Forskrift om endring av f-skrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 201

Melding fra fiskeridirektøren J-280-2010 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2011Erstatter: J-279-2010Gyldig fra: 20. 12. 2010Gyldig til: 31. 12. 2011Bergen, 20. 12. 2010Fiskeridirektoratet har 20. desember 2010 med hjemmel i Fiskeri- og Kystdepartementets forskrift av 17. desember 2010 om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2011 § 9 fastsatt følgende forskrift:II Fiskeri- og Kystdepartementets forskrift av 17. desember 2010 om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2011 gjøres følgende endringer:§ 4 andre ledd (endret) skal lyde: Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe i fisket etter torsk for fartøy med mindre enn 500m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap i Nordsjøen, kan maksimalt fiske følgende kvanta torsk i Nordsjøen: Fartøyets største lengde: Garanterte kvoter (tonn) Maksimalkvote (tonn) 0 – 9,99 meter 4 5 10,00 – 20,99 meter 4 10 på eller over 21 meter 4 15IIDenne forskrift trer i kraft straks.Forskriften lyder etter dette:Forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak 2011Fiskeri- og kystdepartementet har den 17. desember 2010 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 §§ 11, 12, 16 og 37 fastsatt følgende forskrift:§ 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande torsk fra Nordsjøen, og fra Skagerrak utenfor grunnlinjene i 2011.§ 2 Totalkvoter Uten hinder av § 1 kan norske fartøy fiske inntil 5 111 tonn torsk i norske farvann i Nordsjøen. Av dette kvantum avsettes 125 tonn til forsknings- og undervisningsformål.Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske inntil 139 tonn torsk i Skagerrak utenfor grunnlinjene.Alle kvanta i denne forskrift angis i rund vekt.§ 3 Gruppekvoter Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap som har adgang til å delta kan fiske og lande inntil 2 804 tonn torsk i Nordsjøen.Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap som har adgang til å delta kan fiske og lande inntil 89 tonn torsk i Skagerrak utenfor grunnlinjene.§ 4 Maksimalkvoter Fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap i Nordsjøen kan maksimalt fiske følgende kvanta torsk i Nordsjøen: Fartøyets hjemmelslengde: Garanterte kvoter (tonn) Maksimalkvote (tonn) 0 - 14,99 meter 5 50 15,00 - 20,99 meter 10 100 på eller over 21,00 meter 20 200Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe i fisket etter torsk for fartøy med mindre enn 500m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap i Nordsjøen, kan maksimalt fiske følgende kvanta torsk i Nordsjøen: Fartøyets største lengde: Garanterte kvoter (tonn) Maksimalkvote (tonn) 0 – 9,99 meter 4 5 10,00 – 20,99 meter 4 10 på eller over 21 meter 4 15Fartøy som i 2004 fikk dispensasjon fra forbudet mot å fiske direkte etter torsk i Skagerrak utenfor grunnlinjene, kan maksimalt fiske inntil 10 tonn torsk i Skagerrak utenfor grunnlinjene.§ 5 Bifangst Fartøy som fisker med trål eller reketrål kan ha inntil 2,5 % bifangst av torsk i de enkelte hal og ved landing.Ved fiske med konsumtrål med en minste maskevidde på 120mm i Nordsjøen kan fartøy med nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse ha inntil 20 % bifangst av torsk i de enkelte hal og ved landing.Ved fiske med konsumtrål med en minste maskevidde på 120mm eller ned til 70mm dersom det benyttes kvadratmasker i fiskeposen i Skagerrak, kan fartøy med nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse ha inntil 10 % bifangst av torsk i de enkelte hal og ved landing.Fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper etter andre arter i Nordsjøen og Skagerrak kan ha inntil 20 % bifangst av torsk i de enkelte hal og ved landing.§ 6 Kvoteutnyttelse Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.Ved kjøp av fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum kjøper har fisket og levert innenfor reguleringsåret med annet fartøy.Ved kjøp av fartøy som i reguleringsåret har fisket og levert hele eller deler av selgers kvotegrunnlag i det aktuelle fiskeriet, skal det gjøres fradrag for dette kvantumet i kjøpers kvotegrunnlag inneværende reguleringsår.Når det ved kjøp gjøres fradrag etter både andre og tredje ledd, skal bare det kvantum som er størst, trekkes fra.Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i første ledd og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene.Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra bestemmelsen i første og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.§ 7 Overføring av fangst Det kvantum som kan fiskes av det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande fangst som er fisket av annet fartøy.§ 8 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging Ved utskiftning, forlengelse til større fartøy eller forkortelse til mindre fartøy, skal erstatningsfartøyets kvote beregnes etter utskiftningsfartøyets lengde før 5. juni 2003. Ved avgjørelsen legges tidspunktet for innføring i merkeregisteret til grunn. Tidspunktet for utstedelse av identitetsbevis eller målebrev utstedt av Sjøfartsdirektoratet sentralt likestilles med tidspunktet for innføring i merkeregisteret.Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra kravet om at utskiftningen, forlengelsen eller forkortelsen må være registrert i merkeregisteret innen skjæringsdatoen, dersom manglende registrering skyldes forhold på myndighetenes hånd. Fiskeridirektoratet er klageinstans.§ 9 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten eller gruppekvoten er beregnet oppfisket.Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.§ 10 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 64 og 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.§ 11 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011.TM/EW Kategoriene* Sør for 62 bunnfisk

