Merking og sporing av rømt oppdrettslaks

Merking og sporing av rømt oppdrettslaks

FHF utlyser forskningsmidler til identifisering og sporing av rømt oppdrettslaks har lenge vært diskutert. Nå lyser forskningsfondet FHF ut inntil 15 millioner kroner til FoU-prosjekter som skal bidra til å finne ut om og hvordan rømt laks kan skilles ut fra villaks med 100 prosent sikkerhet, og om det er mulig å spore denne laksen 100 prosent sikkert tilbake til den som var eier og lokalitet den har rømt fra.
Vi regner med at det vil komme mange spennende innspill både fra norske miljøer og fra utlandet, sier fagsjef for havbruk i FHF, Kjell Maroni. Han opplyser også om at fristen for å sende innspill er satt til 8.august 2011 klokken 14.00. Deretter vil innspillene bli vurdert av et eksternt ekspertpanel oppnevnt av Forskningsrådet, før FHF sitt fagapparat tar de endelige beslutningene. Utlysningen legges ut både i Norge og internasjonalt.

Bakgrunn
Laks som rømmer utgjør et økonomisk tap for bedriften, og er ansett som en miljømessig trusselfaktor overfor ville bestander av laksefisk. Dette skyldes både mulig genetisk interaksjon, økologisk påvirkning på villaks ved konkurranse i oppvekstområdene i elven, mulig sykdomsoverføring, og også ved at oppdrettslaks som vandrer opp i elvene om høsten senere enn villaksen kan ødelegge allerede etablerte gytegroper. Næringen og forvaltningen har derfor en klar nullvisjon for rømming. Likevel er det lite sannsynlig at en slik visjon kan oppnås fullt og helt. Noe oppdrettslaks vil rømme også i fremtiden.

Det er en utfordring at det i dag ikke er entydig mulig å identifisere rømt oppdrettslaks uten mer omfattende analyser. Det vil si at det ikke er mulig å avgjøre med tilnærmet 100 prosent sikkerhet om det er en villaks eller en oppdrettslaks straks en laks er fanget. Vurdering av finnetilstand og kroppsfasong er de eneste metodene som kan benyttes direkte i dag.

Det er heller ikke i dag mulig med tilnærmet 100 prosent sikkerhet å spore en rømt oppdrettslaks tilbake til eier og/eller oppdrettslokaliteten den har rømt fra. FHF har bidratt til utvikling av den såkalte DNA-metoden, der genprofilen hos den antatt rømte fisken sammenlignes med genprofil hos laks i anlegg i nærområdet. Denne metoden har i en rekke tilfeller vist seg å gi resultater som klart peker i retning av enkeltanlegg, og delvis enkeltmerd som den rømte fisken har kommet fra. Likevel er ikke denne metoden vurdert som sikker nok, og den er også relativt arbeidskrevende siden det må innhentes prøver fra mange anlegg.

Utlysning
Målsettingen til FHF er å bidra til at det så snart som mulig:
– er mulig med høy sikkerhet å identifisere om en laks er en rømt oppdrettslaks eller en villaks, om mulig uten innsending av prøver til laboratorium eller lignende, og;
– at oppdrettet laks raskt, og med høy sikkerhet kan spores tilbake til eier og/eller oppdrettslokalitet.

FoU for fangst av rømt oppdrettslaks er ikke tema for denne utlysningen. Utlysning skjer både i Norge og internasjonalt. Økonomisk ramme fra FHF er på inntil 15 millioner kroner totalt. Både FoU-institusjoner og bedrifter kan sende innspill.

Grunnleggende forutsetninger:
– Prosjektinnspill må være mottatt hos FHF på post@fhf.no senest 08.08.2011, klokken 14:00. Kontaktperson er Kjell Maroni, Fagsjef for FoU havbruk, FHF. E-post: kjell.maroni@fhf.no.
– Alle prosjektinnspill vil bli behandlet som innspill. Det vil si at FHF i dialog med den som sender inn innspillet ønsker å kunne videreutvikle det til et ferdig prosjekt. I dette ligger også mulighet for at FHF kan ha ønske om at ulike innspill kobles sammen til en mer helhetlig satsing.
– Prosjektinnspill som med stor sannsynlighet vil gi resultater som kan tas i bruk innen en tidsramme på 1 – 3 år vil vurderes prioritert.
– Det kan sendes innspill om prosjekt rettet mot hele eller deler av problemstillingene.
– Alle resultater må være åpent tilgjengelige, inkludert mulig internasjonal publisering.
– FHFs Standardvilkår vil legges til grunn ved eventuelle tilsagn.
– Innspillet skal skrives på engelsk, med norsk sammendrag.
– Prosjektbeskrivelsen, inklusiv referanseliste, skal ikke overstige 10 sider.

