskeridirektoratet kan fastsette hvor mange fartøy som kan ta utseiling og fastsette utseilingsstopp. § 6 Maksimalkvoter Fartøy med adgang til å delta kan fiske og lande inntil 900 tonn lodde. § 7 Lastekapasitet Det kan i fisket nyttes faktisk lastekapasitet tillatt for løsført fangst. § 8 Stopp i fisket Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når kvoten nevnt i § 1 er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket selv om det enkelte fartøy ikke har fisket sin maksimalkvote. § 9 Forbud mot overføring av fangst Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy. § 10 Stenging av fiskefelt For å begrense fisket av lodde under minstemål kan Fiskeridirektoratet forby loddefiske i visse områder i fiskerisonen ved Jan Mayen. § 11 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§60, 61, 62, 64 og 65, og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 31. § 12 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2011. ””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” Kategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann Nord for 62 pelagisk

Fortsæt med at læse Regulering av fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen i 2010/2011

Industrifisk til over 2,30 kr/kg.

  • Post Category:Fiskeri

Faldende sydamerikansk produktion, kombineret med fortsat stærk efterspørgsel presser prisen opad. Fiskeolieprisen er baggrund for den umiddelbare prisstigning på industrifisk.

Fortsæt med at læse Industrifisk til over 2,30 kr/kg.