Fortsæt med at læse

For.om endring av forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2011

Melding fra fiskeridirektøren J-279-2010 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2010Erstatter: J-202-2010Gyldig fra: 10. 12. 2010Gyldig til: 31. 12. 2010Bergen, 20. 12. 2010Fiskeridirektoratet har den 10. desember 2010 med hjemmel i forskrift av 15. desember 2009 om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2010 § 9 fastsatt følgende forskrift:II Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 15. desember 2009 nr 1544 om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2010 gjøres følgende endring:§ 4 andre ledd (endret) skal lyde Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe i fisket etter torsk for fartøy med mindre enn 300m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap i Nordsjøen, kan maksimalt fiske følgende kvanta torsk i Nordsjøen: Fartøyets største lengde: Garanterte kvoter (tonn) Maksimalkvote (tonn) 0 – 9,99 meter 4 13 10,00 – 20,99 meter 4 26 på eller over 21 meter 4 38§ 4 tredje ledd (nytt) skal lyde Maksimalkvotene i første og andre ledd oppheves fra og med 10. desember 2010.IIForskriften trer i kraft straks.Forskriften lyder etter dette:Forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2010Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 15. desember 2009 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 §§ 11, 12 og 16:§ 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande torsk fra Nordsjøen, og fra Skagerrak utenfor grunnlinjene.§ 2 Totalkvoter Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske inntil 5 704 tonn torsk i norske farvann i Nordsjøen. Av dette kvantum avsettes 85 tonn til forsknings- og undervisningsformål.Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske inntil 155 tonn torsk i Skagerrak utenfor grunnlinjene.Alle kvanta i denne forskrift angis i rund vekt.§ 3 Gruppekvoter Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap som har adgang til å delta kan fiske og lande inntil 3 437 tonn torsk i Nordsjøen.Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap som har adgang til å delta kan fiske og lande inntil 105 tonn torsk i Skagerrak utenfor grunnlinjene.§ 4 Maksimalkvoter Fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap i Nordsjøen kan maksimalt fiske følgende kvanta torsk i Nordsjøen: Fartøyets hjemmelslengde: Garanterte kvoter (tonn) Maksimalkvote (tonn) 0 - 14,99 meter 5 77 15,00 - 20,99 meter 10 154 på eller over 21,00 meter 20 307Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe i fisket etter torsk for fartøy med mindre enn 300m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap i Nordsjøen, kan maksimalt fiske følgende kvanta torsk i Nordsjøen: Fartøyets største lengde: Garanterte kvoter (tonn) Maksimalkvote (tonn) 0 – 9,99 meter 4 13 10,00 – 20,99 meter 4 26 på eller over 21 meter 4 38Fartøy som i 2004 fikk dispensasjon fra forbudet mot å fiske direkte etter torsk i Skagerrak utenfor grunnlinjene, kan maksimalt fiske inntil 7 tonn torsk i Skagerrak utenfor grunnlinjene i 2010.Maksimalkvotene i første og andre ledd oppheves fra og med 10. desember 2010.§ 5 Bifangst Fartøy som fisker med trål eller reketrål kan ha inntil 2,5 % bifangst av torsk.Ved fiske med konsumtrål med en minste maskevidde på 120mm i Nordsjøen kan fartøy med nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse ha inntil 20 % bifangst av torsk.Ved fiske med konsumtrål med en minste maskevidde på 120mm eller ned til 70mm dersom det benyttes kvadratmasker i fiskeposen i Skagerrak, kan fartøy med nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse ha inntil 10 % bifangst av torsk.Fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper etter andre arter i Nordsjøen og Skagerrak kan ha inntil 25 % bifangst av torsk.Bifangst regnes i rund vekt per uke basert på summen av alle sluttsedler/ landingssedler undertegnet i tidsrommet fra mandag klokken 00.00 til søndag 24.00.§ 6 Kvoteutnyttelse Hvert fartøy kan bare fiske og lande en kvote. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.Ved kjøp av fartøy kan ny eier ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som fartøyet totalt har fisket og levert i reguleringsåret. Dette gjelder også når fartøyet erverves til utskiftning av et annet fartøy. Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak for fartøy som erverves til utskifting av fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd som oppfyller vilkårene for bruk av leiefartøy.Ved utskiftning av fartøy kan erstatningsfartøyet heller ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som han selv har fisket og landet med annet fartøy i vedkommendes eie i reguleringsåret.Når det ved utskifting gjøres fradrag etter tredje ledd eller fjerde ledd, skal det fangstkvantum som er størst av de to alternativene trekkes fra.§ 7 Overføring av fangst Det kvantum som kan fiskes av det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande fangst som er fisket av annet fartøy.§ 8 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging Ved utskiftning, forlengelse til større fartøy eller forkortelse til mindre fartøy, skal erstatningsfartøyets kvote beregnes etter utskiftningsfartøyets lengde før 5. juni 2003. Ved avgjørelsen legges tidspunktet for innføring i merkeregisteret til grunn. Tidspunktet for utstedelse av identitetsbevis eller målebrev utstedt av Sjøfartsdirektoratet sentralt likestilles med tidspunktet for innføring i merkeregisteret.Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra kravet om at utskiftningen, forlengelsen eller forkortelsen må være registrert i merkeregisteret innen skjæringsdatoen, dersom manglende registrering skyldes forhold på myndighetenes hånd. Fiskeridirektoratet er klageinstans.§ 9 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten eller gruppekvoten er beregnet oppfisket.Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.§ 10 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter §§ 60, 61 og 64 i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.§ 11 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2010 og gjelder til og med 31. desember 2010.tm/ew Kategoriene* Sør for 62 bunnfisk

