Besøg vores mobil side
 .

Tobisfiskeri i Nords√łen, Skagerrak og Kattegat fra 1. april 2017.

Danmark forventes i 2017 tildelt samlede fiskerimuligheder for tobis i EU-farvande i Nords√łen, Skagerrak og Kattegat p√• 458.552 tons. De samlede danske fiskerimuligheder for tobis forventes fordelt som f√łlger p√• nye forvaltningsomr√•der for tobis, som de er defineret i henhold til √¶ndret bilag II D i R√•dets forordning (EU) Nr. 2017/127 af 20. januar 2017 med senere √¶ndringer:  • Omr√•de 1r: 241.443 tons

  • Omr√•de 2r: 165.965 tons

  • Omr√•de 3r: 0 tons

  • Omr√•de 4: 50.979 tons

  • Omr√•de 5r: 0 tons

  • Omr√•de 6: 165 tons

  • Omr√•de 7r: 0 tons


Det er ikke tilladt for danske fart√łjer at fiske tobis i norske farvande i 2017.


Generelle vilkår for deltagelse i tobisfiskeriet i 2017:


Fart√łjet skal v√¶re tilmeldt tobisfiskeriet og v√¶re opf√łrt p√• enten Landbrugs- og Fiskeristyrelsens licensliste nr. 1138 (IOK) eller licensliste nr. 1238 (tobis p√• rationsvilk√•r).


Fiskeri med tobisredskaber kan tidligst indledes fra det tidspunkt, hvor fart√łjet er optaget p√• licensliste nr. 1138 eller licensliste nr. 1238, dog tidligst fra den 1. april 2017.


Fart√łjer med en l√¶ngde overalt p√• 12 meter og derover, der deltager i fiskeriet efter tobis skal for hvert sl√¶b i fart√łjets E-logbog angive position og tidspunkt for henholdsvis uds√¶tning og bj√¶rgning af redskab, samt sk√łn over den ombordtagne m√¶ngde. Disse oplysninger skal opdateres ved afslutning af hvert sl√¶b og umiddelbart derefter sendes til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.


Fart√łjsf√łreren p√• fart√łjer med en l√¶ngde overalt p√• 12 meter og derover skal v√¶re indforst√•et med, at alle positionsmeldinger fra fart√łjets fart√łjsoverv√•gningsenhed vil blive stillet til r√•dighed for DTU Aqua i den periode fart√łjet deltager i tobisfiskeriet.


Fart√łjer, der fisker tobis i omr√•de 1r og 2r skal indtil andet meddeles udtage en pr√łve pr. dag med fiskeri. I omr√•de 4 og 6 skal der udtages en pr√łve for hvert sl√¶b, efter retningslinjer givet af DTU Aqua. Pr√łverne skal afleveres ved landing sammen med oplysninger om sl√¶bets position, varighed og sk√łnnet fangstm√¶ngde.


Fart√łjer, der fisker tobis, m√• kun fiske i √©t forvaltningsomr√•de (1r, 2r, 4 eller 6) pr. fangstrejse. Dog kan fangstrejser, der p√•begyndes i omr√•de 4 p√• s√¶rlige vilk√•r videref√łres i enten omr√•de 1r eller omr√•de 2r.


P√• fangstrejser, hvor der medbringes redskaber med en maskest√łrrelse under 16 mm er det ikke tilladt at drive fiskeri efter andre arter end tobis.


Fart√łjer, der fisker tobis, m√• maksimalt have 10 % bifangst af andre kvoterede arter pr fangstrejse. Hvis denne bifangstgr√¶nse overskrides ved 2 fangstrejser i tr√¶k, eller 3 gange i alt, skal fart√łjet forblive i havn 15 dage umiddelbart efter den sidste landing. S√•fremt liggeforbuddet ikke overholdes medf√łrer det inddragelse af fart√łjets industritilladelse i en halv m√•ned med tilsvarende fradrag af √•rsm√¶ngder.