Kriterier:
Klar målformulering:
– Hvilke(n) del(er) av utlysningens problemstilling er prosjektinnspillet innrettet mot å løse.
– God og realistisk vurdering av prosjektets nytteverdi for næringen.
– Direkte nytteverdi relatert til utlysningens formål.
– Annen nytteverdi for næringen.
– God oversikt over, og gjennomgang av eksisterende kunnskap som er relevant for prosjektet – nasjonalt og internasjonalt.
– Tydelig gjennomføringsplan.
– Mål, delmål og ressursbruk klart definert.
– Klare angivelser av del-leveranser.
– Tydelig og gjennomførbar fremdriftsplan tidsmessig.
– Prosjektinnspillet må beskrive tydelig hvordan følgende kan oppnås (alle eller enkelte av punktene), hvis prosjektet gjennomføres:
– Tilnærmet 100 prosent sikker mulighet for å skille oppdrettslaks fra villaks, om mulig uten bruk av laboratorieanalyser eller lignende som krever innsending av prøver fra fisken.
– Kritisk evaluering av mulige feilkilder, risiko for feil og hvordan disse kan reduseres mest mulig må inngå i prosjektinnspillet.
– Tilnærmet 100 prosent sikker identifikasjon av rømt oppdrettslaks tilbake til eier og helst lokalitet.
– Kritisk evaluering av logistikk, mulige feilkilder, risiko for feil og hvordan disse kan reduseres mest mulig må inngå i prosjektinnspillet.
– Prosjektinnspillet må også inneholde en foreløpig vurdering av økonomiske forhold relatert til foreslått(e) metode(r), investeringsbehov, årlige kostnader, analysekostnader osv., og beskrive hvordan slike økonomiske analyser vil inngå som del av prosjektet.
– Tydelig beskrivelse av hvilke partnere, institusjoner og forskere som vil delta i prosjektet, hva hver enkelt skal bidra med og begrunnelse for hvorfor akkurat de er valgt. Vurdering av aktuelle partnere som deltar i prosjektet skal være på internasjonalt nivå.
– Annen finansiering som tillegg til eventuelle midler fra FHF anses som svært positivt.

Budsjett spesifiseres på prosjektdeltager og timekostnader (timepriser må oppgis), andre kostnader (spesifisert) og reisekostnader.

Behandlingsprosedyre:
Alle prosjektinnspill vil bli vurdert av et eksternt ekspertpanel oppnevnt av Forskningsrådet. Ekspertpanelet vil vurdere innspillets faglige kvalitet i henhold til følgende vurderingskriterier:
– prosjektkvalitet for FoU-prosjektet
– gjennomføringsevne
– dokumentkvalitet
– FoU-risiko
– internasjonalt samarbeid
– etikk, dyrevelferd og miljøkonsekvenser

Ekspertpanelets innstilling vil danne basis for endelige avgjørelser i FHF sitt fagapparat. FHFs fagapparat vil vurdere innspillene i henhold til:
– ekspertpanelets vurderinger
-relevans i forhold til utlysningsteksten
– mulighet for implementering i næringen
– nytteverdi for næringen
– det enkelte innspillets rolle i et helhetlig program og vurdering av samlet mulighet for å oppnå målsettingen om tilnærmet 100 prosent sikker identifikasjon av rømt oppdrettslaks og tilnærmet 100 prosent sikker sporing tilbake til eier og/eller lokalitet

Det legges opp til en behandlingsprosedyre slik at prosjekter skal kunne ha oppstart høsten 2011. Tilbakemelding på innspillene vil bli gitt i første halvdel av september 2011.