Fortsæt med at læse

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2011

Melding fra fiskeridirektøren J-278-2010 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2011Erstatter: J-260-2010Gyldig fra: 20. 12. 2010Gyldig til: 31. 12. 2011Bergen, 20. 12. 2010Fiskeridirektoratet har 20. desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 36 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 20 og 21, jf Fiskeri- og kystdepartementets delegeringsvedtak av 16. oktober 2001 nr 4686 om delegering av kompetanse til Fiskeridirektoratet til å fastsette årlige reguleringsforskrifter for fiske, fastsatt følgende forskrift:II forskrift av 14. desember 2010 om regulering av fisket etter brisling i 2011 gjøres følgende endringer:Overskriften til § 4 (endret) skal lyde:§ 4 Påmelding, loddtrekning og utseiling mv§ 4 fjerde ledd (nytt) skal lyde: Fartøy som har tatt utseiling skal rapportere daglig kl 12 til Norges Sildesalgslag om fangst siden siste melding.Gjeldende § 4 fjerde ledd blir nytt femte ledd.§ 11 (endret) skal lyde slik: Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011, med unntak av § 4 som trer i kraft straks.IIDenne forskrift trer i kraft straks.Forskriften lyder etter dette:Forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2011Fiskeridirektoratet har 14. desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 27, 36 og 37 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 20 og 21, jfr Fiskeri- og kystdepartementets delegeringsvedtak av 16. oktober 2001 nr 4686 om delegering av kompetanse til Fiskeridirektoratet til å fastsette årlige reguleringsforskrifter for fiske, fastsatt følgende forskrift:KAPITTEL 1. FISKEFORBUD OG KVOTER§ 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande brisling i følgende områder:1. I ICES statistikkområde IV i Norges territorialfarvann og økonomiske sone og i EU-sonen. Med statistikkområde i første punktum forstås i denne forskriften statistikkområde IV vest for en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr. 2. 'I Norges territorialfarvann og i ICES statistikkområde IIIa i Skagerrak utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i området avgrenset i vest av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr og i sør av en rett linje fra Hansenøre til Grubens Spids, fra Korshage til Spodsbjerg og fra Gilbjerg Hoved til Kullen.§ 2 Totalkvoter Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med ringnottillatelse og pelagisk trål-/ nordsjøtråltillatelse fiske og lande inntil 10 000 tonn havbrisling i EU-sonen.Uten hinder av forbudet i § 1 punkt 2, kan fartøy som har adgang til å delta i kystbrislingfisket i medhold av forskrift av 12 november 2010 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2011 (deltakerforskriften) § 36, fiske og lande brisling i Skagerrak. Fangsten avregnes kvantumet på 3 900 tonn til Norge.KAPITTEL 2. FISKE MED RINGNOTFARTØY OG PELAGISK TRÅL-/NORDSJØTRÅLFARTØY§ 3 Fredningsperiode i havbrislingfisket Det er forbudt å fiske havbrisling fra og med 1. april til og med 31. juli.§ 4 Påmelding, loddtrekning og utseiling mv Fisket av totalkvoten i EU-sonen skjer etter kunngjøring og skriftlig påmelding til Norges Sildesalgslag innen mandag 20. desember 2010 kl 2400. Straks etter påmeldingsfristens utløp avgjøres utseilingsrekkefølgen ved loddtrekning. Trekningslisten er en utseilingsordning, ikke en tidsubegrenset deltakeradgang.Norges Sildesalgslag fastsetter hvor mange fartøy som får ta utseiling og forestår avvikling av utseiling i henhold til listen.Fartøy som har fått utseiling av Norges Sildesalgslag må ha tatt utseiling senest 48 timer etter 1 januar kl 0000. Når sildelaget går videre på listen må fartøy ha tatt utseiling senest 48 timer etter at sildelaget har gitt fartøy deltakeradgang. Dersom fartøy på anmodning frafaller å delta, går salgslaget videre på listen.Fartøy som har tatt utseiling skal rapportere daglig kl 12 til Norges Sildesalgslag om fangst siden siste melding.Norges Sildesalgslag kan suspendere trekningslisten.§ 5 Maksimalkvote ved fiske i EU-sonen Maksimalkvoten for fartøy ved fiske i EU-sonen er 800 tonn. Fiskeridirektoratet kan endre maksimalkvoten.§ 6 Bifangst Havbrislingfangster kan inneholde inntil 10 % sild i vekt ved landing.KAPITTEL 3. FISKE MED KYSTNOTFARTØY§ 7 Fredning og avvikling av kystbrislingfisket Uten hinder av forbudet i § 1 kan kystnotfartøy som fyller vilkårene for å få delta i kystbrislingfisket i medhold av forskrift av 12 november 2010 om adgang til å delta i kystfartøygruppenes fiske for 2011 (deltakerforskriften) § 36, fiske brisling i Norges indre farvann og sjøterritorium etter 31. juli såfremt det i henhold til fredningsbestemmelsene i forskrift av 13. november 1961 nr. 3 om fredning av brisling og hermetisk nedlegging av brisling og småsild eller oppmalingsforbudet i forskrift av 22. desember 2004 om utøvelsen av fisket i sjøen § 49, er adgang til å fiske kystbrisling.§ 8 Lysfiskeforbudet øst for Lindesnes Det er forbudt å fiske kystbrisling med kunstig lys i de tidsrom som er fastsatt med hjemmel i forskrift av 14. desember 2010 om observatørordning ved fiske etter kystbrisling og sild øst for Lindesnes.KAPITTEL 4. FELLESBESTEMMELSER§ 9 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når total- eller områdekvotene som nevnt i § 2 er beregnet oppfisket.Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.KAPITTEL 5. STRAFF OG IKRAFTTREDELSE§ 10 Straff Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 60, 61, 62, 64 og 65 og lov av 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.§ 11 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011, med unntak av § 4 som trer i kraft straks.TO/EW Kategoriene* Sør for 62 pelagisk

Fortsæt med at læse

Forskrift om regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2011

Melding fra fiskeridirektøren J-276-2010 Forskrift om regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2011Erstatter: J-269-2009Gyldig fra: 17. 12. 2010Gyldig til: 31. 12. 2011Bergen, 17. 12. 2010Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet den 17. desember 2010, med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr.37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16 og 37, fastsatt følgende forskrift:§ 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande reker i følgende områder:1. I Nordsjøen, dvs. Norges territorialfarvann og økonomiske sone sør for 62°N avgrenset mot øst av en rett linje mellom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr. 2. I Skagerrak, dvs. avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr til Lindesnes fyr og i sør av en rett linje gjennom Skagen fyr til Tistlarna fyr utenfor 4 nautiske mil av de danske og svenske grunnlinjene.§ 2 Totalkvoter Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy som har adgang til å delta i fisket etter reker fiske og lande inntil:1. 3570 tonn reker i Nordsjøen 3882 tonn reker i Skagerrak§ 3 Periodisering Den samlede kvoten på 7452 tonn reker som kan fiskes i Nordsjøen og Skagerrak periodiseres som følger:Periode: Periodekvote:1. 1. januar – 30. april 2982 tonn 2. 1. mai – 31. august 2235 tonn 3. 1. september – 31. desember 2235tonn§ 4 Maksimalkvote Fartøy som har adgang til å delta i fisket kan fiske og lande til sammen følgende kvanta reker i følgende perioder i Nordsjøen og Skagerrak:Periode: Maksimalkvote:1. 1. januar – 30. april 40 tonn 2. 1. mai – 31. august 30 tonn 3. 1. september – 31. desember 30 tonnFartøy under 20 meter største lengde kan fortsette fisket innenfor et garantert kvantum på 7 tonn i hver av de tre periodene selv om periodekvotene er oppfisket.§ 5 Helgedagsfredning Det er forbudt å drive fiske fra midnatt til midnatt på søn- og helligdager. Helgedagsfredningen gjelder ikke 2. påskedag og 2. pinsedag.§ 6 Kontroll Dersom fartøy ikke lander fangst fra en tur, skal fartøyet kontrolleres av Fiskeridirektoratets regionkontor før ny tur kan påbegynnes. Slik kontroll kan gjennomføres i Stavanger, Egersund og Kristiansand.§ 7 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når periodekvotene eller totalkvotene i Nordsjøen og Skagerrak er beregnet oppfisket.Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.§ 8 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.§ 9 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011.TH/EW Kategoriene* Sør for 62 annet

Fortsæt med at læse

Forskrift om regulering av fisket etter bunnfisk i Grønlands økonomiske sone i 2011