Danske fart√łjer, der √łnsker at deltage i tobisfiskeri i 2017, skal indsende ans√łgning herom til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Fart√łjer, der disponerer over individuelle overdragelige kvoteandele (IOK) for tobis, og er opf√łrt p√• Landbrugs- og Fiskeristyrelsens licensliste nr. 1138, er automatisk tilmeldt tobisfiskeriet i omr√•de 1r, 2r og 4.


For fart√łjer, der opfylder betingelserne for at kunne deltage i rationsfiskeri efter tobis, og som √łnsker at v√¶re optaget p√• licensliste nr. 1238 fra fiskeriets start den 1. april 2017, skal ans√łgningen v√¶re Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i h√¶nde senest onsdag den 29. marts 2017. Ans√łgninger, der indsendes senere, vil blive ekspederet l√łbende, og vil i hovedreglen kunne behandles inden for f√• arbejdsdage.


Fart√łjer, der √łnsker at blive optaget p√• licensliste 1338 og dermed have mulighed for at fiske tobis i Kattegat (omr√•de 6), skal indsende ans√łgning til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Ans√łgningen skal v√¶re Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i h√¶nde senest onsdag den 29. marts 2017.


Alle ans√łgninger skal sendes til licensadm@lfst.dk


Der vil g√¶lde f√łlgende vilk√•r for fiskeri af tobis i de enkelte forvaltningsomr√•der, n√•r fiskeriet √•bnes fra den 1. april 2017:


Rationsfiskeri for tobis i Nords√łen og Skagerrak i forvaltningsomr√•de 1r og 2r:


Der afs√¶ttes jf. ¬ß 134, stk. 2 i Reguleringsbekendtg√łrelsen en samlet m√¶ngde p√• 22.920 tons til rationsfiskeri. Denne m√¶ngde vil kunne fiskes i forvaltningsomr√•de 1r og 2r, idet maksimalt 3.371 tons kan fiskes i omr√•de 1r.


Fart√łjer, der fisker tobis p√• rationsvilk√•r, m√• maksimalt fiske, medbringe og lande 200 tons tobis pr. kalenderuge.


For at kunne deltage i tobisfiskeriet p√• rationsvilk√•r skal fart√łjet v√¶re opf√łrt p√• Landbrugs- og Fiskeristyrelsens licensliste nr. 1238. Fart√łjer, der er tildelt IOK for tobis efter den 1. januar 2008, og har overdraget disse, kan ikke opn√• tilladelse til tobisfiskeri p√• rationsvilk√•r. Der er ogs√• begr√¶nsninger for fart√łjer med genanvendt tonnage fra fart√łjer, der har overdraget IOK.


Fiskeri af tobis i Nords√łen og Skagerrak i forvaltningsomr√•derne 1r, 2r og 4 for fart√łjer med individuelle overdragelige kvoteandele:


Fart√łjer med individuelle overdragelige kvoter (IOK) for tobis vil kunne p√•begynde tobisfiskeri fra den 1. april 2017 i forvaltningsomr√•derne 1r, 2r og 4.


Fart√łjer, der disponerer over IOK for tobis i EU-farvande i Nords√łen og Skagerrak, jf. Landbrugs- og Fiskeristyrelsens licens nr. 1138, m√• i 2017 maksimalt fiske, medbringe, og lande den m√¶ngde tobis i tons, de er tildelt pr. forvaltningsomr√•de justeret for evt. registrerede overf√łrsler.


F√łlgende m√¶ngder vil blive lagt til grund ved tildeling af initialkvoter for IOK-fart√łjer i de respektive forvaltningsomr√•der:  • 1r: 226.000 tons

  • 2r: 138.118 tons

  • 4: 48.430 tons.


Der m√• kun fiskes tobis i et forvaltningsomr√•de pr. fangstrejse. Som en undtagelse herfor vil der for fart√łjer, der indleder en fangstrejse med at fiske tobis i omr√•de 4 kunne opn√•s tilladelse til at forts√¶tte fiskeriet i enten omr√•de 1r eller 2r. Ans√łgning om at fiske i 2 forvaltningsomr√•der skal inden udsejling fra omr√•de 4 sendes til Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Fiskerimoniteringscenter p√• fmc@lfst.dk.


