Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Melding fra fiskeridirektøren J-292-2010 Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen Erstatter: J-182-2010 Gyldig fra: 22. 12. 2010 Bergen, 22. 12. 2010 Fiskeridirektoratet har den 22. desember 2010 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 15, 16 og 34, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 14 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98 fastsatt følgende forskriftII forskrift av 22. desember 2004 nr 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endringer:§ 3 nr. 1 bokstav a (endret) skal lyde: Det er forbudt å bruke trål eller snurrevad dersom det i noen del av redskapet er mindre maskevidde enn fastsatt nedenfor.1. Nord for 64°N.a) 130 mm.§ 16 bokstav e (endret) skal lyde: I perioden 1. september – 31. desember er det forbudt å fiske med trål i området som beskrevet i § 3 nr. 2 for fartøy med ringnottillatelse som etter søknad har fått tillatelse til å fiske makrell, taggmakrell (hestmakrell) og sild i Nordsjøen med trål, jfr. forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 2-25.§ 23 annet ledd bokstav b (endret) skal lyde:b) Fiske etter uer nord for 62° N 120 mm§ 41 bokstav e (endret) skal lyde: For norske fartøy er det ved fiske med konsumtrål eller snurrevad, er det uten hensyn til forbudet i § 15 bokstav f) tillatt å ha inntil 20 % bifangst av breiflabb regnet i vekt i de enkelte fangster og ved landing. Ved fiske med reketrål er det tillatt å ha inntil 10 % bifangst av breiflabb regnet i vekt i det enkelte hal og om bord. Ved fiske med garn etter andre arter er det tillatt å ha inntil 5 % breiflabb regnet i vekt i de enkelte fangster og ved landing. Fartøy som fisker med småmasket trål kan ha inntil 0,5 % bifangst av breiflabb i vekt i de enkelte fangster og ved landing, men maksimalt 500 kg breiflabb pr. tur.§ 43 nr. 2 (endret) skal lyde:2. Torska) nord for 62° N 44 cmb) sør for 62° N 40 cm§ 43 nr. 3 (endret) skal lyde:3. Hysea) nord for 62° N 40 cmb) sør for 62° N 31 cm§ 46 annet ledd (endret) skal lyde: Ved fiske etter torsk, hyse og sei med trål og konvensjonelle redskap nord for 62°N er det adgang til å ha til sammen 15 % torsk, hyse og sei under minstemål i antall i de enkelte fangster. Ved fiske etter hyse med line i statistikkområde 03 (Øst-Finnmark) er det adgang til å ha til sammen 20 % torsk, hyse og sei under minstemål i antall i de enkelte fangster.§ 48 første ledd (endret) skal lyde: All fangst av fisk skal føres i land. Dette gjelder likevel ikke for:1. Levedyktig fisk fanget i strid med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i havressursloven. Slik fangst skal straks slippes på sjøen.2. Død eller døende fisk av andre arter enn:Akkar Ansjos Blåkveite Blålange Blåsteinbit Breiflabb Brisling Brosme Brudefisk (beryx) Dolkfisk Flekkpagell Flekksteinbit Glatthodefisk Gråsteinbit Hai, herunder - blåhai - håkjerring - pigghå Havabbor Hestmakrell* Hyse Hvitting Isgalt Kolmule Kveite Lange Lodde Lyr Lysing Makrell Makrellstørje Morider Orange Roughy Polartorsk Reke Rognkjeks Rødspette og andre flyndrearter Sardin Sei* Sil, herunder tobis Sild Skate Skjellbrosme Skolest Slirefisk Snøkrabbe Strømsild Torsk Tunger Uer Var, herunder - piggvar - slettvar - glassvar Vassild Vrakfisk Øyepål Ål§ 68 første ledd (endret) skal lyde: Fartøy over 24 meter største lengde skal ha om bord oppdaterte tegninger eller beskrivelse av lasterom og andre oppbevaringsrom for fisk og fiskeprodukter, samt rørsystem som er egnet til å transportere fisk og biprodukter av fisk. Dersom fartøyet deltar i fiske i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) eller i EU-farvann, gjelder dette kravet for fartøy over 17 meter største lengde.IIDenne forskriften trer i kraft 1. januar 2011.Forskriften lyder etter dette:HØ/EWForskriften i sin helhet kan du laste ned i pdf-format:(374,21 kB) Vedlegg:(79,60 kB) (71,14 kB) (201,43 kB) Kategoriene Nord for 62 annet Sør for 62 annet

Fortsæt med at læse

Forskrift om regulering av fisket etter torsk i NAFO-området i 2011

Melding fra fiskeridirektøren J-291-2010 Forskrift om regulering av fisket etter torsk i NAFO-området i 2011 Gyldig fra: 03. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 22. 12. 2010 Fiskeridirektoratet har den 3. desember 2010 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 11, 12, 36 og 47 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 20 og 21, jf. delegeringsvedtak av 11. februar 2000 nr. 99 og 16. oktober 2001 nr. 4686, fastsatt følgende forskrift:§ 1 Virkeområde Denne forskriften gjelder for fiske i internasjonalt farvann i området nord for 35°N og vest for en linje trukket langs meridianen 42°V til posisjon 59°N 42°V og derfra langs meridianen 44°V til Grønlands kyst (NAFO-området).Forskriftens § 4 gjelder også i området vest av 37°V.Med underområder (divisions) menes de inndelingene av NAFO-området som hver er beskrevet med et tall fra 1-6 med tillegg av en eller flere bokstaver (eks. 3M eller 3NO).§ 2 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande torsk i NAFO-området i 2011.§ 3 Fiske i underområde 3M Uten hinder av forbudet i § 2 kan norske fartøy totalt fiske og lande inntil 925 tonn torsk i underområde 3M.Fartøy som deltar i fisket skal daglig sende melding til Fiskeridirektoratet om fangstkvantum spesifisert på fiskearter.§ 4 Påmelding og tillatelse For å kunne delta i fisket må fartøyene sende skriftlig melding til Fiskeridirektoratet.Ingen fartøy kan delta uten skriftlig tillatelse fra Fiskeridirektoratet.§ 5 Observatør Deltakende fartøy må ha om bord observatør godkjent av Fiskeridirektoratet.Fartøyene kan pålegges å gå til land for å hente observatør.Etter tillatelse fra Fiskeridirektoratet kan observatørdekningen reduseres til 25% av tiden fartøyet oppholder seg i området dersom fartøyet sender daglige fangstmeldinger elektronisk i henhold til forskrift av 11. desember 2009 om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) § 3 bokstav c.Fartøyene plikter å dekke alle kostnader ved å ha observatør om bord, herunder utgifter til lønn, transport for observatører og renter ved for sen betaling. Fiskeridirektoratet kan ved manglende betaling nekte fartøyet videre deltakelse i fisket. Før fisket kan starte i 2011 må fartøyet ha betalt alle kostnader ved å ha observatør om bord i 2010, herunder utgifter til lønn, transport for observatører og renter ved for sen betaling.§ 6 Stopp i fisket Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når det totalt er fisket 925 tonn torsk i underområde 3M.§ 7 NAFO-reguleringer Deltakende fartøy skal følge regler fastsatt i eller i medhold av Konvensjonen om fiske i NAFO-området.§ 8 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65 eller lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.§ 9 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011.MKB/EWKategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann

Fortsæt med at læse

Endring: 12. november 2010 nr. 1420 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2011

Melding fra fiskeridirektøren J-290-2010 Forskrift om endring i forskrift 12. november 2010 nr. 1420 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2011 (deltakerforskriften) Erstatter: J-248-2010 Gyldig fra: 03. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 22. 12. 2010 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 3. desember 2010 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2009 nr. 99:II forskrift 12. November 2010 nr. 1420 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2011 (deltakerforskriften) gjøres følgende endring:§ 35 (endret) skal lyde: For å delta i fisket etter blåkveite nord for 62 grader nord må følgende vilkår være oppfylt:a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret. b. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet. c. fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for å drive fiske etter blåkveite. IIEndringen trer i kraft 1. Januar 2011.Forskriften lyder etter dette:Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2011 (deltakerforskriften)Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 12. november 2010 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 21, jf. delegeringsvedtak av 11. februar 2000 nr. 99.Kapittel 1. Innledende bestemmelser§ 1 (virkeområde) Forskriften inneholder bestemmelser om begrensninger i adgangen til å delta i følgende fiskerier:a. fisket etter torsk, hyse og sei mv. for konvensjonelle havfiskefartøy, b. fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord, c. fisket etter torsk for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap i Nordsjøen sør for 62 grader nord, d. fisket etter makrell for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum, e. fisket etter sild for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum i Nordsjøen sør for 62 grader nord, f. fisket etter sei for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med not nord for 62 grader nord, g. fisket etter sei for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med not eller konvensjonelle redskap sør for 62 grader nord, h. fisket etter reker med trål i Nordsjøen og Skagerrak sør for 62 grader nord, i. fisket etter norsk vårgytende sild for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum, j. fisket etter rognkjeks for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum i Nordland, Troms og Finnmark, k. fisket etter blåkveite for fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord l. fisket etter brisling for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum og m. fisket etter lodde i Barentshavet for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum. § 2 (definisjoner) I denne forskriften menes med:”eier”: den som direkte, eller indirekte gjennom foretak, innehar mer enn 50 prosent av eierandelene i et fiskefartøy. ”deltakeradgang”: adgang til å delta i et fiskeri hvor det er fastsatt et største antall fartøy som gis adgang til fiskeriet (lukket gruppe). ”høvedsmann”: leder av mannskapet om bord, med ansvar for driften av fartøyet. § 3 (forholdet til reguleringene av fiske) Bestemmelsene om begrensning av adgangen til å delta i fiske i denne forskriften gir bare rett til å utøve fiske i samsvar med de reguleringene av fiske som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressursloven).§ 4 (krav til tidligere deltakelse i fisket) For å kunne delta i lukket gruppe i et fiskeri i 2011, må fartøyet ha hatt adgang til å delta i fiskeriet i samme fartøygruppe og med samme redskap i 2010.Kravet i første ledd gjelder ikke deltakeradgang som fartøyeier er tildelt med virkning fra 2011 i rekrutteringsøyemed i medhold av forskrift 6. september 2010 nr 1251 om nytildeling av deltakeradganger i rekrutteringsøyemed for 2011.Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra kravet i første ledd, dersom eieren av fartøyet har hatt tillitsverv i fiskeriorganisasjon eller offentlig verv, og vervet har medført at eieren ikke har hatt adgang til å delta. Slik tillatelse kan bare gis til eieren av et fartøy som kan vise til tidligere deltakelse med eget fartøy i det aktuelle fisket.§ 5 (begrensninger i antall fartøy en eier kan delta i ett fiskeri med) Hvis eier av fartøy som deltar i lukket gruppe eier 50 % eller mer i annet fartøy, kan ikke sistnevnte fartøy delta i åpen gruppe i samme fiskeri.Hvis eier av fartøy som deltar i åpen gruppe eier 50 % eller mer i annet fartøy, kan ikke sistnevnte fartøy delta i åpen gruppe i samme fiskeri.§ 6 (gruppetilhørighet) Eier av fartøy som har startet fiske i lukket gruppe innenfor ett fiskeri, kan ikke skifte gruppetilhørighet innenfor dette fiskeriet i løpet av reguleringsåret.§ 7 (kontroll og godkjenning) Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve kontroll av at eier og fartøy oppfyller vilkårene som er satt for å delta i det enkelte fiskeri.Fiskeridirektoratets regionkontor kan i vedtaket stille krav til fartøyets egnethet, bemanning, utstyr og fremstilling for kontroll.Kapittel 2. Deltakerbegrensede fiskerier i 2011I. Fisket etter torsk, hyse og sei mv. for konvensjonelle havfiskefartøy§ 8 (avgrensning av deltakelsen i fiske) Deltakelsen i fiske gjelder for fisket etter torsk, hyse, sei, brosme, lange (hvitlange og blålange), blåkveite, uer og steinbit med havfiskefartøy som fisker med annet redskap enn trål og not.§ 9 (vilkår for å delta i lukket gruppe) For å kunne delta i lukket gruppe i fiske med konvensjonelle havfiskefartøy etter torsk, hyse og sei mv. må følgende vilkår være oppfylt:a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret. b. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet. c. fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter torsk, hyse og sei mv. For å kunne delta i fisket etter sei med garn, må fartøyet ha hatt adgang til å delta i dette fisket i 2010.For å kunne delta i fisket etter torsk i området sør for 62 grader nord, vest for en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr, øst for fire grader vest og nord for 51 grader nord, må fartøyet ha hatt adgang til å delta i dette fisket i 2010.Når vilkårene for deltakelse i denne bestemmelsen og kravet til tidligere deltakelse i § 4 er oppfylt, har fartøyet adgang til å delta i lukket gruppe i dette fiske i 2011.Dispensasjonsadgangen fra kravet til tidligere deltakelse i § 4 tredje ledd gjelder ikke for dette fiskeriet.II. Fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord§ 10 (avgrensning av deltakelsen i fiske) Deltakelsen i fiske gjelder for fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord med fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med annet redskap enn trål og not.§ 11 (vilkår for å delta i lukket gruppe) For å delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord må følgende vilkår være oppfylt:a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 500 m³ lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt. b. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet. c.d.fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter torsk, hyse og sei.vilkårene i § 4 må være oppfylt.§ 12. (vilkår for å delta i åpen gruppe) Når vilkårene for deltakelse i lukket gruppe ikke er oppfylt, kan fartøy som oppfyller følgende vilkår delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord:a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha en største lengde under 11 meter. b. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet. c. fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter torsk, hyse og sei. Kravet i første ledd bokstav a om at fartøyet må ha en største lengde under 11 meter gjelder ikke dersom:a. eier av fartøyet har fisket og levert torsk med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord i åpen gruppe med dette fartøyet i minst ett av årene 2003, 2004, 2005, 2006 og 2007, b. eier av fartøyet har fått innvilget ervervstillatelse 1. januar 2006 eller senere for dette fartøyet på grunnlag av søknad innsendt senest 28. november 2007, eller har inngått bindende avtale om kjøp av dette fartøyet mellom 1. januar 2006 og 28. november 2007, c. eier av fartøyet har fisket og levert torsk med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord i åpen gruppe i minst ett av årene 2003, 2004, 2005, 2006 og 2007 og har adgang til å delta i lukket gruppe i et annet fiskeri etter reglene i denne forskriften, eller d. eier av fartøyet har hatt adgang til å delta i lukket gruppe i et annet fiskeri mellom 1. januar 2007 og 28. november 2007 og har adgang til å delta i lukket gruppe i et annet fiskeri etter reglene i denne forskriften. Fartøy med torsketråltillatelse, seitråltillatelse eller ringnottillatelse etter forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 2-1, § 2-14 og § 4-1 kan likevel ikke delta i åpen gruppe.III. Fisket etter torsk for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap i Nordsjøen sør for 62 grader nord§ 13 (avgrensning av deltakelsen i fiske) Deltakelsen i fiske gjelder fiske etter torsk i området sør for 62 grader nord, vest for en rett linje gjennom Lindenes fyr og Hanstholmen fyr, øst for fire grader vest og nord for 51 grader nord med fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med annet redskap enn not og trål.§ 14 (vilkår for å delta i lukket gruppe) For å delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske etter torsk sør for 62 grader nord må følgende vilkår være oppfylt:a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 500 m³ lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt. b. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet. c.d.fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter torsk.vilkårene i § 4 må være oppfylt.§ 15 (vilkår for å delta i åpen gruppe) Når vilkårene for deltakelse i lukket gruppe ikke er oppfylt, kan fartøy som oppfyller følgende vilkår delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske etter torsk sør for 62 grader nord:a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 500 m³ lasteromsvolum. b. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet. c. fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter torsk. IV. Fisket etter makrell for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum§ 16 (vilkår for å delta med not eller garn og snøre i lukket gruppe) For å delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske med not eller garn og snøre etter makrell må følgende vilkår være oppfylt:a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 500 m³ lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt. b. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet. c.d.fartøy som skal fiske med not må være egnet, bemannet og utstyrt for å delta i fisket med not. Fartøy som skal fiske med garn eller snøre må være egnet, bemannet og utstyrt for å delta i fiske med garn eller snøre.vilkårene i § 4 må være oppfylt. Kravet i § 4 første ledd om å ha brukt samme redskap i 2010 gjelder likevel ikke.Eier av fartøy større enn 13 meter største lengde, men mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som deltok i fiske med garn eller snøre i 2010 uten å være ført på blad B i fiskermanntallet, kan etter søknad til Fiskeridirektoratets regionkontor gis adgang til å delta uavhengig av vilkåret i første ledd bokstav b dersom eier og høvedsmann er ført i fiskermanntallet.Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra aktivitetskravet i § 4 dersom eieren av fartøy med en hjemmelslengde under 13 meter har vært syk i perioden 1. januar 1998 til 31. desember 2000 og det kan dokumenteres ved legeattest at sykdommen forhindret eier fra å delta i fiske i perioden. Dispensasjon kan bare gis i slikt tilfelle når særlige tungtveiende hensyn tilsier det. Dispensasjon kan bare gis til eier av fartøy som kan vise til tidligere deltakelse med eget fartøy i fiske etter makrell.Når adgangen til å delta i fiske er tildelt ved dispensasjon fra aktivitetskravet pga. langvarig sykdom bortfaller adgangen til å delta i fisket ved videresalg av fartøyet.§ 17 (vilkår for å delta i lukket gruppe – små ringnotfartøy) For å delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske med ringnot etter makrell må følgende vilkår være oppfylt:a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret, og ha en hjemmelslengde mellom 21, 35 og 28 meter. b. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet. c.d.fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter makrell med ringnot.vilkårene i § 4 må være oppfylt.§ 18 (vilkår for å delta med not eller garn og snøre i åpen gruppe) Når vilkårene for deltakelse i lukket gruppe ikke er oppfylt, kan fartøy som oppfyller følgende vilkår delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske etter makrell med not eller garn og snøre:a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha en største lengde under 13 meter. b. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet. c. fartøy som skal fiske med not må være egnet, bemannet og utstyrt for å delta i fisket med not. Fartøy som skal fiske med garn eller snøre må være egnet, bemannet og utstyrt for å delta i fisket med garn eller snøre. V. Fisket etter sild for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum i Nordsjøen sør for 62 grader nord§ 19 (vilkår for å delta i lukket gruppe) For å delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske etter sild må følgende vilkår være oppfylt:a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 500 m³ lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt. b. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet. c.d.fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter sild med snurpenot eller landnot. Fartøy som benyttes til fiske ved lysing, skal ha særskilt lysebåt.vilkårene i § 4 må være oppfylt.§ 20 (vilkår for deltakelse i lukket gruppe – små ringnotfartøy) For å delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske etter sild med ringnot må følgende vilkår være oppfylt:a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret, og ha en hjemmelslengde mellom 21, 35 og 28 meter. b. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet. c.d.fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for å fiske etter sild med ringnot.vilkårene i § 4 må være oppfylt.§ 21 (vilkår for å delta i åpen gruppe) Når vilkårene for deltakelse i lukket gruppe ikke er oppfylt, kan fartøy som oppfyller følgende vilkår delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske etter sild:a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 500 m³ lasteromsvolum, b. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet. c. fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter nordsjøsild med snurpenot, landnot eller garn. Fartøy som benyttes til fiske ved lysing, skal ha særskilt lysebåt. VI. Fisket etter sei for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med not nord for 62 grader nord§ 22 (vilkår for å delta i lukket gruppe) For å delta i kystfartøygruppens fiske etter sei med not nord for 62 grader nord må følgende vilkår være oppfylt:a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha en største lengde på eller over 13 meter men mindre enn 500 m³ lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt. b. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet. c.d.fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter sei med not.vilkårene i § 4 må være oppfylt.§ 23 (vilkår for å delta i åpen gruppe) Når vilkårene for deltakelse i lukket gruppe ikke er oppfylt, kan fartøy som oppfyller følgende vilkår delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske etter sei med not nord for 62 grader nord:a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha en største lengde under 13 meter. b. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet. c. fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter sei med not. VII. Fisket etter sei for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med not eller konvensjonelle redskap sør for 62 grader nord§ 24 (vilkår for å delta med not i lukket gruppe) For å delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske etter sei med not sør for 62 grader nord må følgende vilkår være oppfylt:a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha en største lengde på eller over 13 meter men mindre enn 500 m³ lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt. b. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet. c.d.fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter sei med not.vilkårene i § 4 må være oppfylt.§ 25 (vilkår for å delta med not eller konvensjonelle redskap i åpen gruppe) Når vilkårene for deltakelse i lukket gruppe ikke er oppfylt kan fartøy som oppfyller følgende vilkår delta i kystfartøygruppens fiske etter sei med not eller konvensjonelle redskap sør for 62 grader nord:a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og være under 13 meter største lengde ved deltakelse med not og ha mindre enn 500 m³ lasteromsvolum ved deltakelse med konvensjonelle redskap. b. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet. c. fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter sei med not eller konvensjonelle redskap. VIII. Fisket etter reker med trål i Nordsjøen og Skagerrak sør for 62 grader nord§ 26 (vilkår for å delta i lukket gruppe) For å delta i kystfartøygruppens fiske etter reker sør for 62 grader nord må følgende vilkår være oppfylt:a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha en største lengde på eller over 11 meter. b. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet. c. fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter reker med trål. § 27 (vilkår for å delta i åpen gruppe) Når vilkårene for deltakelse i lukket gruppe ikke er oppfylt, kan fartøy som oppfyller følgende vilkår delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske etter reker med trål sør for 62 grader nord:a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha en største lengde under 11 meter. b. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet. c. fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter reker med trål. IX. Fisket etter norsk vårgytende sild for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum§ 28 (vilkår for å delta i lukket gruppe) For å delta i kystfartøygruppens fiske etter norsk vårgytende sild må følgende vilkår være oppfylt:a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 500 m³ lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt. b. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet. c. fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter norsk vårgytende sild med snurpenot, landnot eller snurrevad. d. fartøy som skal fiske med snurpenot, landnot eller snurrevad må ha hatt adgang til å delta i fisket i 2010 med samme redskap. I tillegg kan fartøy som hadde adgang til å delta i fisket i 2004, og som fortsatt har samme eier som før 1. juli 2004, delta. For eier av fartøy som nevnt i 2. pkt. som har søkt om utskifting eller fått tilsagn om utskifting før 24. november 2005, kan Fiskeridirektoratets regionkontor etter søknad gi samme eier adgang til å delta i fisket med et erstatningsfartøy dersom de øvrige vilkårene er oppfylt. Fiskeridirektoratet er klageinstans. Bestemmelsen om dispensasjon fra tidligere aktivitet i denne forskrift § 4 tredje ledd gjelder tilsvarende for kravet i første ledd bokstav d.Eier av fartøy mellom 28 og 33,50 meter største lengde som hadde tillatelse til å delta i fisket etter norsk vårgytende sild i 1985, kan delta med fartøyet uavhengig av størrelsesvilkåret i første ledd bokstav a.Den som hadde kystnottillatelse, ekstraordinær landnottillatelse i 1985 eller som deltok i fisket etter norsk vårgytende sild på kystfiskekvoten i 1985 eller tidligere, kan uavhengig av vilkåret i første ledd bokstav b delta i fisket selv om vedkommende står på blad A i fiskermanntallet.Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra aktivitetskravet i § 4 dersom eieren av fartøyet har vært syk i perioden 1. januar 1998 til 24. september 2001 og det blir dokumentert ved legeattest at sykdommen har forhindret eier fra å delta i fiske i perioden og særlige tungtveiende hensyn tilsier at dispensasjon gis. Dispensasjon kan bare gis til eier av fartøy som kan vise til tidligere deltakelse med eget fartøy i fiske etter norsk vårgytende sild.Når adgangen til å delta i fiske er tildelt ved dispensasjon fra aktivitetskravet pga. langvarig sykdom bortfaller adgangen til å delta i fisket ved videresalg av fartøyet.§ 29 (vilkår for å delta i åpen gruppe – landnot og garn) Når vilkårene for deltakelse i lukket gruppe ikke er oppfylt kan fartøy som oppfyller følgende vilkår delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske etter norsk vårgytende sild med landnot og garn:a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 500 m³ lasteromsvolum. b. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet. c. fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter norsk vårgytende sild med landnot eller garn. X. Fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark§ 30 (vilkår for å delta i lukket gruppe) For å delta i kystfartøygruppens fiske etter rognkjeks med fartøy på eller over 13 meter største lengde i Nordland, Troms og Finnmark må følgende vilkår være oppfylt:a. eier må være ført i fiskermanntallet. b. fartøyet må være registrert i merkeregisteret. c. eier av fartøyet har fisket og levert rognkjeks med dette fartøyet i minst ett av årene 2008, 2009 eller 2010. Bestemmelsen om dispensasjon fra krav om tidligere aktivitet i § 4 tredje ledd gjelder tilsvarende.§ 31 (vilkår for å delta i åpen gruppe) Når vilkårene for deltakelse i lukket gruppe ikke er oppfylt kan fartøy som oppfyller følgende vilkår delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark må følgende vilkår være oppfylt:a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og være under 13 meter største lengde. b. eier av fartøyet må være ført i fiskermanntallet. § 32 (dispensasjon) Fiskeridirektoratets regionkontor kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsen om at fartøyet må være registrert i merkeregisteret.§ 33 (begrensning i deltakelsen) Hvis eier av fartøy som deltar i fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark eier 50 % eller mer i annet fartøy, kan ikke sistnevnte fartøy delta i rognkjeksfisket.Eier av fartøyet må stå om bord under fisket.XI. Fisket etter blåkveite nord for 62 grader nord§ 34 (deltakelse i direkte fiske) Deltakelse i direkte fiske etter blåkveite gjelder for fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord.§ 35 (vilkår for å delta i åpen gruppe) For å delta i fisket etter blåkveite nord for 62 grader nord må følgende vilkår være oppfylt:a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret. b. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet. c. fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for å drive fiske etter blåkveite. XII. Fisket etter brisling med kystnotfartøy§ 36 (vilkår for å delta i åpen gruppe) For å delta i fisket etter brisling må følgende vilkår være oppfylt:a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 500 m³ største lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt. b. eier av fartøyet må være ført på blad B i fiskermanntallet. c. eier må ha minst to års erfaring fra brislingfiske og må stå om bord under brislingfisket. d. fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for å drive fiske med not etter brisling. Fartøy som benyttes til fiske ved lysing skal ha særskilt lysebåt. Kravet i første ledd bokstav b gjelder ikke ved fiske med landnot i kombinasjon med jordbruk, når eier har levert brisling til hermetikkindustrien i minst to av årene 1987, 1988 eller 1989.Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi dispensasjon fra vilkårene i første ledd bokstav b og c til bas eller høvedsmann med tradisjonelt brislingbruk og kontrakt om leie av fartøy dersom det foreligger særlige forhold. Enheten som gis dispensasjon må samlet fylle vilkårene for deltakelse.XIII. Fisket etter lodde i Barentshavet for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum§ 37. (vilkår for å delta i åpen gruppe) For å delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske etter lodde må følgende vilkår være oppfylt:a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret. b. fartøyet må ha mindre enn 500 m³ lasteromsvolum med mindre fartøyet eller fartøy som det kommer til erstatning for deltok i kystfartøygruppens fiske etter lodde i 2003. Dersom fartøyet eller fartøy som det kommer til erstatning for deltok i trålgruppens fiske etter lodde i 2003, kan det likevel ikke delta. c. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet. d. fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter lodde. Fartøy som skal nytte trål, må ha loddetråltillatelse etter forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 2-22.Kapittel 3. Utskifting og salg av fartøy mv. i lukket gruppe§ 38 (virkeområde) Reglene i dette kapittelet gjelder ikke for åpne grupper da deltakelse i fiske i disse gruppene ikke er begrenset til et største antall deltakende fartøyer.Reglene får heller ikke anvendelse for deltakeradgang i fisket etter rognkjeks.§ 39 (forbud mot overføring av deltakeradgang) Adgangen til å delta i fiske kan ikke overføres til annet fartøy med mindre slik tillatelse gis i medhold av bestemmelsene i dette kapittelet.§ 40 (salg av fartøy med deltakeradgang) Ved salg av fartøy som har deltakeradgang i fiske, kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi ny eier adgang til å delta i fiske dersom de øvrige vilkår for å delta er oppfylt.Adgang for ny eier til å delta i fiske medfører at selgers adgang til å delta med erstatningsfartøy bortfaller.Ved salg av fartøy med deltakeradgang som er tildelt i rekrutteringsøyemed med virkning fra 2010 eller 2011, kan ny eier ikke tildeles adgang til å delta i det samme fiskeriet.§ 41 (særregler som gjelder ved salg av fartøy med deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei mv.) Disse særreglene gjelder ved salg av fartøy som har deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei mv. for konvensjonelle havfiskefartøy og i fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord.Ved salg av fartøy som har deltakeradgang, kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi ny eier adgang til å delta i fiske når følgende vilkår er oppfylt:a. kjøper må være ført på blad B i fiskermanntallet. b. både kjøper og selger må være ført i fiskermanntallet i samme fylke i minst 12 måneder før kjøpet finner sted, dersom ikke kjøpet skjer i forbindelse med at kjøper skal nytte strukturkvoteordningen etter reglene i forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten. Det kan gjøres unntak fra kravet i første punktum for kjøper som er ført i manntallet i løpet av de siste tolv månedene, dersom han/hun har vært bosatt i fylket i minst 12 måneder. Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra kravet i annet ledd bokstav b:a. når fartøy kjøpes fra annet fylke til Nord-Troms og Finnmark, eller b. ved salg mellom fylker når det er naturlig å se kjøper og selgers distrikt som ett område i kvotesammenheng. Fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder anses som ett område i kvotesammenheng. Det samme gjelder fylkene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Adgang for ny eier til å delta i fisket medfører at selgers adgang til å delta med et erstatningsfartøy bortfaller. Dette gjelder samtlige fiskerier nevnt i første ledd.§ 42 (utskifting av fartøy med deltakeradgang) Ved utskiftning av fartøy med deltakeradgang i fiske, kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi eier tillatelse til å delta i fiske med erstatningsfartøy.Adgang til å delta i fiske med utskiftningsfartøyet bortfaller når slik tillatelse gis for erstatningsfartøyet. Dette gjelder samtlige fiskerier som deltakerbegrensningen gjelder for.§ 43 (særregler som gjelder ved utskiftning av fartøy med deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei mv.) Disse særreglene gjelder ved utskiftning av fartøy som har deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei mv. for konvensjonelle havfiskefartøy og i fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord.Det kan ikke gis tillatelse etter § 42 dersom søker er tildelt torsketråltillatelse, pelagisk tråltillatelse, seitråltillatelse eller ringnottillatelse etter forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 (konsesjonsforskriften) § 2-1, § 2-6, § 2-14 og § 4-1 for erstatningsfartøyet.§ 44 (leiefartøy) Ved forlis og havari som medfører vesentlig driftsavbrudd for fartøy med deltakeradgang, kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi tillatelse til å benytte annet fartøy i fisket. Det er forbudt å benytte leiefartøy ved deltakelse i fiske i åpen gruppe.Dersom levering av fartøy fra verft til kjøper som har fått forhåndstilsagn om tillatelse etter § 40 første ledd blir vesentlig forsinket i forhold til frist fastsatt i bindende avtale om fartøykjøp, og dette skyldes at fartøyet har blitt ødelagt som følge av uforutsette hendelser som brann og lignende, kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi tillatelse til å benytte annet fartøy i fisket.Fiskeridirektoratets regionkontor kan fastsette nærmere vilkår for slik tillatelse, herunder begrensninger på leiefartøyets lengde, samt at høvedsmann og hele eller deler av mannskapet skal delta i fisket med leiefartøyet.Det kan ikke gis tillatelse til å benytte leiefartøy som har større lasteromsvolum enn 500 m3, med mindre det aktuelle leiefartøyet har fått dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt. Størrelsesbegrensningen gjelder ikke for leiefartøy i fisket etter torsk, hyse og sei mv. for konvensjonelle havfiskefartøy.Ett og samme fartøy kan i løpet av reguleringsåret kun benyttes som leiefartøy i forbindelse med ett forlis/havari.§ 45 (dødsfall) Dersom fartøyeier dør, bortfaller adgangen til å delta i fisket.Den som ved arv erverver fartøy med deltakeradgang i fiske, kan gis adgang til å delta i fiske dersom de øvrige vilkår for å delta er oppfylt. Dersom fartøyeiers død skyldes forlis der også fartøyet har gått tapt, kan arving gis rett til å delta i fiske med erstatningsfartøy.Arvinger som nevnt i andre ledd, kan også selge fartøy med adgang for ny eier til å delta i fiske dersom vilkårene for å delta og salg for fortsatt drift er oppfylt.Fiskeridirektoratets regionkontor er vedtaksmyndighet etter denne bestemmelse.Kapittel 4. Avsluttende bestemmelser§ 46 (overtredelsesgebyr) Dersom bestemmelsene om begrensning av antall fartøy én eier kan delta med i ett fiskeri i §§ 5 og 33, forbudet mot å skifte gruppetilhørighet i løpet av reguleringsåret i § 6 eller forbudet mot å bruke leiefartøy i § 44 første ledd annet punktum eller forbudet i § 39 mot å overføre en deltakeradgang til et annet fartøy uten tillatelse blir overtrådt, kan Fiskeridirektoratet ilegge et overtredelsesgebyr.§ 47 (tvangsmulkt) For å sikre at bestemmelsene om begrensning av antall fartøy én eier kan delta med i ett fiskeri i §§ 5 og 33, forbudet mot å skifte gruppetilhørighet i løpet av reguleringsåret i § 6, forbudet mot å bruke leiefartøy i § 44 første ledd annet punktum eller forbudet i § 39 mot å overføre en deltakeradgang til et annet fartøy uten tillatelse blir oppfylt, kan Fiskeridirektoratet fatte vedtak om tvangsmulkt.§ 48 (bortfall) Adgangen til å delta i fiske etter forskriften her faller bort dersom fartøyet eller eieren av fartøyet ikke lenger fyller vilkårene for deltakelse som er fastsatt her i forskriften.§ 49 (vedtaksmyndighet og klageinstans) Fiskeridirektoratet har myndighet til å treffe vedtak etter denne forskriften.Når myndigheten etter forskriften er lagt til Fiskeridirektoratets regionkontor, er Fiskeridirektoratet klageinstans.Myndigheten som er lagt til Fiskeridirektoratet etter denne forskriften kan delegeres til Fiskeridirektoratets regionkontor.§ 50 (ikraftsetting) Denne forskriften gjelder fra 1. januar 2011 til og med 31. desember 2011.HHO/EWKategoriene Nord for 62 annet Sør for 62 annet

Fortsæt med at læse

Uer i ICES-statistikkområder XII og XIV og i NAFO-området 2011

Melding fra fiskeridirektøren J-286-2010 Forskrift om regulering av fisket etter uer i ICES-statistikkområder XII og XIV og i NAFO-området utenfor noen stats jurisdiksjon, og i Grønlands økonomiske sone i 2010 Erstatter: J-101-2010 Gyldig fra: 20. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 21. 12. 2010 Fiskeridirektoratet har den 20. desember 2010 i medhold av lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressursloven) §§ 11, 16, 36 annet ledd og 47, jfr. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 og lov av 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 20 og 21, jf delegeringsvedtak 16. oktober 2000, fastsatt følgende forskrift:§ 1 Virkeområde Denne forskriften gjelder fiske etter uer i ICES statistikkområder XII og XIV og i NAFO-området utenfor noen stats jurisdiksjon og i Grønlands økonomiske sone.§ 2 Forbud Det er forbudt å fiske og levere uer med norske fartøy i ICES statistikkområder XII og XIV og i NAFO-området utenfor noen stats jurisdiksjon og i Grønlands økonomiske sone.§ 3 Kvote Uten hensyn til forbudet i § 2 kan det fiskes inntil 400 tonn bunnlevende uer i Grønlands økonomiske sone.Bare fartøy som har adgang til å delta i fisket i henhold til forskrift av 12. november 2010 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2011 (deltakerforskriften) i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy kan fiske på kvoten av uer.§ 4 Straff og inndragning Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 61, 62, 64 og 65 og lov 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.§ 10 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011.HY/EW

Fortsæt med at læse

Forskrift om regulering av fisket etter bunnfisk i Grønlands økonomiske sone i 2011

Melding fra fiskeridirektøren J-288-2010 Forskrift om regulering av fisket etter bunnfisk i Grønlands økonomiske sone i 2011 Erstatter: J-272-2010 Gyldig fra: 16. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 21. 12. 2010 På grunn av skrivefeil utgis forskriften på nytt:Fiskeridirektoratet har 16. desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av levande marine ressursar §§ 11, 12, 16 og 36 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 20 og 21, jfr. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, jfr. Fiskeridepartementets delegasjon av 16. oktober 2000, fastsatt følgende forskrift:§ 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å drive fiske i Grønlands økonomiske sone i (ICES-områdene Va, XII og XIV og NAFO-underområde 1) i 2011.§ 2 Totalkvoter Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske følgende kvanta:1 700 tonn blåkveite ved Vest-Grønland 1 099 tonn blåkveite ved Øst-Grønland 75 tonn kveite ved Vest-Grønland 310 tonn kveite ved Øst-Grønland 400 tonn bunnlevende uer ved Øst-Grønland 300 tonn pelagisk uer[1] 750 tonn torsk ved Øst- og Vest-Grønland[2] 120 tonn skolest ved Øst- og Vest-Grønland 150 tonn bifangst av andre arter § 3 GruppekvoterTrålfartøy kan fiske inntil 1.630 tonn blåkveite ved Vest-Grønland og 869,5 tonn blåkveite ved Øst-Grønland. Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske inntil 70 tonn blåkveite ved Vest-Grønland og 229,5 tonn blåkveite ved Øst-Grønland. Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske inntil 75 tonn kveite ved Vest-Grønland og 310 tonn kveite ved Øst-Grønland. Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske inntil 750 tonn torsk ved Øst- og Vest-Grønland Trålfartøy og fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske inntil 400 tonn bunnlevende uer ved Øst-Grønland. Bare fartøy som har adgang til å delta i fisket i henhold til forskrift av 12. november 2010 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2011 (deltakerforskriften) i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy kan fiske på kvoten som er avsatt i første ledd nummer 2, 3 og 4§ 4 Påmelding og tillatelse Fartøy som ønsker å delta i fisket med trål må være skriftlig påmeldt til Fiskeridirektoratet. Dersom det er påmeldt flere fartøy enn antall lisenser gir rom for, vil deltakelsen bli begrenset på grunnlag av loddtrekning.Ingen fartøy må delta i fisket uten tillatelse fra Fiskeridirektoratet. Det kan stilles vilkår om at fartøy som deltar i fisket skal samle biologiske data etter nærmere angitte retningslinjer.§ 5 Fartøykvoter Fartøy som fisker blåkveite med trål på Vest-Grønland, tildeles fartøykvoter.§ 6 Utseilingsfrist Fartøy som får tillatelse til å delta i fisket etter blåkveite med trål ved Vest-Grønland, må ha tatt utseiling innen 15. september.§ 7 Refordeling Fiskeridirektoratet kan endre eller oppheve fartøykvotene dersom en rasjonell utøvelse av fisket tilsier det.§ 8 Stopp i fisket Fisket vil bli stoppet når totalkvotene er beregnet oppfisket.§ 9 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av levande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.§ 10 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011.HY/EW[1] Kvoten på 300 tonn pelagisk uer er betinget av at det oppnås enighet om regulering av dette fisket i NEAFCs reguleringsområde (Irminger havet) i 2011.[2] Begrenset til forsøksfiske etter nærmere fastsatte vilkårKategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann

Fortsæt med at læse

Regulering av fisket etter torsk, sei og hyse nord for 62°N i 2011

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsett forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2011. Etter at kvotar til forsking, rekreasjonsfiske med vidare er trekte frå dei nasjonale kvotane, kan norske fartøy fiske 310 253 tonn torsk, 146 750 tonn hyse og 150 000 tonn sei i 2011. Torskekvotane i lukka gruppe er gitt som garanterte fartøykvotar. Det er sett av totalt 6500 tonn torsk frå gruppekvotane til kystfiskeflåten under 21 meter heimelslengde og i open gruppe for å skape aktivitet til hausten og sikre at det vert fiska meir hyse og sei. Samfiske vert vidareført i lukka gruppe for fartøy under 11 meter.Auke i torskekvotane og fritt fiske på hyse og sei for kystflåten Sidan dei nasjonane vi byter bort torsk til ikkje har annan fisk å gi tilbake, er inntil vidare 5000 tonn torsk av unytta tredjelandskvote gitt som ein direkte kvoteauke til norske fiskarar. Denne tilbakeføringa kan bli større i løpet av året dersom vidare avtalar om kvotebyte ikkje fører fram. Totalkvoten for sei går litt ned, men vi har ikkje fiska opp kvoten dei siste åra. Dei fleste kan fiske mykje sei i 2010, og for kystflåten vert det også neste år fritt fiske på hyse og sei med garanterte kvotar.Meir til dei minste Erfaringane frå dei siste åra viser at stadig fleire fartøy, også dei små, fiskar heile kvoten sin. Dette gjer at graden av overregulering må justerast slik at vi ikkje overfiskar kvoten. Samfiskeordninga gjer at kvotane for dei under 11 meter vert sette litt lågare enn dei ville blitt utan ei samfiskeordning. Til gjengjeld er kvotane gitt som garanterte fartøykvotar. Samtidig får fartøy over 21 meter ytterlegare auke i fartøykvotane fordi dei ikkje tek del i bifangstordninga. Dette gir rom for å planlegge fisket enda betre neste år.Vidareføring i avsetning til rekreasjonsfiske Avsetning til rekreasjonsfiske vert vidareført på nivå med fjoråret. Denne avsetninga skal dekkje fangsten i rekreasjonsfisket, eller såkalla turist- og fritidsfiske, medrekna fangsten i ungdomsfiskeordninga og fangst frå fritidsfiskarar som vert omsett gjennom salslaga. Departementet har også sett av 3000 tonn torsk til oppfølging av ”Kystfiskeutvalet for Finnmark”. Til saman er det sett av 10 000 tonn torsk til desse formåla.Opa gruppe Opa gruppe skal framleis vere eit reelt alternativ for fiskarar som ikkje har løyve til å delta i lukka gruppe, og fiskeri- og kystministeren er særleg oppteken av at ungdom skal kunne etablere seg med eige fartøy i denne gruppa. Også her aukar kvotane for 2011.Samfiske Samfiskeordninga vert vidareført i lukka gruppe for fartøy under 11 meter på same vilkår som i 2010. Vilkår for å delta i samfiskeordninga er:- Skriftleg melding om samfiske før fisket tek til. - Fartøya har same tilgang til å delta i lukka gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord. - Eigarane må ha hatt høve til å delta i fisket med eit fartøy i 2009 eller 2010, og levert eit definert minimumskvantum av torsk i eitt av åra. - Begge fartøyeigarane må stå om bord under fisket og begge fartøyeigarane må underskrive landings- eller sluttsetel. - Det eine fartøyet i samfiskelaget kan ikkje drive fiske eller lande fangst i den tida samfisket pågår. - Fartøy kan berre delta i eitt samfiskelag i løpet av 2010.Bifangstordning Bifangstordninga vert vidareført i 2011 med ei avsetning på 6500 tonn, men berre gjeldande for fartøy med heimelslengde under 21 meter som leverer fangsten fersk, og for open gruppe. Ordninga trer i kraft frå 1. september med inntil 30 % bifangst av torsk. Bifangsten skal reknast i rund vekt per veke basert på summen av alle sluttsetlar/landingssetlar underskrivne i tidsrommet frå måndag kl 00.00 til søndag kl 23.59. Fartøy som har torskekvote igjen skal berre kvotebelastast for den delen av torskefangsten som overstig 30 % på vekebasis. Uavhengig av bifangstberekninga på vekebasis, kan andelen torsk ikkje overstige 49 % ved landing, med mindre overskytande kvantum vert belasta fartøyet sin eigen kvote. Ved brot på sistnemnde vilkår vert heile torskefangsten dregen inn. Torskefangst som vert belasta fartøyet sin eigen kvote inngår ikkje i berekningsgrunnlaget for bifangsten.Det kan altså leverast fangstar av torsk under ordninga der torsken utgjer hovudfangsten, under føresetnad av at det overskytande vert belasta eigen gjenståande kvote. Dersom torsken utgjer meir enn 30 % per veke, vil verdien av det overskytande verte inndregen dersom ein ikkje har eigen kvote igjen. Det vil seie at i dei høve der fartøy utan gjenståande kvote har ei fangstsamansetning der torsken utgjer over 30 prosent men under 49 prosent, vil denne delen av fangstverdien bli inndregen. Dersom fartøy utan gjenståande kvote har 49 prosent torsk eller meir i fangstane sine, vil fangstverdien av all torsk bli inndregen.For fartøy utan gjenståande kvote der torsken utgjer meir enn 30 prosent av fangsten, skal sluttsetelrubrikken for ulovleg fangst nyttast for dette kvantumet. Men fartøy som har «spart» på torskekvoten sin vil få nytte bifangstordninga og avrekne overskytande mot eigen kvote på ordinær måte. Fartøy utan gjenståande kvote som har meir enn 49 prosent torsk i det enkelte hal, vil få heile torskefangsten inndregen.Fiskeridirektoratet