Melding fra fiskeridirektøren J-272-2010 Forskrift om regulering av fisket etter bunnfisk i Grønlands økonomiske sone i 2011Erstatter: J-147-2010Gyldig fra: 16. 12. 2010Gyldig til: 31. 12. 2011Bergen, 17. 12. 2010Fiskeridirektoratet har 16. desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av levande marine ressursar §§ 11, 12, 16 og 36 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 20 og 21, jfr. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, jfr. Fiskeridepartementets delegasjon av 16. oktober 2000, fastsatt følgende forskrift:§ 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å drive fiske i Grønlands økonomiske sone i (ICES-områdene Va, XII og XIV og NAFO-underområde 1) i 2011.§ 2 Totalkvoter Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske følgende kvanta:1. 1 700 tonn blåkveite ved Vest-Grønland1 099 tonn blåkveite ved Øst-Grønland 2. 75 tonn kveite ved Vest-Grønland 3. 310 tonn kveite ved Øst-Grønland 4. 400 tonn bunnlevende uer ved Øst-Grønland 5. 300 tonn pelagisk uer[1] 6. 750 tonn torsk ved Øst- og Vest-Grønland[2] 7. 120 tonn skolest ved Øst- og Vest-Grønland 8. 150 tonn bifangst av andre arter§ 3 Gruppekvoter1. Trålfartøy kan fiske inntil 1.630 tonn blåkveite ved Vest-Grønland og 869,5 tonn blåkveite ved Øst-Grønland. 2. Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske inntil 70 tonn blåkveite ved Vest-Grønland og 229,5 tonn blåkveite ved Øst-Grønland. 3. Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske inntil 75 tonn kveite ved Vest-Grønland og 310 tonn kveite ved Øst-Grønland. 4. Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske inntil 750 tonn torsk ved Øst- og Vest-Grønland 5. Trålfartøy og fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske inntil 400 tonn uer ved Øst-Grønland.Bare fartøy som har adgang til å delta i fisket i henhold til forskrift av 3. desember 2010 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2011 (deltakerforskriften) i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy kan fiske på kvoten som er avsatt i første ledd nummer 2, 3 og 4.§ 4 Påmelding og tillatelse Fartøy som ønsker å delta i fisket med trål må være skriftlig påmeldt til Fiskeridirektoratet. Dersom det er påmeldt flere fartøy enn antall lisenser gir rom for, vil deltakelsen bli begrenset på grunnlag av loddtrekning.Ingen fartøy må delta i fisket uten tillatelse fra Fiskeridirektoratet. Det kan stilles vilkår om at fartøy som deltar i fisket skal samle biologiske data etter nærmere angitte retningslinjer.§ 5 Fartøykvoter Fartøy som fisker blåkveite med trål på Vest-Grønland, tildeles fartøykvoter.§ 6 Utseilingsfrist Fartøy som får tillatelse til å delta i fisket etter blåkveite med trål ved Vest-Grønland, må ha tatt utseiling innen 15. september.§ 7 Refordeling Fiskeridirektoratet kan endre eller oppheve fartøykvotene dersom en rasjonell utøvelse av fisket tilsier det.§ 8 Stopp i fisket Fisket vil bli stoppet når totalkvotene er beregnet oppfisket.§ 9 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av levande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.§ 10 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011.HY/EW[1] Kvoten på 300 tonn pelagisk uer er betinget av at det oppnås enighet om regulering av dette fisket i NEAFCs reguleringsområde (Irminger havet) i 2011.[2] Begrenset til forsøksfiske etter nærmere fastsatte vilkår Kategoriene* Andre lands soner og internasjonalt farvann