Ans√łgningen skal indeholde oplysning om m√¶ngden af tobis om bord og angivelse af numre p√• de k√łletanke, hvor fangsten fra omr√•de 4 opbevares i, samt oplysning om det omr√•de (1r eller 2r), hvor fiskeriet √łnskes fortsat. Godkendelse af at kunne fiske i 2 forvaltningsomr√•der p√• samme fangstrejse er betinget af, at tobisfangster der tages uden for omr√•de 4 ikke m√• opbevares i samme k√łletanke som fangster fra omr√•de 4.


Særlige vilkår for fiskeri af tobis i område 4:


Fiskeri af tobis i omr√•de 4 vil v√¶re forbeholdt fart√łjer, der disponerer over IOK for tobis. Fiskeri af tobis uden for det lukkede omr√•de ved Firth of Forth i omr√•de 4 kan p√•begyndes fra den 1. april 2017.


Fiskeri i det s√¶rlige lukkede omr√•de ved Firth of Forth er alene tilladt for danske fart√łjer, der har s√łgt om og f√•et tildelt en s√¶rlig tilladelse hertil. Danske fart√łjer har i henhold til aftale mellem Danmark og Storbritannien mulighed for at v√¶re tilstede og fiske i alt 40 dage i det lukkede omr√•de ved Firth of Forth. De 40 dage vil blive fordelt til 10 fart√łjer, der hver tildeles 4 dage. De 10 fart√łjer findes ved lodtr√¶kning blandt ans√łgende fart√łjer, der disponerer over mindst 10 promille af tobiskvoten den 1. april 2017.


Fart√łjer, der √łnsker at komme i betragtning til deltagelse i tobisfiskeriet i det lukkede omr√•de ved Firth of Forth i omr√•de 4 p√• de angivne vilk√•r, skal indsende ans√łgning herom til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen senest den 3. april 2017. Ans√łgningen skal sendes til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (licensadm@lfst.dk) og m√¶rkes ‚ÄĚAns√łgning om tilladelse til tobisfiskeri i det lukkede omr√•de i omr√•de 4‚ÄĚ.


Tobisfiskeri i Kattegat (forvaltningsområde 6):


Der vil fra den 1. april 2017 blive åbnet for et fiskeri inden for en samlet mængde på 165 tons.


Tobisfiskeri i Kattegat kan i 2017 kun ud√łves af fart√łjer, der har en s√¶rskilt tilladelse hertil (licensliste nr. 1338). Der vil kun blive udstedt et begr√¶nset antal tilladelser til dette fiskeri. Interesserede fart√łjer, der har et tilknytningsforhold til Kattegat, kan s√łge om tilladelse til dette fiskeri og ved tildeling af tilladelser, vil der blive givet prioritet til fart√łjer, der i perioden 2006 til 2016 kan dokumentere fangster af tobis i Kattegat. P√• fangstrejser, hvor der fiskes tobis i Kattegat, m√• der ikke fiskes tobis i andre forvaltningsomr√•der.


Fart√łjer, der √łnsker at deltage i fiskeri efter tobis i Kattegat i 2017 skal indsende ans√łgning herom til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (licensadm@lfst.dk) herom senest onsdag den 29. marts 2017.


Tobisfiskeri i EU-delen af Nords√łen og Skagerrak (omr√•de 3r, 5r og 7r):


Det er i 2017 forbudt at fiske tobis i forvaltningsområderne 3r, 5r og 7r.


Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Milj√ł- og F√łdevareministeriets bekendtg√łrelse nr. 212 af 1. marts 2017, ¬ß 2, jf. bilag 6 og tr√¶der i kraft den 24. marts 2017Kilde: Milj√ł- og F√łdevareministeriet
FiskerForum.dk© 2019 ‚ÄĘ Fiskerforum ‚ÄĘ CVR 32663192 ‚ÄĘ www.fiskerforum.com ‚ÄĘ info@fiskerforum.com ‚ÄĘ Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik