Tilskud til Investeringer i Fiskerfartøjer 2017 starter 1. februar 2017

Tilskud til Investeringer i Fiskerfartøjer 2017 starter 1. februar 2017

Du kan søge om tilskud til investeringer og udstyr om bord på et fiskerfartøj. Formålet er, at fiskeriets indvirkning på havmiljøet bliver mindre, at der sker en gradvis eliminering af udsmid og at lette overgangen til en bæredygtig udnyttelse af de levende marine biologiske ressourcer. Desuden skal ordningen være med til øge merværdien eller kvaliteten af fiskefangsten.

Ordningen lukker for ansøgninger, når der er søgt for et beløb, som svarer til rammen.

Her kan du finde skemaer, når du vil søge om projektændringer og udbetaling.

Hvem kan søge?

Tilskudsordningen kan søges af ejere af dansk indregistrerede EU-fiskerfartøjer, som er registreret som aktive fartøjer, og som har udført fiskeriaktiviteter til havs i mindst 60 dage i løbet af de to kalenderår, der går forud for datoen, hvor du har sendt din ansøgning.

Hvis ansøger er fisker, eller hvis én eller flere fiskere deltager i projektet, så skal alle opfylde kravet om antagelighed.

Hvad giver vi tilskud til?

Vi kan give tilsagn om tilskud til projekter, der bidrager til

 • at gennemføre landingsforpligtelsen (discard)
 • ombygning af fiskerfartøjer.

De støtteberettigede investeringer:

 1. Indsatsområde: Investeringer i teknologier, der forbedrer størrelses- og arts selektiviteten; fx tromler.
 2. Indsatsområde: Investeringer om bord eller teknologier til eliminering af udsmid ved at undgå eller reducere uønskede fangster eller til håndtering af uønskede fangster – også opbevaring; fx ombygning af fartøjets laster osv.
 3. Indsatsområde: Teknologier, der begrænser eller eliminerer fiskeriets fysiske og biologiske indvirkning på økosystemet eller havbunden; fx flydeskovle.
 4. Indsatsområde: Teknologier, der beskytter redskaber og fangster mod havpattedyr og havfugle og fangst af disse; fx pingere.
 5. Indsatsområde: Merværdi for fiskevarer; fx støtte til investeringer/udstyr, hvorved fiskerne kan foretage forarbejdning og direkte afsætning af egne fangster mv.
 6. Indsatsområde: Kvaliteten af fiskervarer, dvs. innovative investeringer ombord på fiskerfartøjer; fx fryse-/kølelast.

Tilskuddets størrelse

NaturErhvervstyrelsen kan give tilsagn om tilskud på 40 pct. af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projekter, der:

bidrager til at gennemføre landingsforpligtelsen, omfatter kystfiskeri, eller omfatter yngre fiskeres førstegangsetablering. NaturErhvervstyrelsen kan give tilsagn om tilskud på 30 pct. af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til alle øvrige projekter.

Hvis den økonomiske ramme ikke er tilstrækkelig til at give tilsagn om tilskud til alle tilskudsberettigede ansøgninger inden for de første 24 timer, nedsætter vi de nævnte tilskudsprocenter.

NaturErhvervstyrelsens tilskud til projekterne finansieres delvist af EU (75 pct.) via Den Europæiske Hav- og fiskerifond (EHFF), og delvist af nationale midler fra Fødevareministeriet (25 pct.).

Her kan du læse mere om Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet 2014R11;2020.

Betingelser for tilskud

Læs vejledningen grundigt for at se de nærmere betingelser for at få tilskud.

Vær dog opmærksom på at projektets samlede støtteberettigede udgifter IKKE må overstige 4,0 mio. kr.

Hvad siger loven?

Danske regler (love og bekendtgørelser)

 • Lov om Hav- og Fiskerifonden, lov nr. 1361 af 16. december 2014.
 • Bekendtgørelse nr. 1752 af 16. december 2016 om tilskud til investeringer i akvakultur, til investeringer vedrørende fiskerfartøjer og tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder.

EU-regler (forordninger)

 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014. 14. maj 2014 om Den Europæiske Hav og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/206 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1255/2011, EU-Tidende 20143, nr. L 149, side 1 og
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1303/2013/EU af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhøringhedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhøringshedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning nr. 1082/2006, EU-Tidende 2013, nr. L. 347, side 320.
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1380/2013/EU af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF, EU-tidende 2013, nr. L 354, side 22.

Sådan søger du

Du søger ved at sende ansøgningsmateriale til projekttilskud@naturerhverv.dk.

Formål med tilskuddet

Overordnet er formålet at fremme miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og videnbaseret fiskeri ved at forfølge følgende to specifikke foranstaltninger:

 • mindske fiskeriets indvirkning på havmiljøet, fremme en gradvis eliminering af udsmid og lette overgangen til en bæredygtig udnyttelse af de levende marine biologiske ressourcer (gennemføre landingsforpligtelsen), eller
 • øge merværdien eller kvaliteten af fiskefangsten (ombygning).