Fortsæt med at læse

Regulering av seifisket i sør i 2011

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsett regulering av seifisket sør for 62. graden for 2011. Norske fartøy kan i 2011 fiske 48 596 tonn sei, noko som er ein nedgang på 4196 tonn frå 2010.Gruppekvoten for notfartøy utgjer 5500 tonn og for konvensjonelle fartøy 8000 tonn. Resten av den norske seikvoten vert tildelt trålarane. Pelagiske trålarar og nordsjøtrålarane får ein gruppekvote på 5689 tonn. Av gruppekvoten til pelagisk trål og nordsjøtrål er det sett av 1500 tonn for å dekkje bifangst av sei i industritrålfisket. Torsketrålarane får ein gruppekvote på 21 788 tonn, medan seitrålarane kan fiske 5671 tonn sei i 2011.Fartøy som fiskar med konvensjonelle reiskapar vert regulerte med maksimalkvotar på 600 tonn. Det konvensjonelle fisket for fartøy over 28 meter vert stogga når det står att 1400 tonn av gruppekvoten.Fabrikktrålarane har ein maksimalkvote på 980 tonn og ferskfisk- og småtrålarane har ein maksimalkvote på 700 tonn. Seitrålarane har ein maksimalkvote på 700 tonn for fartøy med kvotefaktor lik 1,0.Fartøy med pelagisk trålløyve eller nordsjøtrålløyve som har fiska 400 tonn sei eller meir i eitt av åra 2006, 2007 eller 2008 kan maksimalt fiske og lande inntil 400 tonn i 2011. Fartøy med pelagisk trålløyve eller nordsjøtrålløyve som har fiska mindre enn 400 tonn sei i eitt av åra 2006, 2007 eller 2008 kan maksimalt fiske og lande inntil 200 tonn i 2010.Fartøy med avgrensa nordsjøtrålløyve får ein maksimalkvote på 200 tonn i 2011. Fartøy med avgrensa nordsjøtrålløyve som har fiska meir enn 325 tonn sei i eitt av åra 2006, 2007 eller 2008 kan maksimalt fiske og lande inntil 400 tonn i 2011.Maksimalkvotane skal også dekkje bifangst av sei i fartøya sitt pelagiske trålfiske.Kontaktpersonar:Johán H. Williams 22 24 64 40 Sverre Johansen 22 24 64 47

