Flere politikere sætter nu spørgsmålstegn til stoppet af Søstjerneprojektet

Flere politikere sætter nu spørgsmålstegn til stoppet af Søstjerneprojektet

Et rigtigt vind-vind projekt, hvor fjordenes og bælternes ofte uønskede population af Søstjerner udnyttes kommercielt, som foder til økologiske grise og kyllinger, er nu støt på en teknisk fodfejl i én EU forordning, som låser projektet i måske halve eller hele år

Naturstyrelsen vil ikke give dispensation til et forsøg.

Trods Forsøgscenter Foulum netop har haft rigtig gode resultater med forsøg med søstjerner som fodermiddel og hvor analyser viser at problemstofferne i søstjernerne ligger langt under grænseværdierne for hvad loven tilskriver, ændre dette ikke på holdningen hos Naturstyrelsen, der har stoppet forsøget. Hvilket ifølge Lektor Jan Værum Nørgaard fra Aarhus Universitet i Foulum, ikke vil volde nogen større problemer med at få en godkendelse og dermed lade forsøget fortsætte.

Men bureaukratiet spænder ben for det ellers fornuftige Søstjerneforsøg, der på nuværende har produceret 93 tons fiskefoder, som nu ser ud til at skulle destrueres, fordi man ikke vil dispenserer for at forsøget kører videre. Der er ifølge Stig Mellergaard souschef for dyresundhed i Fødevarestyrelsen, ingen vej uden om EU-Kommissionen. Det er dem der skal ændre lovgivningen på området, så Søstjerner fremover kan indgå på lige fod med fisk og skaldyr.

Det har fået flere ordfører på banen, blandt andet Enhedslistens

først med Venstres nye formand for Erhverv, vækst og eksport Torsten Schack Pedersen, der ønsker Miljø- og Fødevareministeren på banen med det samme og nu her Enhedslistens nye Fødevareordfører Søren Egge Rasmussen, der stiller to §20 spørgsmål til den nye minister Eva Kjer Hansen.

  • Vil ministeren tage initiativer til at sikre, at foderproduktion af søstjerner kan etableres i Danmark på trods af Fødevarestyrelsens hidtidige afvisning af at give dispensation til anvendelse af søstjerner fra muslingefiskeri i Limfjorden til foder?
  • Vil ministeren tage initiativ til at få rettet op på den fejl i EU-forordningen, som åbenbart er en hindring for at der kan etableres foderproduktion af søstjerner i Danmark?

Søren Egge Rasmussen siger videre, “projektet har så mange positive sider, at det ikke bør være et problem at give mulingefiskerne denne tilladelse til en bifangst af søstjerner, som herefter kan anvendes til økologisk foder. Der bør findes en løsning.”

“I regeringsgrundlaget lægges der op til , at EU-regler ikke skal overimplementeres. Ministeren bør kunne finde en mulighed for dispensation, så produktionen kan sættes i gang, mens der arbejdes for at få ændret reglerne i EU.”

“Jeg har stillet Fødevareministeren to spørgsmål og håber at ministeren vil tage opgøret med EU, så projektet med fiskeri af søstjerne ikke forsindes yderligere,” slutter Enhedslistens nye fødevare- og fiskeriordfører Søren Egge Rasmussen.

FiskerForum kommentar: Det bliver spændende at se om vi endeligt har fået en ”Fiskeriminister”, der kommer fiskeriet i møde og er i stand til at sætte sig igennem overfor et EU system med bureaukratiske regler og forordninger samt danske styrelser, der problematisk hindre selv gode og bæredygtige projekter, med én til tider, alt for nidkær fortolkning af netop EU-reglerne og EU-forordningerne.

FiskerForum.com