Sild og makrell i hele Norskehavet


I to uker har Havforskningsinstituttet leid ”Endre Dyrøy” og ”Libas” til å undersøke utbredelsen av sild, makrell og kolmule i Norskehavet. Toktet ble avsluttet 5. august og resultatene kan oppsummeres slik:
Norsk vårgytende sild fordelte seg utover et svært stort område i Norskehavet i perioden 15. juli – 5. august (se kart). I den sørlige og østlige delen av utbredelsesområdet var det relativt liten sild, dominert av 2001- og 2002-årsklassen. I den vestlige og nordvestlige delen av Norskehavet fant vi større sild som hovedsakelig tilhørte 1998- og 1999-årsklassen, med innslag av 1992-årsklassen helt i nordvest. Den beitende silda oppholdt seg mest i frontområder og Arktiske vannmasser, mens vandrende sild i større grad fordelte seg i Atlantiske vannmasser.

Det viste seg at sildas vandring var klart lengdeavhengig, med den største silda lengst vest og nord i Norskehavet. Silda vandret hovedsakelig i østlig og sørøstlig i retning mot Vesterålen med en hastighet på om lag 0.5-1.0 knop. Silda så ut til å ha avsluttet den intensive beitinga og spiste relativt lite, men noe krill og amfipoder om natten.
Makrellen fordelte seg også utover et betydelig område i Norskehavet. Den oppholdt seg i de atlantiske vannmassene og litt i frontområdene, mest i det sentrale Norskehavsbassenget og mindre i de østlige og vestlige delene (se kart). Det viste seg at også makrellen hadde et lengdeavhengig vandringsmønster hvor 2001- ,2002- og 2004 årsklassene dominerer med over 70 % basert på de innsamlede trålprøvene. Makrellen beitet fremdeles aktivt og forsynte seg godt av raudåta og kruttåte.

Kolmula fant vi mest i kaldere vannmasser i den nordlige og nordvestlige delen av Norskehavet (se kart). Den vandret vertikalt fra 150-300 meter om dagen og helt til de øverste 0-50 metrene om natten. 2001-, 2002- og 2003-årsklassene dominerte i prøvene med til sammen 82 % av individene.

Skriv et svar