Fortsæt med at læse

Regulering av fisket etter makrell i 2011

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsett forskrift om fisket etter makrell i 2011. Det er vedteke nytt reguleringsopplegg i kystfartøygruppa sitt fiske, med ei samanslåing av reiskapsgruppene og eit felles gruppeskilje på 11 meter.- Den nye reguleringa inneber ei forenkling, og gir større fridom for aktørane i gruppa, slik at dei enklare kan tilpasse si eiga drift til kvotegrunnlaget, seier statssekretær Vidar Ulriksen.Forvaltninga av makrellbestanden i 2011 skjer i høve til den bilaterale avtalen med EU, etter at det ikkje lukkast å få Island og Færøyane med på ein heilskapleg kyststatsavtale som omfattar alt fiske på bestanden. Kvotane som Noreg og EU har fastsett byggjer på historisk fordeling til kyststatane, og er i tråd med forvaltingsplanen som er etablert og tilrådd av Det internasjonale råd for havforsking (ICES).Den norske totalkvoten er avtalt til 182 827 tonn etter avsetjing i samsvar med nabolandsavtalen med Sverige. Av dette vert det sett av 3150 tonn til forskings- og undervisningsføremål og 1100 tonn til agn, slik at kvoten til fordeling vert på 178 577 tonn. Med kvotefleksibilitetsordninga vert ufiska kvantum i 2010 overført til 2011 på fartøynivå i ringnot- og trålgruppa, og på gruppenivå i kystfartøygruppa.Reguleringsopplegget i ringnot- og trålgruppa vert ført vidare i 2011. Gruppekvoten vert 138 297 tonn for ringnotfartøy, med 126 818 tonn til konsesjonspliktige ringnotfartøy og 11 479 tonn til ringnotfartøy utan konsesjon (SUK). For trålfartøy vert gruppekvoten 7143 tonn. For kystfartøygruppa vert kvoten 36 870 tonn, inkludert ufiska kvantum frå 2010, og avsetjing til open gruppe og ikkje-mantalsførte fiskarar som fiskar med landnot.Reguleringa av kystfartøygruppa vert endra i 2011. Fiskeri- og kystdepartementet hadde i 2009 denne saka på høyring, etter at reguleringa i kystfartøygruppa over tid hadde utvikla seg til å bli samansett og detaljert, mellom anna som ein følgje av lukking for einskilde storleiksgrupper. Utbreiinga til makrellen varierer, og deltakinga i kystfartøygruppa har derfor vore lite føreseieleg. Dette har ført med seg eit stort behov for å kunne endre reguleringa i løpet av kvoteåret. Samstundes har reguleringa frå tid til anna ført til misnøye i delar av gruppa, og det har ein forsøkt å kompensere ved å endre på detaljane i opplegget. Slike endringar har i neste omgang ofte sideverknader som heller ikkje er ønskjelege.Ei rekkje av høyringssvara gav uttrykk for eit ønskje om ei forenkling som gjer reguleringa meir forståeleg og som gir meir fridom for næringa til å tilpasse eiga drift. I det nye opplegget vert notgruppa og garn-/snøregruppa slått saman til ei gruppe, slik at alle fartøy fritt kan velje kva for reiskap dei bruker. Kvotefaktorane for enkeltfartøy vert ståande, men justert slik at fartøya i dei tidlegare reiskapsgruppene kjem ut med tilnærma same grunnkvote som om dei vart regulert i høve til same reguleringsopplegg som gjeld i 2010.Kystfartøygruppa vert regulert med eit felles gruppeskilje på 11 meter i 2011. Dette inneber ei harmonisering med reguleringa av torskefisket. Det vert innført tre grupper for overregulering. Fartøy med både heimelslengd og faktisk lengd under 11 meter har størst overregulering frå starten av året. Fartøy med heimelslengd under 11 meter, men med faktisk lengd på eller over 11 meter, vert regulerte med halvparten så mykje overregulering. Fartøy med heimelslengd på eller over 11 meter vert ikkje overregulerte frå starten av året. Dato for endring eller oppheving av kvotane er 25. august 2011 for fartøy med heimelslengd under 11 meter og 16. september for fartøy med heimelslengd på eller over 11 meter.Kontaktpersonar: Ekspedisjonssjef Johán H. Williams, 22 24 64 40 Avdelingsdirektør Sverre Johansen, 22 24 64 47