kan stoppe tilgangen til bifangst av torsk ut over dei fastsette kvotane når det kvantumet som er avsett til bifangstordninga er berekna oppfiska. Fiskeridirektoratet kan også endre tidsrommet og bifangstprosent.Kysttorskevern Departementet har tidlegare varsla at kysttorskevernet skal styrkast frå 2011. Det vert førebels ikkje sett inn ytterlegare tiltak ut over dei som vart varsla tidlegare i haust. Den fastsette planen for oppbygging av bestandane av kysttorsk vil verte følgd opp vidare. Pressemelding om endra vernetiltak for kysttorsk i 2010.Påskestopp På bakgrunn av ønske frå næringa vert det ikkje påskestopp i 2011.Torsk Den norske torskekvoten er fordelt med 209 218 tonn (67,50 %) til fartøy som fiskar med konvensjonelle reiskapar (garn, line, snurrevad og snøre), og 100 735 tonn (32,50 %) til trålarane.Konvensjonelle havfiskefartøy kan fiske 26 801 tonn, og er regulerte med fartøykvotar. Fartøy i lukka gruppe kan fiske 162 534 tonn, og fartøy i opa gruppe kan fiske 19 883 tonn i 2011.Fartøy i lukka gruppe er regulerte med fartøykvotar. Fartøykvotane er frå 24 tonn til 199,4 tonn avhengig av heimelslengd og fartøyet si faktiske lengd.Fartøy med heimelslengd under 11 meter har ein gruppekvote på 45 006 tonn torsk. Av dette kvantumet er det avsett 2033 tonn til bifangst. Gruppa er gitt ei overregulering på 30 %. Dersom fartøyet si faktiske lengd er større enn 11 meter får dei halv overregulering, 15 %.Fartøy med heimelslengd mellom 11 og 15 meter har ein gruppekvote på 43 364 tonn torsk. Av dette kvantum er det avsett 1959 tonn til bifangst. Gruppa er gitt ei overregulering på 5 %. Dersom fartøyet si faktiske lengd er mindre enn 11 meter får dei dobbel overregulering, 10 %.Fartøy med heimelslengd mellom 15 og 21 meter har ein gruppekvote på 44 437 tonn torsk. Av dette kvantum er det avsett 2008 tonn til bifangst. Gruppa er gitt ei overregulering på 2,5 %. Dersom fartøyet si faktiske lengd er mindre enn 11 meter får dei dobbel overregulering, 5 %.Fartøy med heimelslengd mellom 21 og 28 meter har ein gruppekvote på 29 727 tonn torsk. Det er ikkje avsett noe kvantum til bifangst og heile gruppekvoten er gitt som fartøykvotar. Gruppa er gitt ei overregulering på 0,5 %. Dersom fartøyet si faktiske lengd er mindre enn 11 meter får dei dobbel overregulering, 1 %.Maksimalkvotane i opa gruppe er frå 20 til 32 tonn avhengig av fartøylengd. Det vert gitt garantert kvantum frå 14 til 22 tonn.All bifangst av torsk i fisket etter andre artar må avreknast innanfor fartøykvoten, eller innanfor bifangstordninga.Fartøy med torsketrålløyve med kvotefaktor 1,00 kan fiske 1137 tonn torsk i 2011. I 2010 var kvoten 921 tonn frå starten av året, men vart seinare auka til 927 tonn, (921 tonn garantert).Hyse Den norske hysekvoten vert fordelt med 90 985 tonn (62 %) til fartøy som fiskar med konvensjonelle reiskapar og 55 765 tonn (38 %) til trålarane.Konvensjonelle havfiskefartøy kan fiske 16 377 tonn, og er regulerte med maksimalkvotar. Her er kvoteeininga sett til 257 tonn, av dette er 183 tonn garantert. Maksimalkvoten er overregulert med 40 %. Desse fartøya må dekkje eventuell bifangst av hyse i fisket etter andre artar innanfor fartøykvoten.Konvensjonelle kystfiskefartøy i lukka gruppe får fritt fiske etter hyse innanfor gruppekvoten, med garanterte kvotar i botn mellom 9 og 60 tonn, avhengig av heimelslengd. Fartøy i opa gruppe kan fiske 7279 tonn i 2011 og får fritt fiske innanfor gruppekvoten med et garantert kvantum på 6 tonn.Fartøy med torsketrålløyve med kvotefaktor 1,00 får ein maksimalkvote av hyse på 813 tonn, av det er 626 tonn garantert. Maksimalkvoten er overregulert med 30 %.Sei Den norske kvoten er fordelt med 57 000 tonn (38%) til fartøy som fiskar med konvensjonelle reiskapar, 37 500 tonn (25 %) til notfartøya og 55 500 tonn (37 %) til trålarane. 350 tonn av kvoten er sett av til agnformål.Gjenståande seikvotar frå 2010 vert ikkje førde over til 2011. Det vil ikkje bli mogleg å overføre seikvote frå 2011 til 2012 grunna usikkerheita i bestandsgrunnlaget, tilgangen og fisket dei siste åra.Konvensjonelle havfiskefartøy kan fiske 6270 tonn og vert regulerte med ein maksimalkvote på 500 tonn.Konvensjonelle kystfiskefartøy i lukka gruppe kan fiske 42 750 tonn og vert regulerte med fritt fiske og ein garantert kvote mellom 10 og 94 tonn avhengig av heimelslengd.Fartøy i opa gruppe kan fiske 7980 tonn sei i 2011 og får fritt fiske innanfor gruppekvoten, med garanterte kvotar på 8 tonn.Fartøy som fiskar sei med not kan fiske ein maksimalkvote mellom 295 og 1664 tonn. Det er gitt garanterte kvotar mellom 88 og 496 tonn.Torsketrålarane kan fiske 44 400 tonn av trålkvoten og seitrålarane kan fiske 10 100 tonn etter at det er avsett 1000 tonn til å dekkje bifangst i industritrålfisket.Trålgruppa er regulert med maksimalkvotar og garanterte kvotar. Fartøy med torsketrålløyve har desse kvotane: Fabrikktrålarar 725 tonn, av det 565 tonn garantert, ferskfisk- og rundfrysetrålarar 549 tonn, av det 428 tonn garantert og småtrålarar 318 tonn, av det 248 tonn garantert. Fartøy med seitrålløyve får maksimalkvotar etter ein stige frå 401 tonn til 1166 tonn og garanterte kvotar frå 282 tonn til 807 tonn.Kontaktpersonar: Ekspedisjonssjef Johán H. Williams, 22 24 64 40 Avdelingsdirektør Sverre Johansen, 22 24 64 47

Fortsæt med at læse