Fortsæt med at læse

Regulering av fisket etter pigghå, håbrann og brugde i 2011

- Fiskeri- og kystdepartementet har fastsett forskrift om forbod mot fiske og fangst av pigghå, håbrann og brugde i 2011. Forbodet gjeld også fritidsfiske. - Den svært alvorlege situasjonen for bestanden gjer dessverre at unntaket frå forbodet mot fiske etter pigghå ikkje kan førast vidare, seier statssekretær Vidar Ulriksen.- Det internasjonale råd for havforsking (ICES) har vore svært klar i rådgjevinga – situasjonen for pigghå vert ikkje betre, og det bør vere forbod mot å drive direktefiske på bestanden. Allereie for eit år sidan varsla vi om at det var naudsynt med klare innstrammingar i pigghåfisket. Fisket vart avgrensa til å gjelde fartøy under 15 meter i 2010, som ledd i ei slik nedtrapping. Vi har ikkje fått signal om betring i situasjonen som gjer det forsvarleg å halde fram med eit slikt unntak, seier Ulriksen vidare.Den nordaust-atlantiske fiskerikommisjonen (NEAFC) har i fleire år hatt eit forbod mot fiske etter pigghå i internasjonalt farvatn. I 2011 vil dette forbodet også gjelde brugde og håbrann. Det ligg ei klar forventning om at medlemslanda følgjer opp med samsvarande reguleringar i eigne soner.- I den norske raudlista 2010 er pigghå ein av artane som er lista som kritisk trua i norsk område, og denne vurderinga er godt forankra i havforskingsmiljøa. Brugde er på den norske raudlista vurdert som sterkt trua og håbrand er vurdert som sårbar. Forvaltning av haiartar har stor merksemd internasjonalt, og det er viktig at også Noreg følgjer opp med sterke nok tiltak når det er heilt naudsynt for at bestanden skal få ein sjanse til å kunne ta seg opp att, avsluttar Vidar Ulriksen.For å følge utviklinga av bestanden arbeider Fiskeridirektoratet med eit opplegg for overvakingsfiske etter pigghå, med deltaking frå næringa. Dette vil bli kunngjort på nyåret.Nytt i 2011 er også at landingspåbodet for brugde og håbrann vert oppheva, for å sikre rapportering av all fangst. Departementet legg opp til ein streng rapporteringspraksis for haiartar, slik at bifangstatistikken vert så korrekt som mogleg.Kontaktpersonar: Ekspedisjonssjef Johán H. Williams, 22 24 64 40 Avdelingsdirektør Sverre Johansen, 22 24 64 47

Fortsæt med at læse

Regulering av fisket etter sild sør for 62°N i 2011

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsett regulering av fisket etter sild sør for 62°N i 2011. Den norske totalkvoten av nordsjøsild er på 62 001 tonn. Av dette skal 56 287 tonn fiskast i Nordsjøen og 4001 tonn i Skagerrak.Det er avsett eit kvantum på 1220 tonn til forskings- og undervisningskvotar og 1713 tonn til tredjeland.Den norske kvoten er fordelt med 4135 tonn til trålgruppa, 7000 tonn til kystfartøygruppa og 47 933 tonn til ringnotgruppa. Av ringnotgruppa sin del går 45 057 tonn til fartøy med ringnotløyve og 2876 tonn til SUK-gruppa.Det vert opna for eit direktefiske for trålgruppa, og det vert avsett 2000 tonn sild til å dekkje innblanding av sild i trålfangstane. Dersom bifangst av sild vert mindre enn 2000 tonn, kan Fiskeridirektoratet etter 1. desember 2011 opne for eit utvida direktefiske etter sild på det resterande kvantumet.Det vert avsett 150 tonn til fartøy i open gruppe i kystgruppa, med maksimalkvotar på 10 tonn. Kvotestigen for fartøy i lukka gruppe går frå 8,5 tonn med garantert kvantum på 5,7 tonn for fartøy under sju meter til 136 tonn med garantert kvantum på 91,2 tonn for fartøy mellom 21 meter og 21,35 meter.Det vert innført påmelding og loddtrekning for ringnotgruppa sitt fiske i Skagerrak. Påmeldingsfrist for dei som ønskjer å delta er måndag 3. januar 2011 kl. 1200. Påmeldinga skal sendast til Norges Sildesalgslag.Den særskilte turkvoteordninga for SUK-gruppa og kystgruppa vert oppheva.Kontaktpersonar: Ekspedisjonssjef Johán H. Williams, 22 24 64 40 Avdelingsdirektør Sverre Johansen, 22 24 64 47

Fortsæt med at læse